EMEK D?NYASI

 • Elbette ki T?rkiye?de, din ve geleneklerin (benzer bir bi?imde milliyet?ili?in) dini akitlere uymayanlar?, geleneklere ayk?r? davranan ya da milliyet?i olmayanlar? bask? alt?na alan tepkilerinin g??lenerek toplumsal bir bask?ya (?mahalle bask?s??na) d?n??meyece?i, bunun ?artlar?n?n olmad??? s?ylenemez.


  Elbette ki T?rkiye?de, din ve geleneklerin (benzer bir bi?imde milliyet?ili?in) dini akitlere uymayanlar?, geleneklere ayk?r? davranan ya da milliyet?i olmayanlar? bask? alt?na alan tepkilerinin g??lenerek toplumsal bir bask?ya (?mahalle bask?s??na) d?n??meyece?i, bunun ?artlar?n?n olmad??? s?ylenemez. B?t?n d?nyada dinin, orta?a? de?erlerinin y?kselen bir trend izledi?i g?z ?n?ne al?nd???nda, bu ihtimalin daha da g??lendi?i s?ylenebilir. Bunlardan da ?te; T?rkiye?de demokratikle?me giri?imlerinin ve ?zg?rl?k m?cadelesinin Avrupa?dan farkl? olarak ?dinle bir hesapla?ma? ile de?il, sadece yasalar d?zeyinde ve ?yukar?dan? ?a??r? kimi giri?imlerle?, ??st s?n?flar?n ya?am bi?imlerini hedef alan? tepkileri ?nlemekle s?n?rl? ama ger?ekte dinle uzla?ma bi?iminde s?rd??? g?z ?n?ne al?nd???nda, dini etki alt?ndaki geni? yoksul y???nlar?n dini kendilerini kurtulu?a g?t?recek bir se?enek olarak g?rmeye devam etmeleri hi? de ?a??rt?c? de?ildir. Bu y???nlar, dini bu d?nyan?n sorunlar?ndan kendilerini kurtaracak bir (hatta tek) dayanak olarak g?rd?kleri i?in din ?st?nden politika yapan partilere daha s?cak yakla?m??lard?r. Onlar?n bu zaaf?n? bilen d?zen partileri de aralar?nda, din istismar?nda (kimi ?kar??? kimi taraf olarak) yar??m??t?r. Bu istismarda en ileri gidenler, bunda inand?r?c? olanlar, bu yoksul y???nlar? kazanmakta daha ba?ar?l? olmu?lard?r! ?Bug?ne kadar T?rkiye?de politik partilerin m?cadele tarihinin k?sa ?zeti budur? dersek abartmam?? oluruz. Bu y?zden de bu partilerin y?nlendirdi?i; k?y?nden kopup gelen ve kentlerin varo?lar?na y???lan, bug?n ve gelecek umudu ta??mayan bu y???nlar?n din ?st?nden politika yapan partilere yak?n durmalar? ?a??rt?c? olmaz.(*)
  Sermaye g??lerinin ?mahalle bask?s??ndan ?ekinen ve kendi ?ya?am tarzlar??n? ?varo?lardaki yoksul dinci y???nlar?n? tehdidi alt?nda g?renler; yasalar?n ve dinin kar??s?nda ?devlet dini?ne sar?larak bu bask?y? ?nleyeceklerini d???n?yorlar.
  Oysa ?mahalle bask?s??n?n ?znesi olarak g?r?len y???nlar?n, dinci partilerin yede?ine d??melerinin nedeni, dinin din olarak zaferi i?in m?cadeleden ?te i?sizlik, yoksulluk, gelecek g?vencesizli?i, cehalet, k?lt?rel yozla?ma ku?atmas?... ile kendisine laik, modern diyen siyasi mihraklar taraf?ndan onlarca y?ld?r aldat?ld?klar?ndan dolay?d?r. ??nk? onlara ?dini motifler?le hitap eden partiler ?laik?, ?modern bir hayat? savundu?unu iddia eden partilerden daha s?cak gelmektedir. Dolay?s?yla burada ?mahalle bask?s?? kavram?yla ?ne s?r?len bask?, asl?nda bir yan?yla ?mahalle?nin sistemle ?eli?kisinin ?st?nden geli?mekte; yoksul y???nlar?n bu d?nyada kurtulu?lar?ndan umut kesmeleri, ?teki d?nyada kurtulu?la ilgili bir d?nya tasar?m?na d?n??mektedir. Bu da kendili?inden olmamakta; din ?st?nden siyaset yapan (parti, tarikat vb. ?rg?tler) odaklar, y???nlar? b?yle e?itmekte, ?rg?tlemektedir.
  Burada da sorun, y???nlar? b?yle bir bilin?le e?itip istismar eden g?? odaklar?n?n, siyasetlerine kar?? bir m?cadelenin ?rg?tlenmesi olarak kendisini g?stermektedir. Dolay?s?yla yoksul emek?i y???nlar?n bu d?nya ile ilgili i?, ekmek ve ?zg?rl?k talepleri ?st?nden bir m?cadelenin ?rg?tlenmesinde ?srar edildi?i; yoksullu?a ve i?sizli?e kar?? m?cadelenin taleplerinin ?ne ??kt??? bir m?cadelenin yayg?nla?mas?yla, kendi aralar?nda ?inan? ba???ndan ?te bir ba??n; ??kar ba??n?n, s?n?f ba??n?n varl???n? fark etmeleri m?mk?n olacakt?r. Ve ancak b?yle bir m?cadele i?inde inan?lar? ?st?nden kendilerini yedekleyen, istismar eden partilerin, ger?ekte i?sizlik, yoksulluk, umutsuzluklar?n ve b?t?n sefaletlerinin ve cehaletlerinin nedeni olan d?zenin, ?stat?konun? savunucusu oldu?unu fark ettikleri ?l??de onlar?n militan?, bask? g?c? olmaktan ??k?p makus talihlerini yenme yoluna gireceklerdir. E?er bir ?mahalle bask?s?? varsa; olacaksa, onu alt etmenin tek yolu da budur. Aksi halde korkunun ecele faydas? olmayacakt?r. T?pk? ?lkeyi; ??eriat geliyor? diye germenin, halk? ?k?rk kat?r m? k?rk sat?r m?? ikilemine zorlayarak ?eriat??l??? ya da ??l?ml? ?slamc?l???? alt etmek bir yana, onu g??lendirdi?ini g?rd???m?z gibi.
  (*) Modern toplum ve kentin nimetlerinden yararlanmak, k?rsal ili?kilerin kentli ili?kiler taraf?ndan d?n??t?r?lmesi yerine bu yoksul y???nlar, k?rsal alandan getirdikleri akrabal?k, hem?ehrilik, a?iret?ilik, etnik ya da din (mezhep, tarikat) karde?li?i ili?kilerini kentte kendilerini rahatlatan, yaln?zl?klar?n? ve ku?at?lm??l?klar?n? az ?ok unutturan dayanaklar olarak daha muhafazakar bir bi?imde yeniden ?retmi?lerdir. ?Kentsel d?n???m? ger?ekte bu y???nlar?n kent ya?am?na adapte olmas?n? i?eren k?lt?rel ya?am tarz?nda bir d?n???m olmas? gerekirken, g?n?m?zde kapitalistlerin, ketlerin rant alanlar?n? ele ge?irdi?i bir y?k?m ve yoksul y???nlar? daha ?ok k?rsal de?erleri savunmaya iten bir s?re? olarak geli?tirilmektedir. Bunu da bizzat din istismarc?s? partiler arac?l??? ile yapmaktad?r. Bu durum, bir yandan sermaye g??lerinin i?ini kolayla?t?r?rken ?te yandan da bu politikalara kar?? m?cadele ve yoksul y???nlar?n i?, bar?nma, e?itim, sa?l?k gibi temel talepleri i?in m?cadele i?inde dincisiyle, s?zde lai?i ile d?zen partilerinin ger?ek y?z?n? g?rmelerini kolayla?t?rmaktad?r.
  ?hsan ?aralan
  www.evrensel.net