K?rt sorunu anayasada ??z?lmeli

T?rkiye?de K?rtler: Bar?? S?reci ??in Temel Gereksinimler? konulu konferansta konu?an DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk yeni anayasa ?al??malar?na de?inerek K?rt sorununun nihai ??z?m?n?n anayasada olaca??na ve T?rkiye?nin kendisini komplekslerden ar?nd?rmas? gerekti?ine dikkat ?ekti.


T?rkiye?de K?rtler: Bar?? S?reci ??in Temel Gereksinimler? konulu konferansta konu?an DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk yeni anayasa ?al??malar?na de?inerek K?rt sorununun nihai ??z?m?n?n anayasada olaca??na ve T?rkiye?nin kendisini komplekslerden ar?nd?rmas? gerekti?ine dikkat ?ekti.
Diyarbak?r Barosu ve Heincrich B?ll Stiftung Derne?i, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda ?T?rkiye?de K?rtler: Bar?? S?reci ??in Temel Gereksinimler? konulu iki g?nl?k konferans d?zenlendi. Konferansa, DTP Diyarbak?r milletvekilleri Selahattin Demirta?, G?ltan K??anak, Ak?n Birdal, Aysel Tu?luk, AKP Diyarbak?r milletvekilleri Abdurrahman Kurt, Kutbettin Arzu, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir ve alt kademe belediye ba?kanlar?, kitle ?rg?tleri temsilcileri, yazar, ayd?n, siyaset?ilerin de bulundu?u 500?? a?k?n ki?i kat?ld?. A??l?? konu?mas?n? yapan Diyarbak?r Baro Ba?kan? Sezgin Tanr?kulu, devletin istedi?i takdirde ?iddetin ortadan kald?r?labilece?ine inand???n? s?yledi. Heinrich B?ll Derne?i?nden Ulrike Dufner ise, ?zellikle DTP?li milletvekillerinin Meclis?e girmesinin K?rt sorunun tart???lmas? a??s?ndan ?nemli oldu?una vurgu yapt?.
Taraflar masaya oturmal?
Konferans?n oturumlar?nda ise sorunun ?e?itli boyutlar?yla ilgili g?r??ler dile getirildi. T?rkiye Ekonomik ve Sosyal Et?tler Vakf? Demokratikle?me Program Y?neticisi (TESEV) Dr. Dilek Kurban, bir K?rt konferans?n?n yap?lmas? gerekti?ini belirterek, K?rt sorunu konusunda kimin ne ad?m att???n?n art?k sorulmas? gerekti?ini s?yledi. Kurban Meclis?teki DTP?nin sorunun ??z?m? konusunda somut ?al??mas? olmad???n? ileri s?rd?.
Ankara ?niversitesi ??retim ?yesi Mithat Sancar da d?nyada b?ylesi sorunlar?n mutlaka bir nihayete erdi?ini ve taraflar?n masaya oturarak soruna ??z?m buldu?unu belirterek, bunun i?in arabuluculara ihtiya? oldu?unu aktard?. Sancar, silahlar susmadan sorunun ??z?lemeyece?inin de alt?n? ?izdi.
Anayasa vurgusu
Konferans?n d?nk? oturumlar?na da Anayasa tart??malar? damga vurdu. DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk K?rt sorunun yeni anayasada ??z?lmesi gerekti?ine dikkat ?ekti. ?Demokrasiyi e?itli?e dayal? bir toplum olarak kurmal?y?z. As?l sorun e?itlik ve ?zg?rl?kt?r. T?rkiye art?k demokraside bir ihtilal ya?amal?d?r. ?zg?nl?kleri koruyan ve ?zg?rl?kleri ?o?altan sorunlar?m?z? demokratik sistem i?erisinde ??zme imk?nlar?na sahibiz? diyen Tu?luk, yeni anayasa ile ilgili g?r??lerini de aktard?. De?i?mez denilen yasalar?n de?i?mesi gereklili?ine vurgu yapan Tu?luk, K?rt sorununun ??z?m? Anayasa?da olmas? gerekti?ini dile getirdi. Tu?luk, ?T?rkiye kendini komplekslerden ar?nd?rmal?. K?rt siyaset?iler olarak rol?m?z? yeterince oynamad???m?z?n fark?nday?z. ??te yitirdi?imiz demokrasiyi d??ta arar olduk. Se?imler hepimiz i?in tarihsel bir dersti? ?eklinde konu?tu
Cumhuriyet projesi iflas etti
Gazeteci Ali Bayramo?lu ise, bug?n K?rt sorunun da ya?anan t?kan?kl???n anla??lmas? i?in daha gerilerden bakarak sorunun tart???lmas? gerekti?ini ifade etti. Cumhuriyet projesinin iflas etti?ini belirten Bayramao?lu, ?T?rkiye Cumhuriyeti?nin politikas? t?kanm?? durumda. T?rkle?meyen K?rtlerin sorunu g?ndemle?meli. T?rkiye?nin sorunlar? laiklik ve K?rt sorunlar?ndan kaynaklanmaktad?r.? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Irak?taki K?rt olu?umu ile iftihar edilmeli

Konferans konu?mac?lar?ndan Gazeteci Cengiz ?andar ise ba??ms?zl?k ?zerine d???ncelerini dile getirdi. K?rtlerin AB ile birlikte ba??ms?z bir devlet kurma ihtiyacan?n kalmad???n? ileri s?ren ?andar, Hrant Dink?i anarak Dink?in, T?rkiye i?in ?vatan?m? ve Ermenistan i?in de ?ulus devletim? kavramlar?n? kulland???n? hat?rlatt?. ?andar, bu iki kavramdan yola ??karak K?rtlerin Irak?taki devlet olu?umunu desteklemesi ve iftihar duymas? gerekti?ini dile getirdi.
DTP?nin PKK ile organik ba? kurmas?n?n do?ru oldu?unu da ifade eden ?andar, Ba?bakan??n bu y?ndeki a??klamalar?n? da yersiz buldu?unu s?yledi. PKK, DTP ve AB ili?kisi temelinde bir dizi ?nermelerde bulunan ?andar, K?rt siyasetinin yeni lider ?retmesi gerekti?ini dile getirdi.
Ali R?za K?l?n?/Fidan ?al??kan
www.evrensel.net