Tuncelililer isyan etti

Tunceli?de art arda meydana gelen k?yl?lerin askerlerce taranmas? olaylar? ?stanbul?daki Tuncelileri soka?a d?kt?.


Tunceli?de art arda meydana gelen k?yl?lerin askerlerce taranmas? olaylar? ?stanbul?daki Tuncelileri soka?a d?kt?.
Tunceli Dernekleri Federasyonu (TUDEF) Galatasaray Lisesi ?n?nde, Mazgirt?te B?lent Karata? ve Ali R?za ?i?ek isimli vatanda?lar?n askerlerce taranmas?n? protesto etti. ?Dersim?de yarg?s?z infazlara son?, ?Dersim?de do?a tahribat?na son? ve ?Dersim onurdur onuruna sahip ??k? sloganlar? atan federasyon ?yeleri ad?na konu?an TUDEF Ba?kan? ?smail Aslan, operasyonlar s?ras?nda ??kan orman yang?nlar?n? da ele?tirdi.
Bu arada Tunceli P?l?m?r Altun H?seyin K?y? Yard?mla?ma ve Dayan??ma Derne?i de ?HD ?stanbul ?ubesi?nde bas?n toplant?s? d?zenledi. Toplant?da s?z alan Dernek Ba?kan? Kaz?m Bahad?r, ??at??malardan dolay? k?ylerimiz bo?alt?ld?, kurulu d?zenimiz tamamen yok edildi. Kad?nlar?m?z ve ?ocuklar?m?z peri?an edildi. Geldi?imiz ?ehirlere ayak uyduramad?k, bize b?y?k bedeller ?detildi, yerimizden yurdumuzdan edildik. T?m bunlar yetmezmi? gibi ormanlar?m?z yak?l?yor, tarihsel belle?imizi, k?lt?r?m?z? yok say?yorlar? dedi. Bahad?r, k?ylerinin Geri D?n?? projesi kapsam?na al?nmas? i?in defalarca yapt?klar? ba?vurulardan hi?bir sonu? alamad?klar?n? da ekledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net