KONUM

 • Ba?bakan Erdo?an??n ABD?deki temaslar?nda ?ncelikli g?ndemi yine K?rt sorunu oldu.


  Ba?bakan Erdo?an??n ABD?deki temaslar?nda ?ncelikli g?ndemi yine K?rt sorunu oldu. Ayn? g?nlerde Ankara?da, daha ?nce Erdo?an ve Irak Ba?bakan? Maliki aras?nda var?lan mutabakata ba?l? olarak T?rkiye ve Irak ??i?leri bakanlar? aras?nda ?Ter?rle M?cadele ??birli?i Anla?mas?? imzaland?. ?ki ?lke heyetleri aras?nda yap?lan g?r??melerde T?rk taraf?n?n ?s?cak takip hakk?? ?zerinde ?srarla durmas?, ?lke egemenlerinin sorunun ??z?m? konusunda ?90?l? y?llarda uygulanan ?sava? konsepti?ne d?nme y?nelimi i?inde oldu?unu g?stermektedir.
  ABD?de kat?ld??? bir panelde, T?rkiye?de ?b?y?k bir K?rt az?nl???? bulundu?u ve bunlar?n haklar? konusunda ne d???nd??? sorulan Ba?bakan Erdo?an, ?Hi?bir zaman K?rt orijinli vatanda?lar?m?z az?nl?k olmam??t?r? yan?t?n? vermi?tir. Do?rudur, T?rkiye?de K?rtler hi?bir zaman kendilerini az?nl?k olarak g?rmediler ve az?nl?k haklar?n? talep etmediler. 1923?te imzalanan Lozan Antla?mas??nda T?rkiye?de ya?ayan k?kenli ve ile az?nl?k olarak tan?mlanm??t?. Bu az?nl?klar?n, Lozan?da ve 1924 Anayasas??nda kendilerine tan?nan haklar? kullan?rken hangi bedelleri ?dedi?i/?demeye devam etti?i de bilinmez de?ildir.
  K?rtlerin az?nl?k olup olmad??? meselesine d?nersek, Erdo?an yapt??? a??klama ile bir ger?ekli?i ?arp?tmakta, geleneksel inkarc? politikalar? s?rd?rmektedir. ??nk?, K?rtler ?Az?nl?k de?iliz? derken cumhuriyetin ?asli unsuru? olduklar?n? s?ylemekte ve T?rklerle e?it haklar? talep etmekteydiler. Lozan Antla?mas??n?n imzaland??? cumhuriyetin kurulu? s?recinde, y?netici kadrolar taraf?ndan bu konuda kendilerine ?e?itli s?zler verilmi? ama ?tek millet, tek bayrak, tek dil? anlay???yla ulus-devlet olu?turma politikalar?n? dayatan cumhuriyet rejimi bu s?zleri yerine getirmemi?ti. Bu s?zlerin yerine getirilmemesi, K?rtlerin ulusal demokratik haklar?n?n tan?nmamas? nedeniyle bir?ok K?rt isyan? ya?and?. Bug?n Erdo?an??n ba?bakanl??? d?neminde devam eden ?at??mal? s?re?, Genelkurmay kaynaklar? taraf?ndan ?29. K?rt isyan?? olarak de?erlendirilmektedir. Erdo?an, ?K?rtler az?nl?k de?il? derken bu ger?ekleri g?rmezden gelmekte, sava? ve ?iddet politikalar?na dayal? geleneksel inkarc? anlay??? devam ettirmektedir.
  Erdo?an??n ABD?de dikkat ?eken a??klamalar?ndan biri de T?rkiye?deki ABD aleyhtarl???n?n ABD?nin Irak politikas? ve PKK kar??s?ndaki tutumundan kaynakland???n? s?ylemesiydi. ABD?nin, s?n?r ?tesi operasyon, Irak K?rdistan??ndaki b?lgesel y?netimle ili?kiler gibi konularda kendi ??karlar?na zarar verebilecek b?lgesel hassasiyetler nedeniyle T?rkiye egemenlerinden farkl? bir tutum i?inde bundu?u biniyor. ABD?nin bu tutumunun, ?lke egemenleri ve ?rk?? ?oven kesimler i?inde ABD kar??t? e?ilimlerin geli?mesine yol a?t??? da do?rudur. Ama 1968?lerden bug?ne geni? halk kesimleri i?inde yayg?n olan ABD kar??tl???n?, sadece K?rt sorunundaki tutum ile izah etmek, bir ?arp?tma olman?n ?tesinde kendini (temsilcisi oldu?u ?evreleri) ABD?ye pazarlamak olarak anla??lmal?d?r. Erdo?an, ABD egemenlerine ?K?rt sorunu ve PKK konusunda bize aktif destek verin, biz de b?lgede sizlere daha fazla ve daha sorunsuz bir ?ekilde hizmet edelim? mesaj?n? vermektedir. Erdo?an, bu konuda ABD y?netimini bask?lamak amac?yla ?PKK kamplar?nda top, tank gibi ABD?ye ait a??r silahlar var? iddias?n? da g?ndeme getirmektedir. Erdo?an??n bu iddias?, ak?llara; 1994 y?l?nda Tunceli?de k?ylerinin askerlerce yak?ld??? ve helikopterlerle bombaland???n? s?yleyen k?y muhtarlar?na, ??zel sava??n ba?bakan?? olarak ?nlenen Tansu ?iller?in verdi?i ?Her g?rd???n?z helikopteri bizim sanmay?n. PKK helikopteri olabilir? cevab?n? getirmektedir. Yayg?nla?an operasyonlar, yarg?s?z infazlar, ?faili me?hul? bombalar ile yeniden geli?tirilen ?zel sava??n ba?bakan? olmaya soyunan Erdo?an, ?Ter?rle M?cadele ??birli?i Anla?mas??na ?s?cak takip? maddesinin konmas?n? engelleyen B?lgesel K?rt Y?netimi?ne yar?n ?unu s?ylese yeridir: ?S?n?r k?ylerinizi bombalayan her tank ve topu bizim sanmay?n. Bunlar PKK tank ve topu olabilir!?Erdo?an, yeni ?iller olma yolunda emin ad?mlarla ilerliyor!
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net