Daire ba?kan?ndan Hasankeyf itiraf?

Ege ?evre ve K?lt?r Platformu?nun (EGE?EP) 8. B?lge Toplant?s?, Tepekule Kongre ve Sergi Salonu?nda yap?ld?.


Ege ?evre ve K?lt?r Platformu?nun (EGE?EP) 8. B?lge Toplant?s?, Tepekule Kongre ve Sergi Salonu?nda yap?ld?. Toplant?n?n ard?ndan ger?ekle?tirilen panelde konu?an K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Kaz?lar ve Ara?t?rmalar Daire Ba?kan? Melik Ayaz, ?500 y?l bile u?ra??lsa Hasankeyf?i ba?ka bir yere ta??mak m?mk?n de?il? dedi.
Platform bile?eni temsilcilerinin yan? s?ra Hasankeyf, Allianoi, Efem?ukuru, E?me, Turgutlu, Harmandal? gibi ?evre tahribat?yla m?cadele eden yerlerden kat?l?mc?larla ger?ekle?tirilen toplant?da, sorunlar?n ??z?m?ne y?nelik ?neriler tart???ld?. Toplant? kapsam?nda ?Barajlar, Do?al ve K?lt?rel Varl?klara Etkileri? konulu panel yap?ld?.
EGE?EP y?r?tmesinden Jeoloji M?hendisi Erhan ???z??n y?netti?i panele, Hasankeyfi Kurtarma Giri?imi ad?na konuk olarak kat?lan ve k?sa bir sunum yapan Necdet ?nal, Anadolu tarihinin miras??lar? olarak barajlar? reddettiklerini belirterek d?nyan?n her yerinde insanlar?n barajlara kar?? m?cadele etti?ini s?yledi. ?nal, Hasankeyf?te 50 y?ll?k baraj i?in 10 bin y?ll?k tarihin y?k?lmak istendi?ini anlatt?.
Ta??mak m?mk?n de?il
Konu?mac?lardan K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Kaz?lar ve Ara?t?rmalar Daire Ba?kan? Melik Ayaz, tarihin ve k?lt?r?n korunmas?nda devletin sorumluluk sahibi oldu?unu dile getirerek, baraj yap?m?nda k?lt?rel miras?n korunmas?n?n zorunlu oldu?unu ifade etti. Antik yerle?im yerleri ile barajlar?n ?ak??t??? noktalarda bir dengenin aranmas? gerekti?ine i?aret eden Ayaz, halen ?al??malar? s?ren arkeolojik kaz?lar hakk?nda bilgiler verdi. Ayaz??n, Hasankeyf?in ba?ka bir yere ta??nmas? ile ilgili ?500 y?l bile u?ra??lsa Hasankeyf?i ba?ka bir yere ta??mak m?mk?n de?il? s?zleri salonda alk??larla kar??land?. Kendilerinin g?revinin k?lt?r varl?klar?n? korumak oldu?unu belirten Ayaz, bunun bazen devletin di?er uygulamalar? ile ?ak??t???n?, i?lerine sinmese de g?revlerini yapmaya ?al??t?klar?n? s?yledi.
Sava?ta bile dokunulmaz
Daha sonra s?z alan Van 100. Y?l ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. ?lyas Y?lmazer ise baraj yap?m?n? bir katliam olarak niteledi. 1924 Z?rih Anla?mas??na g?re sava? an?nda bile dokunulamayacak tek varl?klar?n tarihi ve k?lt?rel eserler oldu?unu aktaran Y?lmazer, Hasankeyf?i yok edecek baraj in?as? i?in kredi veren ?lkenin ise ne gariptir ki bu anla?man?n imzaland??? ?svi?re oldu?una dikkat ?ekti. Baraja yap?lan harcaman?n ve eme?in ?ok alt?nda bir maliyetle suyun faydal? halde kullan?labilece?inin alt?n? ?izen Y?lmazer, ?Yeralt? barajlar? 4 bin y?l ?nce kurulmu? ve kullan?lm??. Son derece sa?l?kl? ve maliyeti d???k? diye konu?tu.
Y?lmazer?in ard?ndan konu?an Ege ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. ?mit Erdem de barajlar? kolayc?l??a ka?mak olarak niteledi. ?lkenin su kullan?m politikas?n?n olmad???n? aktaran Erdem, ?zmir Tahtal? Baraj??nda yapt?klar? bilimsel ara?t?rma hakk?nda bilgiler verdi.
Panel, soru cevep b?l?m?n?n ard?ndan sona erdi. (?zmir/EVRENSEL)
Alt?n madeni gizli ?al???yor

Elele Hareketi, mahkeme kararlar?na ra?men K??lada?? Alt?n Madeni?nde yasad??? ?al??malar?n s?rd???n? a??klad?. Tepekule Kongre Merkezi?nde ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda Elele Hareketi ad?na konu?an ?evre M?hendisi ?ztan K???k, Manisa ?dare Mahkemesi?nin 17.08.2007 tarihli karar? ile K??lada? Alt?n Madeni?ne verilen GSM ruhsat?n?n y?r?tmesini durdurdu?unu belirterek, ge?ti?imiz ?? ay i?erisinde kazan?lan ?? hukuk zaferine ra?men maden alan?nda ?irketin ?al??malar?na devam etti?i bilgisini verdi. Bu ?al??malar?n yasad??? oldu?unu aktaran K???k, yetkililerden hukukun gere?ini tam olarak yerine getirmesini istediklerini belirtti.
www.evrensel.net