Hep beraber m?cadeleye

Onlar hayatlar? pahas?na ?? kuru? kazanmak i?in, ?ocuklar?n?n kar?nlar?n? doyurmak, onlar? okutabilmek i?in ve hi?bir zaman onlar?n olmayacak evlerinin kiralar?n? ?demek i?in gemilerin tepesine t?rmanmay?, ?l?me meydan okumay? g?ze ald?lar.


Onlar hayatlar? pahas?na ?? kuru? kazanmak i?in, ?ocuklar?n?n kar?nlar?n? doyurmak, onlar? okutabilmek i?in ve hi?bir zaman onlar?n olmayacak evlerinin kiralar?n? ?demek i?in gemilerin tepesine t?rmanmay?, ?l?me meydan okumay? g?ze ald?lar. Ama hi?bir zaman onlar?n kar?nlar? doymad?. Ev sahiplerine her zaman bor?luydular ve canlar?n? veren yine onlar oldu. Onlar Tuzla Tersanesi i??ileri; patronlar?n para h?rs?na kurban olmu?, hayatlar? hi?e say?lan ama patronlar?n, s?rtlar?ndan ge?indi?i i??i karde?lerimiz.
Ge?ti?imiz g?nlerde 12 g?nde 5 i??inin hayat?n? kaybetti?i Tuzla Tersanesi?nde bu, i? cinayetlerinin ilki olmad??? gibi sonu da de?il. Y?zlercesinin hayat?n? kaybetti?i Tuzla Tersanesi i??isinin tek sorunu, sadece can?ndan olmak de?il. Ayn? zamanda d???k ?cretle, sa?l?k g?vencesiz, sendika hakk?ndan mahrum ve daha sayamad???m bir?ok a??r ko?ullarda ?al??t?r?lmaktad?r.
G?z?n? para h?rs? b?r?m??, i??ilerin kan?yla beslenen patronlar ise bu i? cinayetlerini talihsizlik olarak a??kl?yor. Bu ?lkenin i??ileri, emek?ileri, patronlar?n ??k?p ?Biz ?nlem almad???m?z i?in i??iler ?l?yor? demelerini beklemiyor; ??nk? biz i??iler biliyoruz ki kapitalizm, i??inin eme?ini s?m?rmek i?in vard?r. Ve yine biliyoruz ki bu ?lkenin patronlar?, d?n de bug?n de ya?ananlara seyirci kalan, fakat yine bizim oylar?m?z? alan d?zen partileriyle i?birli?i i?indedirler. El ele verip ?lkeyi ya?mal?yorlar.
Tuzla Tersanesi?nde ?lenlere veya ba?ka bir ?retim i??isine yapt?klar? s?m?r?y? yine i??ilere mal ediyorlar. Emek g?c?m?z? ucuza alarak bizi a?l??a mahkum ediyorlar. Evet biz b?t?n bunlar? g?r?yoruz ve biliyoruz. Ama bilmek, g?rmek yetmiyor karde?lerim! Bizim ??kar yolumuz ortak m?cadelededir. Beraber direnirsek ne Tuzla Tersanesi?nde ?len ne de ba?ka bir yerde ezilen i??i karde?lerimiz olacakt?r.
Sendikal haklar?m?z i?in, 8 saat i? g?n? i?in, insanca ya?amak i?in ve bir daha ?l?mlerin olmamas? i?in hep beraber m?cadeleye!..
Tuzla Tersanesi?nden bir i??i (?STANBUL)
www.evrensel.net