??retmenlerden m?fredat feryad?

E?itim Sen, 2004 y?l?nda y?r?rl??e giren e?itim m?fredat?n? ve uygulama sonu?lar?n?, uygulay?c?lar?yla birlikte tart??mak ?zere ?Yeni M?fredat?n ?? Y?l?? ba?l?kl? bir panel d?zenledi


E?itim Sen, 2004 y?l?nda y?r?rl??e giren e?itim m?fredat?n? ve uygulama sonu?lar?n?, uygulay?c?lar?yla birlikte tart??mak ?zere ?Yeni M?fredat?n ?? Y?l?? ba?l?kl? bir panel d?zenledi. M?fredat?n ??renci merkezli olmay? hedefledi?ini, ancak ??renci ba??na d??en ??retmen say?s?n?n yetersiz oldu?unu belirten panelistler, e?itimin kalitesinin y?kseltilmesinin yolunun kamusal e?itime daha fazla destek verilmesiyle a??labilece?ini bildirdiler.
E?itim Sen Genel Sekreteri Emirali ?im?ek?in y?netti?i panele, Prof. Dr. Dilek G?z?tok, Do?. Dr. ?mer ?zy?lmaz, Yrd. Do?. Dr. Kemal Ko?, Talim Terbiye Kurulu?ndan s?n?f ??retmeni Abdullah Ata??? ve Noterler Birli?i ?lk??retim Okulu S?n?f ??retmeni G?lsen Bekta? kat?ld?. Panelin a??l?? konu?mas?n? yapan E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, her m?fredat de?i?ikli?iyle ??rencilerin ?s?nand???n?? ifade etti.
S?n?f ??retmeni G?lsen Bekta? ise ??retmenlerin yeni m?fredat? okutmakta zorland???na, kendilerini yetersiz hissetti?ine dikkat ?ekti. ?Kendimi may?nl? alana s?r?lm?? gibi hissediyorum? diyen Bekta?, ??retmenlerin uzun vadeli hizmet i?in e?itimden ge?irilmelerini istedi.

En kabul edilemez kitaplar
Prof. Dr. Dilek G?z?tok, t?m d?nyada e?itimde yeniden yap?lanma s?recinin ya?and???n?, T?rkiye?de de bu kapsamda e?itimde de?i?ikliklere gidildi?ini belirtti. ??renci merkezli e?itimin esas al?nmas?n?n olumlu oldu?unu dile getiren G?z?tok, m?fredat?n olumsuz y?nlerinin olumlu geli?melerin ya?anmas?n? engelledi?ini bildirdi. M?fredat?n halk?n e?itim alma ihtiyac?na g?re belirlenmedi?inin ve program geli?tirme ilkelerine uygun haz?rlanmad???n?n alt?n? ?izen G?z?tok, en kabul edilemez kitaplar?n ??rencilere sunuldu?unu vurgulad?.
Eski TBMM E?itim Komisyonu ?yesi Do?. Dr. ?mer ?zy?lmaz, T?rk e?itim sisteminin ana sorununun program geli?tirememe oldu?unu s?yledi. ?zy?lmaz, ??rencilerin psikolojisinin, beklentilerinin, ya? seviyelerinin dikkate al?narak program?n d?zenlenmesini umdu?unu aktard?.
S?nava dayal? sistem
Yrd. Do?. Dr. Kemal Ko?, m?fredat?n uygulamalar?n? okullarda inceleyerek, ??retmenlerin ve ??rencilerin ya?ad??? s?k?nt?lar? bilme ?ans?na sahip olduklar?n? dile getirdi. ??retmenlerin m?fredat? uygulayamad???n?, hizmet i?i e?itimin t?m e?itimciler i?in ?art oldu?unu aktaran Ko?, kalabal?k s?n?flarda ??renci merkezli e?itimin m?mk?n olmad???n?n alt?n? ?izdi. M?fredat de?i?se de s?nava dayal? sistemin de?i?medi?ini belirten Ko?, ??SS kald?r?ld? dediler, yerine 3 s?nav koydular. S?nava dayanan sistem de?i?meli? diye konu?tu.
Talim Terbiye Kurulu?ndan S?n?f ??retmeni Abdullah Ata???, m?fredat program? haz?rlan?rken t?m sorunlar?n tart???lmas? gerekti?ini kaydetti. Yeni m?fredatta kullan?lan kitaplarda eskilerden al?nt?lar?n oldu?unu aktaran Ata???, ??renci merkezli anlay??la hareket edilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net