B?t?n sorumlular yarg?lans?n

?ki y?l ?nce ??kan fabrika yang?n?nda, mesaideyken kap?lar kilitli oldu?u i?in hayatlar?n? kaybeden i??ilerle ilgili patron aleyhine a??lan davada cezan?n para cezas?na ?evrilmesi, ?stanbul?da kad?nlar taraf?ndan protesto edildi.


?ki y?l ?nce ??kan fabrika yang?n?nda, mesaideyken kap?lar kilitli oldu?u i?in hayatlar?n? kaybeden i??ilerle ilgili patron aleyhine a??lan davada cezan?n para cezas?na ?evrilmesi, ?stanbul?da kad?nlar taraf?ndan protesto edildi. Eylemde yap?lan a??klamada, t?m sorumlular?n cezaland?r?lmas? istendi.
Galatasaray Postanesi ?n?nde yap?lan bas?n a??klamas?na E?itim Sen, EMEP?li kad?nlar, ?DP?li kad?nlar, Ba??ms?z Feministler, Avc?lar Kad?n Platformu, Keig Platformu, Demokratik Kad?n Hareketi gibi ?e?itli kad?n ?rg?tleri destek verdi. ?Adalet m?lk?n temeli?, ?Patriarkaya ve kapitalizme hay?r? yaz?l? pankartlar?n ta??nd??? a??klamada, ?Sendika, sigorta, 8 saat i?g?n??, ?Ya?as?n kad?n dayan??mas?? sloganlar? at?ld?.
Kitle ad?na bas?n metnini okuyan E?itim Sen 8 No?lu ?ube Kad?n Sekreteri G?n?l Korkmaz, 18 ya??ndan k???kleri, sigortas?z i??ileri, fazla mesaide ?al??an hamile kad?nlar? g?rmezden gelen yetkililerin yarg?lanmas?n? talep ettiklerini s?yledi.
Platform ?yesi Hatice Vildan ise kad?nlar?n da erkeklerin de ?al??ma ko?ullar?n?n ?ok k?t? oldu?unu s?yledi.
Emek?i Kad?nlar Derne?i (EKD) ve Tekstil-Sen ?yesi bir grup kad?n ise mahkemenin verdi?i cezaya Kad?k?y ?skele Meydan??nda yapt?klar? eylemle tepki g?sterdi.
Bursa?dan da karara tepki
Bursa?da G?ny?z? Kad?n Kooperatifi ?yesi kad?nlar, iki y?l ?nce 5 kad?n i??inin ?l?m? ve 4 i??inin yaralanmas?yla sonu?lanan yang?n?n ??kt??? yatak fabrikas?n?n sahibinin ?arpt?r?ld??? 10 y?ll?k hapis cezas?n?n 182 bin YTL para cezas?na ?evrilmesine tepki g?sterdi.
Ahmet Vefik Pa?a Tiyatrosu ?n?nde toplanan kad?nlar ad?na bir a??klama yapan Nil?fer Ergin, ?len kad?nlardan ikisinin ?ocuk ya?ta, birinin ise hamile oldu?una dikkat ?ekti ve i?veren Lokman ??n?n fabrikas?n?n sigortas?n?n bulunmas?na ra?men i??ilerin sosyal g?vencelerinin olmad???n? ifade ederek i?verenin, i? g?venli?i i?in al?nmas? gereken ?nlemlerin hi?birini almad???n? kaydetti.
Ergin, Bursa?da kad?nlar?n yand???n?, geriye k?llerinin kald???n? belirterek kad?nlar olarak bir daha bu olaylar?n ya?anmamas? i?in tepkilerini dile getirdiklerini s?yledi. A??klaman?n ard?ndan karar? protesto eden kad?nlar, fabrika sahibine gerekli cezan?n verilmesini istediler. (?stanbul-Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net