Dink davas?na devam edilecek

Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?in 19 Ocak 2007 g?n? ?ld?r?lmesinin ard?ndan, 12?si tutuklu 14 san?k yar?n ikinci kez hakim kar??s?na ??kacak. 2 Temmuz 2007?de g?r?len ilk duru?mada san?klardan Salih Hac?saliho?lu, Osman Altay, ?rfan ?zkan ve Veysel Toprak tahliye edilmi?ti.


Agos Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Hrant Dink?in 19 Ocak 2007 g?n? ?ld?r?lmesinin ard?ndan, 12?si tutuklu 14 san?k yar?n ikinci kez hakim kar??s?na ??kacak. 2 Temmuz 2007?de g?r?len ilk duru?mada san?klardan Salih Hac?saliho?lu, Osman Altay, ?rfan ?zkan ve Veysel Toprak tahliye edilmi?ti.
Hrant Dink cinayetinin katil zanl?s? olarak tutuklu yarg?lanan O.S?ye duru?mada ifade vermesi i?in sosyal hizmet uzman? tayin edildi. ?lk duru?mada susma hakk?n? kullanan O.S?nin ifade vermesi bekleniyor. Hrant Dink cinayeti davas?n?n ikinci duru?mas?, bug?n Be?ikta??taki ?stanbul 14. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?lecek.
Duru?maya, Dink ailesinin yan? s?ra m?dahil avukatlar ve san?k avukatlar? kat?lacak. Duru?maya san?k yak?nlar?ndan kimsenin al?nmayaca?? bildirildi.
?lk duru?mada mahkeme, O.S?nin ger?ek ya??n?n tespiti i?in muayene edilmesi, ak?l sa?l???n?n tespiti i?in de 3 hafta s?reyle Bak?rk?y Ruh ve Sinir Hastal?klar? Hastanesi?nde m??ahade alt?nda tutulmas?n? istemi?ti. Ancak, O.S i?in cezaevi doktorunun hen?z ?g?zlem raporu? vermemesi nedeniyle s?z konusu tetkiklerin yap?lmad??? ??renildi.
Erhan Tuncel, ge?ti?imiz duru?mada mahkemeye 3 sayfal?k yaz?l? ifade sunmu?tu. ?fadesinde i?birli?i yapt??? 8 istihbarat??n?n ad?n? daha sonra a??klayaca??n? s?yleyen Tuncel?in, isimleri a??klamad??? ??renildi.
Yasin Hayal?in eni?tesi ve jandarma muhbiri oldu?u iddia edilen Co?kun ??ci, ikinci duru?mada san?k olarak yarg?lanacak. ??rg?t ?yeli?i? su?uyla hakim kar??s?na ??kacak ??ci, Hayal?in Dink?i ?ld?rme plan?ndan jandarmay? haberdar etti?ini s?ylemi?ti.
Mahkeme heyetinin ilk duru?mada dava dosyas?na konulmas?n? istedi?i bir?ok konuyla ilgili ise geli?me ya?anmad?. Bunlar aras?nda, ?dava dosyas?nda olmas? gerekti?i halde imha edilen tutanaklar?n as?llar?n?n ilgili makamlardan istenmesi, H?rrem ?ak?r-Erhan Tuncel aras?nda ge?en telefon g?r??mesine ili?kin kay?tlar, Agos gazetesi ?n?nde cinayetten ?nce yap?lan g?steriye kat?lanlara ili?kin video kay?tlar?, Dink?in yarg?land??? davalarda adliye ?nlerinde g?steri yapanlara ili?kin video kay?tlar?, ?stanbul Vali Yard?mc?s? Erg?n G?ng?r??n odas?nda Hrant Dink ile yapt??? g?r??meye kat?lan emniyet g?revlilerinin kimliklerinin tespiti, Tuncel?in cinayeti ihbar etti?ine dair emniyet kay?tlar?n?n istenmesi? yer al?yordu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net