??retmen ama tezgahtar!

Bolu?nun en i?lek caddesinde bulunan ?nl? bir kuruyemi??i d?kkan?na girdi?imizde, Abant ?zzet Baysal ?niversitesi Sosyal Bilgiler ??retmenli?i B?l?m? mezunu ?zg?r Y?cel?le kar??la??yoruz.


Bolu?nun en i?lek caddesinde bulunan ?nl? bir kuruyemi??i d?kkan?na girdi?imizde, Abant ?zzet Baysal ?niversitesi Sosyal Bilgiler ??retmenli?i B?l?m? mezunu ?zg?r Y?cel?le kar??la??yoruz. E?itimci bir aileden geldi?ini belirten Y?cel, hayalindeki meslek olan ??retmenlik ??renimini g?rebilmek i?in y?llarca ?SS?ye haz?rland???n?, Sosyal Bilgiler ??retmenli?i?ni kazan?p ??renimini tamamlad???n? ve binlerce ??retmen gibi kendisinin de mesle?ini yapmas?na izin verilmedi?ini anlatt?.
Kendisi gibi binlerce KPSS ma?duru i?siz ??retmenin ve ??retmen aday?n?n, ortakla?mak amac?yla ?www.devmiting.com? adl? bir internet sitesi kurduklar?n? anlatan ?zg?r Y?cel, E?itim Sen?in ?nc?l???nde 6 Ekim Cumartesi g?n? saat 12.00?de, Milli E?itim Bakanl??? ?n?nde bir miting ger?ekle?tireceklerini s?yledi. Bu mitinge b?t?n ma?dur ??retmenlerin, ??retmen adaylar?n?n kat?lmas? gerekti?ini s?yleyen ?zg?r Y?cel, e?itim sistemindeki ?arp?kl?klar giderilene, herkesin paras?z-e?it e?itim hakk?n?n oldu?u bir ortam sa?lanana kadar m?cadele etmek gerekti?ini belirtti. (Bolu/EVRENSEL)
www.evrensel.net