S???r damar? hayat verdi

Kalbinden akci?ere giden ana damar? ve kalp kapak???? do?u?tan olmayan (Trunkus arteriyozus) 2,5 ayl?k S?leyman Hilmi Karacan?a, yakla??k 15 g?n ?nce s???r?n boynundan al?nan toplardamar nakledildi.


Kalbinden akci?ere giden ana damar? ve kalp kapak???? do?u?tan olmayan (Trunkus arteriyozus) 2,5 ayl?k S?leyman Hilmi Karacan?a, yakla??k 15 g?n ?nce s???r?n boynundan al?nan toplardamar nakledildi.
Ameliyat? ger?ekle?tiren Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. Y?ksel Atay, Karacan??n 2 ayl?kken kendilerine geldi?inde, kalbi ile akci?eri aras?ndaki ana damar?n bulunmad???n? g?rd?klerini belirterek, ??ayet bu ameliyat olmasayd?, bebe?in ya?ama ?ans? olmazd?? dedi.
Prof. Dr. Atay, bu durumlarda gerekli olan damar?n, insandan veya s???rdan al?nd???n? ifade ederek, yeterli kadavra bulunmad??? i?in genellikle s???r damar? kullanmak zorunda kald?klar?n? s?yledi.
S???r toplardamar?n?n 4 - 4,5 saat s?ren bir operasyonun ard?ndan Karacan?a nakledildi?ini ifade eden Prof. Dr. Atay, ?unlar? s?yledi: ?S???r?n boynundaki toplardamar kalbe yerle?tirildi. Bu damar?n i?inde kapak var. Akci?ere giden ana damar?n yerini tutuyor. Bu ameliyat yap?lmam?? olsayd? bebe?in ya?ama ?ans? yoktu. Bu damarlar ?ocu?a 4 - 5 ya??na kadar tak?l? kalacak, bu ya?lardan sonra ?ap olarak k???k gelece?i i?in de?i?tirilecek.? (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net