Fotoğraf: Evrensel

ABAK?S

 • Sitelere ?mahkeme karar?yla?eri?im engellemenin ard? arkas? kesilmiyor. Martta Youtube, nisanda ek?i s?zl?k, a?ustosta Wordpress?e eri?im mahkeme karar?yla engellenmi?ti. Bu ay iki b?y?k eri?im engelleme daha var.


  Sitelere ?mahkeme karar?yla?eri?im engellemenin ard? arkas? kesilmiyor. Martta Youtube, nisanda ek?i s?zl?k, a?ustosta Wordpress?e eri?im mahkeme karar?yla engellenmi?ti. Bu ay iki b?y?k eri?im engelleme daha var.
  ?lki en b?y?k torrent sitelerinden biri olan The Piratebay?e eri?im ?mahkeme karar?yla? engellendi. Piratebay sunucular?nda sadece torrent dosyalar? bar?nd?r?l?yor ve sunucular?n bulundu?u ?lkenin yasalar? yasad??? i?eri?i ?zerinde bulunduran sunucular?n kapat?lmas?na izin veriyor. Bu nedenle Piratebay sunucular?, daha ?nce pek ?ok ?irketin yapt??? yasal ba?vurulara ra?men kapat?lamad?. Son g?nlerde T?rkiye?den Piratebay?in sayfas?n? a?maya ?al??anlar ise beyaz ekran ?zerine k?rm?z? iri harflerle ?Bu siteye eri?im mahkeme karar?yla engellenmi?tir? yaz?s? ile kar??la?t?lar. Tabii ki hemen hemen her zaman oldu?u gibi hangi mahkemenin, hangi tarih ve say?l? karar?yla eri?imin engellendi?ine dair her hangi bir bilgi sayfan?n herhangi bir yerinde yer alm?yor. Site y?neticileri, ileti?im linkini kullanarak yollad???m mesaja bir iki saat i?inde ?durumdan haberdar olmad?klar?n?? belirten bir yan?t verdiler. Elbette ki Piratebay?e uygulanan eri?im engelleme Piratebay?in fikri m?lkiyet yasalar?n? ihlal etmesi gerek?esine dayand?r?larak tart???labilir. Ancak b?yle bir tart??ma, sadece ger?ek tart??may? gizlemeye yarar. Cevap verilmesi gereken ilk soru, neden site kapatma kararlar?n?n hepsinin ?gecikmesinde sak?nca bulunan hal? olarak de?erlendirilip kapatman?n kolayla?t?r?ld??? ve h?zland?r?ld???; sitelerin nas?l jet h?z?yla ara?t?r?lmadan, soru?turulmadan, site sahiplerine-y?neticilerine haber verilmeden kapat?labildi?idir.
  Bu ara?t?rma-soru?turma meselesi, bu ay yap?lan bir di?er eri?im engelleme uygulamas?nda g?zler ?n?ne serildi: www.sinematurk.com.
  Sinematurk sitesinin bu konuda yapt??? a??klama, asl?nda di?er eri?im engelleme kararlar?n? da a??klar nitelikte: ?...Her ?ey gayet normal giderken, herhangi bir sorunla ilgili kimseden bir uyar?, ?ikayet hi? olmam??ken, bir g?n bir bakt?k, sitenin yerinde yeller esiyor. ... Tabii hemen ara?t?rd?k, soru?turduk. Bir de ??rendik ki sinematurk mahkemeden gelen bir karar nedeniyle eri?ime kapat?lm??!!! Mahkeme karar metnine bir ?ekilde ula??yoruz ve g?r?yoruz ki ger?ekten, ?stanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Avukat Murat Turhan??n ba?vurusu ile izinsiz film yay?n? yapt??? i?in sinematurk.com?a kapatma cezas? vermi?. ?lgili filmin T?rkiye haklar? sahibi de Fida Film, yani ?ikayet onlara ait. Ger?i Fida Film ?Biz sizin isminizi vermedik, hata mahkemede olmu?? diyerek olayla ilgileri olmad???n? s?yl?yor. Ancak sonu? olarak sinematurk?un kapat?lmas?na sebep olan filmin haklar?na, T?rkiye?de Fida Film sahip.
  ?imdi burada ilgin? olan, ne Fida Film ne Avukat Murat Turhan mahkemeye ba?vurmadan ?nce, yetkilileri kolayca ula??labilecek olan siteye hi?bir ?ekilde ula?maya ?al??m?yorlar. ?st?ne ?stl?k, ba?vuruyu alan mahkeme, herhalde ?ikayetle ilgili herhangi bir ara?t?rmada bulunmuyor, ba?vuruyu direk do?ru kabul ediyor ve siteye kapatma cezas? veriyor.
  Sinematurk.com?un film yay?n? yapmad???n?, sekt?r i?inde de sayg?n bir yeri oldu?unu i?in i?indeki insanlar bilir. Tabii ki hata yap?labilir, ancak T?rkiye?de mahkemeler Internet s?z konusu oldu?unda soru?turma, ara?t?rma gere?ini hissetmiyorlar m?? Her gelen kapatma ba?vurusu hemen kabul mu ediliyor? Peki bu mahkeme kararlar?, ma?durlara hi? mi g?nderilmez? Internet yay?nc?lar? bu kadar m? sahipsiz T?rkiye?de??
  Bu h?zla eri?im engellemeye devam edilirse yak?nda budanm??, k?rp?lm?? bir Internet?ikle kar??la?mam?z anormal de?il.

  ...
  MS Excel?de b?y?k hata

  MS Excel?in 2007 s?r?m?nde enteresan ve bir o kadar da basit bir hata daha ke?fedildi. Sadece Excel 2007?de g?zlemlenen hata, belli hesaplamalar?n sonu?lar?n?n yanl?? g?sterilmesine yol a??yor.
  Saptanan hata, 65535-65536 civar?nda bir sonu? veren hesaplamalarda g?r?l?yor. Bu civardaki toplam 12 tane kayar nokta ile ifade edilmi? say?, kullan?c?ya yanl?? g?steriliyor. Sonu?ta bu say?lardan birini veren bir i?lem, ?rne?in 850?77.1, 65535 g?sterece?i yerde 100000 g?steriyor. Sonu?lar bellekte do?ru ?ekilde tutuluyor, sorun sadece kullan?c?ya g?sterimde. Do?al olarak e?er bu i?lemin sonucunun bulundu?u h?crede ba?ka bir i?lem yaparsan?z hata devam etmiyor. Hataya yol a?an baz? i?lemler ??yle: (850*77.1) (5.1*12850) (10.2*6425) (20.4*3212.5) (40.8*1606.25) (77.1*850) (154.2*425) (212.5*308.4) (308.4*212.5) (425*154.2)

  ...
  Avrupa?n?n 4. en yava??y?z

  Enformasyon Teknolojisi Ke?if Vakf? taraf?ndan yap?lan ara?t?rman?n sonu?lar?, T?rk Internet kullan?c?lar?n?n Avrupa?n?n en yava? d?rd?nc? geni? bant sistemine sahip oldu?unu ortaya ??kard?.
  Ara?t?rmac?lar, 15 Avrupa ?lkesinde geni? bant h?zlar?n? kar??la?t?rd?. Listenin ilk s?ras?nda 21.7 Mbps ortalama h?zla Finlandiya yer al?rken, ikinci s?rada 18.2 Mbps ortalama h?za sahip ?sve?, ???nc? s?rada da 17.6 Mbps h?zla Fransa bulunuyor. Di?er ?lkeler Hollanda (8.8 Mbps), Polonya (7.5 Mbps), Almanya (6 Mbps), Macaristan (3 Mbps), Slovakya (2.8 Mbps), ?ngiltere (2.6 Mbps), ?svi?re (2.3 Mbps), ?rlanda (2.2 Mbps) ?eklinde s?ralan?rken, 1.6 Mbps ile T?rkiye ancak 12?nci olabildi. ?ek Cumhuriyeti, ?spanya ve Yunanistan ise 1.6 Mbps?nin alt?ndaki ortalama h?zlar?yla T?rkiye?nin gerisinde kald?lar.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net