?al?nan gelece?imize sahip ??kal?m

B?t?n kamu alanlar?nda oldu?u gibi, bizim ?al??t???m?z i?yerimizde de 4 B?li ? 4 C?li s?zle?meli arkada?lar ?al??maya ba?lad?lar. Esnek ?al??ma, ?cret e?itsizli?i ve i? g?vencesi olmadan ?al??man?n ne anlama geldi?ini ya?ayarak...


B?t?n kamu alanlar?nda oldu?u gibi, bizim ?al??t???m?z i?yerimizde de 4 B?li ? 4 C?li s?zle?meli arkada?lar ?al??maya ba?lad?lar. Esnek ?al??ma, ?cret e?itsizli?i ve i? g?vencesi olmadan ?al??man?n ne anlama geldi?ini ya?ayarak ??reniyoruz. ?zelle?tirme t?m ??plakl??? ile ?n?m?zde ve dayat?l?yor. ?zelle?tirme ile ilgili iyi program haz?rlayan bakanl?klar, g?rsel ve yaz?l? bas?n?n bir?o?u taraf?ndan takdir ediliyor ve alk??lan?yor. Tabii buna ?a??rmamak laz?m bir?ok bas?n yay?n organ? sermayenin hizmetinde amaca ula?mak i?in engel tan?m?yorlar. Bunu biliyor ve g?r?yoruz.
Bizler de daha ?nce orman i??ilerine uygulanan s?zle?meyle sa?l?k alan?nda 1-1.5 y?l s?zle?meli olarak ?al??t?k. Kad?nlar?n a??rl?kl? ?al??t??? i?yerinde s?zle?mede do?um ve do?um sonras?na ait hi?bir madde yoktu. Toplu ve ?rg?tl? hareket ederek bu s?reci kadromuzu alarak ve belli kazan?mlarla sonu?land?rd?k. S?zle?melilik d?nemimizle ilgili deneyimlerimizi bu d?nemde 4 B-4 C?li arkada?larla payla??yoruz, birlikte, yan yana hareket edece?imiz ?al??ma ve programlar olu?turuyoruz. 4 C?li s?zle?meli arkada?lara o d?nem hi?bir hak kay?plar? olmayaca?? anlat?lm??. Ancak ?u an konu?tu?umuzda y?zde 60-70 oran?nda maa? ?deneklerinde kay?plar? mevcut, herhangi bir sendikada ?rg?tlenemiyorlar. Farkl? i?kollar?nda ?al??t?klar? i?in birlikte hareket edemiyorlar, mevsimlik i??i stat?s?nde ?al??t?r?l?yorlar. Daha ?nce TEKEL?de ?al??m?? 4 C?li bir arkada??m?zdan ??rendiklerimiz bunlar.
?rg?ts?z ve lokal yap?lan m?cadele ba?ar?s?zl??a mahkumdur. Ya?ad?klar?m?zdan ve deneyimlerimizden ??kan sonu? budur. ?zelle?en her kamu alan? sonu?lar?yla bizleri, yani hizmeti alanlar? etkilemektedir. Sa?l?k ?zelle?ti?inde, sa?l?k hizmetini paras? olanlar alabilecek, e?itim ?zelle?ti?inde paras? olan e?itim alabilecek, ?zel okullara, dershanelere gidebilecek. Haberle?me ?zelle?ti?inde tabii ki sonucu bize yans?yacak. Anayasa?da belirtilen sosyal-hukuk devleti ilkesine g?re sa?l?k, e?itim ula??labilir, nitelikli olarak her bireye ula?t?r?lmal?. Bu a??k ve nettir.
B?t?n bu olup bitenlere bu duyarl?l?kla bakmam?z gerekiyor. KESK?in 4 B ve 4 C?li s?zle?meli ?al??anlarla ilgili merkezi d?zeyde ve yerelde ?al??malar? mevcut; diyalog i?inde etkin ?al??ma ve program olu?turma s?reci devam ediyor.
Bilin?li ve duyarl? bir m?cadele i?in birlikte ve yan yana olmak dile?i ile?
SES ?ube Temsilcili?i (Buca-?ZM?R)
www.evrensel.net