???inin anayasa tart??mas?

Merhaba Evrensel okurlar?
Bug?nlerde AKP H?k?meti?nin kendisi ve patronlar?n ??kar? i?in yeni anayasa tasla??n? ortaya at?p biz i??i ve emek?ilere zorla dayatt??? g?nleri ya??yoruz.


Merhaba Evrensel okurlar?
Bug?nlerde AKP H?k?meti?nin kendisi ve patronlar?n ??kar? i?in yeni anayasa tasla??n? ortaya at?p biz i??i ve emek?ilere zorla dayatt??? g?nleri ya??yoruz.
Bu yeni anayasa tasla??n?n anlat?ld??? gibi insana dayal? bir anayasa olmad???n?, biz i??i ve emek?iler i?in bir yarar getirmedi?ini g?rd?k. Yeni anayasan?n bizlere y?nelik olmad???n? g?rd?k. Bir taraftan dini olgular, demokrasi ve ?zg?rl?k i?inde tart??t?r?l?rken herkesin e?it haklara sahip olmas?n?n g?rmezden gelindi?ini g?r?yoruz. Bize sivil anayasa dedikleri anayasa tasla??n?n sivil bir anayasa olmad???n?, bizlerden yana hi?bir ?eyi i?ermedi?ini, okudu?umuz Evrensel gazetesinden ve tart??malardan anlad?k.
Asl?nda i??ilerin taleplerinin de anayasada olmas?, i??ilerin ?rg?tlenmesinden ge?iyor. ???ilerin ve emek?ilerin daha ?ok okuyup ger?ekleri g?rmesini istiyoruz.
Merter?den i??iler (?STANBUL)
www.evrensel.net