Teatra Arsen Poladof ??ima Tari? ile perde a?t?

Batman?da Bahar K?lt?r Sanat Merkezi (BKSM) b?nyesinde ?al??malar?n? y?r?ten Teatra Arsen Poladof, yeni sezona ??ima Tari-Neden Karanl?k? oyunuyla ?merhaba? dedi. Grup, ba?ta Batman olmak ?zere B?lge illerinde ?zellikle g?? sonras?...


Batman?da Bahar K?lt?r Sanat Merkezi (BKSM) b?nyesinde ?al??malar?n? y?r?ten Teatra Arsen Poladof, yeni sezona ??ima Tari-Neden Karanl?k? oyunuyla ?merhaba? dedi. Grup, ba?ta Batman olmak ?zere B?lge illerinde ?zellikle g?? sonras? olumsuz hayat ko?ullar?nda ya?ayan vatanda?lara ?cretsiz oyunlar sahneleyecek.
Batman?da 2000 y?l?nda kurulan ve g?n?m?ze kadar K?rt k?lt?r? ve sanat?n? icra etmeye ?al??an BKSM tiyatro, m?zik, ?ocuklara y?nelik ?e?itli k?lt?rel sanatsal aktivitelerle ?al??malar?n? s?rd?r?yor. BKSM?nin kurulu?unda yer alan ve h?l? BKSM b?nyesinde ?al??malar?n? s?rd?ren Teatra Arsen Poladof tiyatro grubunda oyunculuk ve y?netmenlik yapan, ayn? zamanda BKSM y?neticili?i g?revini de y?r?ten Abdullah Tarhan, bug?ne kadar K?rt k?lt?r?n? ve sanat?n? icra etmeye ?al??t?klar? i?in haklar?nda ?e?itli soru?turma ve davalar?n a??ld???n? s?yledi. ??al??malar?m?zda ?e?itli zorluklar ya?ayaca??m?z? biliyorduk? diyen Tarhan, a??lan davalarla kendilerine K?rt k?lt?r? ve sanat? ?al??malar?ndan vazge?meleri tehdidinde bulunuldu?unu savundu.
Yeni sezona ?merhaba? dediklerini belirten Tarhan, yeni projelerle geni? halk kitlelerine K?rt?e tiyatroyu ta??yacaklar?n?n alt?n? ?izdi. Projenin birinci a?amas?yla, yerinden yurdundan ve k?y?nden g?? ederek kentlerin yoksul varo?lar?nda ya?am sava?? veren insanlar?n kar??s?na ??kacaklar?n? ifade eden Tarhan, ?Kentlerin u? k??elerinde barakalara, gecekondulara, naylon ?ad?rlara yerle?en yoksul halk?m?za ula?mak i?in b?yle bir proje geli?tirdik. Sezonu a?t???m?z ??ima Tari-Neden Karanl?k? adl? oyunumuzu buralardaki insanlar?m?za g?t?rece?iz. Bu oyunumuzu halk?m?za ?cretsiz olarak sahneleyece?iz. K?ylere de gidece?iz? dedi.
?Tarihe bir imza d???yoruz?
?nsanlar?n ya?ad?klar? sosyal, psikolojik, ekonomik s?k?nt?lar? oyunlar?na yans?tarak, ya?amdan ?e?itli kareleri harmanlayarak yine bu sorunlar?n birincil akt?rlerine sunmay? hedeflediklerini s?yleyen Tarhan, ?unlar? dile getirdi: ??zellikle B?lge halk? ?ok tedirgin. Tekrardan da?lar yak?l?yor, k?yler yak?l?yor. Bu, insanlar?n psikolojilerini alt?st etmi?. K?lt?r sanatla yo?urarak halka ula?t?raca??m?z oyunlar?m?zla halk?m?z? bu t?r kayg?lardan uzakla?t?rmay? hedefliyoruz? dedi. (Batman/D?HA)
?brahim A??kyer
www.evrensel.net