?irketler bor?lan?yor vatanda? ?deyecek

K?resel finans krizi kayg?lar? devam ederken, toplam d?? bor? stoku i?indeki pay? y?zde 61.2?ye ula?an ?zel sekt?r bor?lar?, ekonominin yeni yumu?ak karn? haline geldi.


K?resel finans krizi kayg?lar? devam ederken, toplam d?? bor? stoku i?indeki pay? y?zde 61.2?ye ula?an ?zel sekt?r bor?lar?, ekonominin yeni yumu?ak karn? haline geldi. Son d?rt bu?uk y?lda kamu ve Merkez Bankas??n?n d?? bor? toplam? adeta yerinde sayarken, ?zel sekt?r?n d?? borcu ise 95.3 milyar dolarla iki kattan fazla artarak 138.5 milyar dolar oldu.
Olas? bir krizde h?k?metin, ?Bana ne, bor? benim de?il? diyemeyece?i 2001 krizinde g?r?ld?. ?zel sekt?r?n borcunu ge?mi? krizlerdeki gibi yine vatanda? ?deyecek.
?D???k kur-y?ksek faiz? uygulamakla ele?tirilen AKP?nin i? ba??nda oldu?u son d?rt bu?uk y?lda, T?rkiye?nin toplam d?? borcu 96.6 milyar dolar artarak 226.4 milyar dolara ??kt?. Bu art???n tamam?na yak?n? bankalar ve ?irketlerin d?? bor? kullan?m?ndan kaynakland?.
?zel sekt?r d?? borcunda 2003 y?l?ndan itibaren ba?layan art?? bu y?l?n ilk yar?s?nda iyice h?zland?. T?rkiye?nin 2002 sonu itibariyle 129.7 milyar dolar olan d?? bor? stokunun 64.5 milyar dolar? kamuya, 22 milyar dolar? Merkez Bankas??na 43.2 milyar dolar? ise ?zel sekt?re ait bulunuyordu. Bu y?l?n haziran ay? sonuna kadar olan d?rt bu?uk y?ll?k d?nemde toplam bor? 74.5 oran?nda 96.6 milyar dolar artarak 226.4 milyar dolara ??kt?. Bu d?nemde kamunun borcu 7.8 milyar dolarla y?zde 12 oran?nda bir art?? g?sterirken, Merkez Bankas??n?n d?? borcu y?zde 29.6 oran?nda 6.5 milyar dolar k???ld?. ?zel sekt?r?n toplam d?? borcu ise ayn? d?nemde y?zde 220.8 oran?nda 95.3 milyar dolar artarak bu y?l?n haziran sonu itibariyle 138.5 milyar dolara ula?t?.
K?sa vadeli olanlar...
An?lan d?nemde ?zel sekt?r borcundaki art???n 39.8 milyar dolar? bankalar ve di?er finans kurulu?lar?ndan kaynakland?. 55.6 milyar dolar? ise ?irketler kesiminin d?? borcundan...
Toplam d?? bor? stoku i?inde ?zel sekt?r bor?lar?n?n 2002 sonu itibariyle y?zde 33 olan pay?, Haziran 2007 itibariyle y?zde 61.2?ye y?kseldi. Bankac?l?k kesiminin d?? bor?ta y?zde 22.1, reel kesim ise y?zde 39.1 paya sahip durumda.
?zel sekt?r?n haziran sonu itibariyle k?sa vadeli borcu 37 milyar dolar. (Ankara/ANKA)

D?? bor?lar?n seyri

T?rkiye?nin 2000 y?l?nda 118.5 milyar dolar olan toplam d?? bor? stoku, ekonomik kriz y?l? olan 2001?de 113.6 milyar dolara geriledi. ?zleyen d?nemde ise ?zellikle 2003 y?l?ndan itibaren d?? bor? h?zl? bir art?? g?sterdi. 2002 sonunda 129.7 milyar dolar olan d?? bor? stoku, 2003 sonunda 144.3 milyar dolara ??kt?. 2004 sonunda 160.9 milyar dolar, 2005 sonunda 168.9 milyar dolar olan d?? bor?, 2006 y?l?nda 38.8 milyar dolarla rekor d?zeyde artarak 207.8 milyar dolar, bu y?l?n ilk yar?s?nda da 18.6 milyar dolarl?k y?ksek art??la 226.4 milyar dolara ula?t?.
www.evrensel.net