?hracat?? kura m?dahale istedi

T?rkiye Gen? ??adamlar? Derne?i (T?G?K) Ba?kan? Hazim Sesli, T?rkiye?nin ihracat?n?n y?ll?k bazda 100 milyar dolarl?k psikolojik s?n?r? a?mas?n?n sevindirici bir geli?me oldu?unu ancak, ihracatta reel anlamda k?rl?l?k olmad???n? bildirdi.


T?rkiye Gen? ??adamlar? Derne?i (T?G?K) Ba?kan? Hazim Sesli, T?rkiye?nin ihracat?n?n y?ll?k bazda 100 milyar dolarl?k psikolojik s?n?r? a?mas?n?n sevindirici bir geli?me oldu?unu ancak, ihracatta reel anlamda k?rl?l?k olmad???n? bildirdi.
Sesli, d?? d?nya ile rekabet edebilecek ko?ullar?n hen?z sa?lanmad???n?, ?zellikle d???k kurun ihracat??n?n k?r marjlar?n? iyice a?a?? ?ekti?ini bildirirken, Merkez Bankas??na kura m?dahale ?a?r?s?nda bulundu.
Ba?kan Sesli, yapt??? yaz?l? a??klamada, 100 milyar dolarl?k psikolojik s?n?r? a?an ihracat? de?erlendirdi. Bunun sevindirici oldu?unu ifade eden Sesli, rekabet ?artlar?n?n e?it olmamas?na ra?men mevcut pazarlar?n korunmas? ve yeni pazarlar?n a??lmas?n?n ise t?m ihracat??lar?n eme?i oldu?unu belirtti.
Sesli, ?Ancak bu ?abalara kar??n reel anlamda k?rl?l?k olmamas? da bir o kadar ?z?c?d?r. Gelinen a?amada psikolojik s?n?rlar?n a??lmas?n?n yan? s?ra, ihracatta k?rl?l???n da artmas? ?nemlidir. Maalesef ki, T?rkiye?de d?? d?nya ile rekabet edebilecek ?artlar hen?z sa?lanamam??t?r? dedi. Sesli, 60. H?k?met?ten ihracatta haks?z rekabeti ?nleyici ?nlemleri alaca?? s?z?n? yerine getirmesini.
?Rekabeti engelliyor?
Sesli, kurlarda son d?nemde iyice h?zlanan d?????n, ihracat??n?n rekabet g?c?n? k?rd???n? belirterek, ?unlar? kaydetti: ?D?? piyasalar?n yans?mas? olarak kendini g?steren kur dengesizli?i, zaten girdi maliyetleri nedeni ile yeteri kadar s?k?nt? ya?ayan ihracat??lar?m?z?n k?r marjlar?n? iyice a?a?? ?ekmektedir. Bu noktada Merkez Bankas? elindeki enstr?manlar? kullanmal? ve ihracat??ya nefes ald?racak ad?mlar? atmal?d?r. Bir an ?nce ?retimi d??a ba??ml? olmaktan kurtarmal?y?z. Kurdaki d???kl?k ithalat? ucuzlat?yor ve ihracattaki rekabet g?c?m?z? azalt?yor. Bu durum ara mal? ithalat?n?n da artmas?na neden olurken, d?? ticaret a????m?z? da tetikler hale geliyor. Ayr?ca cari a??k da bu ortamdan etkileniyor. Kurlar?n bu seviyelerde seyretmesi veya daha da a?a??lara d??mesi cari a????n artmas? anlam?n? ta??maktad?r ki bu bizleri endi?elendirmektedir.? (?stanbul/EVRENSEL)

Tekstil potansiyeline kurun olumsuz etkisi

?hracat?n 100 milyar dolar? a?mas?n? de?erlendiren ?stanbul Haz?r Giyim ve Konfeksiyon ?hracat??lar? Birli?i (?HK?B) Ba?kan? S?leyman Orak??o?lu, ?Y?ksek faiz hi?bir d?nemde kurlarda ihracat??lar? bu kadar zorlamam??t?. Buna ra?men bu rakamlar ger?ekle?tirildi. Demek ki, normal piyasa ko?ullar? olsa, ihracat?? bug?nk? ger?ekle?tirdi?i rakam?n daha ?st?nde bir potansiyele sahip bulunuyor. Bizi as?l ?zen nokta budur? dedi.
Sekt?r olarak 2005 ve 2006 y?l?nda y?zde 4 ve y?zde 2 oran?nda ihracat art??? sa?lad?klar?n? an?msatan S?leyman Orak??o?lu, ?Bu bizim sekt?r?n bir dura?an d?nemi ?eklinde de?erlendirilebilir. 2007 ilk dokuz ay?nda y?zde 15 ihracat art???n?n olmas? sekt?r?m?z?n de yarat?c?l?k d?nemine girdi?ini g?steriyor. Bunda en b?y?k pay, tasar?ma ve e?itime yap?lan yat?r?mlard?r. Her t?rl? olumsuz ko?ullara ra?men diren? g?sterildi? diye konu?tu. (?stanbul/ANKA)

?hracatta tarihi rekor

T?rkiye ?hracat??lar Meclisi (T?M) Ba?kan? O?uz Sat?c?, eyl?l ay? itibariyle son 12 ayl?k ihracat?n y?zde 23.20 art??la 100 milyar 184 milyon dolara ula?t???n? bildirdi. Sat?c??n?n a??klad??? verilere g?re, eyl?l ay?nda ihracat, ge?en y?l?n ayn? ay?na g?re y?zde 17.25 art??la 8 milyar 952 milyon dolar olarak ger?ekle?ti. Y?l?n ilk dokuz ay?ndaki ihracat y?zde 23.49 art??la 75 milyar 751 milyon dolara, son 12 ayl?k ihracat ise y?zde 23.20 art??la 100 milyar 184 milyon dolara ula?t?. B?ylece 2007 sonu hedefi olan 100 milyarl?k y?ll?k ihracat hedefine eyl?l itibariyle ula??ld?.
?hracat ?ampiyonlar? otomotiv, giyim ve demir ?elik oldu.
www.evrensel.net