Unak?tan??n g?zdesiyle aras? a??ld?.

Maliye Bakan? Kemal Unak?tan ile aras? a??lan Gelir ?daresi Ba?kan Vekili Osman Ar?o?lu?nun g?revden al?nma a?amas?na geldi?i ??renildi.
Maliye Bakanl??? kulislerinde, yeni d?nemde Ar?o?lu?nun asaleten atanmas?...


Maliye Bakan? Kemal Unak?tan ile aras? a??lan Gelir ?daresi Ba?kan Vekili Osman Ar?o?lu?nun g?revden al?nma a?amas?na geldi?i ??renildi.
Maliye Bakanl??? kulislerinde, yeni d?nemde Ar?o?lu?nun asaleten atanmas? i?in ilk etapta kararname haz?rlamayan ve bu nedenle Bakanl?k i?inde ele?tiri alan Unak?tan??n kararnameyi haz?rlad??? ancak bir s?re sonra Ar?o?lu?nu g?revden alarak yerine Hesap Uzmanlar? Kurulu Ba?kan? Mahmut Vural?? atayaca?? konu?uluyor.
S?re? ??yle geli?ti: 10?uncu Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in atamas?n? ?? kez veto etti?i Osman Ar?o?lu, bu g?revi ge?en d?nem boyunca vekaleten y?r?tt?. Abdullah G?l??n Cumhurba?kan? se?ilmesi ile vekaleten g?revli b?rokratlar?n asaleten atanmas? s?reci ba?lad?. Maliye Bakan? Unak?tan??n ilk tercihleri Tefti? Kurulu Ba?kan Vekili Cemal Boyal? ile B?t?e ve Mali Kontrol Genel M?d?r Vekili Naci A?bal??n asaleten atanmas? oldu. Maliye?nin ?nemli birimlerinden ve vergi konusundaki b?y?k projelerin uygulay?c?s? olan Gelir ?daresi Ba?kanl????ndan Ar?o?lu?nun kararnamesi yaz?lmad?.
Yurtd??? g?revi
Ele?tiriler ?zerine Maliye Bakan? Unak?tan, Ar?o?lu?nun asaleten atanmas? i?in kararname haz?rlad?. Ancak bu durumun g?rev de?i?ikli?ini ortadan kald?rmayaca??, asaleten atanman?n ard?ndan muhtemelen birka? ayl?k s?re i?inde Ar?o?lu?nun g?revden al?narak yurtd???nda ba?ka bir g?reve g?nderilece?i bildirildi. Ar?o?lu?nun yerine ise Hesap Uzmanlar? Kurulu Ba?kan? Mahmut Vural??n ad? ge?iyor.
Ar?o?lu?nun ?zellikle vergi gelirlerinin d????? nedeniyle ele?tiri ald??? ??renildi.
Buna kar??n, vergi geliri d?????ne neden olan Kurumlar Vergisi indirimi ve KDV iadesinin kald?r?lmas? uygulamalar? yasayla yap?ld??? i?in tek sorumlunun Ar?o?lu olarak g?sterilmesinin ?haks?zl?k? oldu?u da kulislerde konu?uluyor. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net