Buradan y?zlerce Kaz?m ??kacak.

Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi, ?stanbul Kad?k?y?de kuruldu. K?lt?r merkezi derne?inin ge?ici y?netim kurulu ba?kanl???n? ise Kaz?m Koyuncu?nun babas? Cavit Koyuncu yap?yor.


Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi, ?stanbul Kad?k?y?de kuruldu. K?lt?r merkezi derne?inin ge?ici y?netim kurulu ba?kanl???n? ise Kaz?m Koyuncu?nun babas? Cavit Koyuncu yap?yor. K?lt?r merkezi binas?na vard???m?zda, etraf? toparlamaya ?al??an Muzaffer Birol?la kar??la??yoruz. Kurulu?un ?yk?s?n? ve g?n?ll?ler olarak ama?lad?klar?n? anlat?-yor. Biraz sonra birka? arkada? daha gelip i?e koyuluyorlar. Derne?in ge?ici y?netim kurulu sekreteri ?zge Ozan ile yeniden dola??yoruz odalar?. Bir y?ll???na kiralam?? olsalar da, y?r?tecekleri faaliyet ve g?n?ll?lerin katk?lar?yla hem mekanda kal?c?l???n? s?rd?receklerinden emin, belki kendilerine ait bir yer bile edinebileceklerinden umutlu.
?al??ma alb?mle ba?lad?
Bu ?al??man?n ilk ba?lang?c?n?n; Kaz?m Koyuncu?nun bilgisayar?nda ortaya ??kart?lm?? eserlerinin bir Amerikan m?zik ?irketince alb?me d?n??t?r?lece?i haberini almalar?yla ba?lad???n? s?yl?yor Ozan: ?Sak?nmaks?z?n ?Ben devrimciyim? diyen Kaz?m Koyuncu isminin ve m?zi?inin sadece ticari kayg?lar ve k?r g?d?s?yle hareket eden bir ?irket taraf?ndan, hele de emperyalist bir firma taraf?ndan kullan?lmas?n? istemedik.? Halkevleri olarak harekete ge?tiklerini, Koyuncu ailesiyle mutab?k kalarak ?D?nyada Bir Yerdeyim? alb?m?n? kendilerinin ??kartt???n? belirtiyor. K?lt?r merkezi kurma fikri de o s?ralarda g?ndeme geliyor ve Halkevleri, bu projeyi payla?mak ?zere yapt??? ?a?r? sonucunda, Kaz?m Koyuncu K?lt?r Merkezi kurucu g?n?ll?lerinin ortaya ??k???yla, alb?m gelirlerini, ?al??malar? ve sorumlulu?u bunlara devrediyor. Bug?n de Halkevleri, g?n?ll?ler i?inde bir par?ay? olu?turuyor.
??al??man?n ba??nda biz Halkevleri olarak ?neyin yap?lamayaca??? konusunda bir etkide bulunduk; bu da buras?n?n bir ticarethaneye d?n??t?r?lemeyece?i, burada k?lt?re ve sanata piyasa mant???yla bak?lamayaca??, ?ovenist-milliyet?i etkilerle ku?at?lm?? bir sanat anlay??? y?r?t?lemeyece?i gibi noktalard?r. ?tesi, ne ve nas?l ?al??malar yap?laca?? tamamen dernek ?ye ve y?netimine kalm??t?r? diyor Ozan.
?imdilik ge?ici bir y?netim kurulu var. Altm?? g?n i?inde verilecek resmi onay sonras?nda ?ye kay?tlar? h?zland?r?lacak ve derne?in ilk kongresi toplanacak.
Ozan, Kaz?m?? ya?atmak amac?yla bu ?al??man?n hep i?inde bir par?a olacaklar?n?, fakat ?belirleyen? olmak gibi bir kayg?lar?n?n olmayaca??n?n alt?n? ?izerek; her t?rl? katk?ya, ortakla?ma ve dayan??maya davet ediyor; ayn? kayg?y? duyan herkesi birlikte ?al??maya ?a??r?yor.
Dayan??ma bekleniyor
Ba??ndan beri t?m ?al??ma a?amalar?nda yer alanlar?n bir ?cret almadan ?al??t?klar? ve malzeme katk?lar?n? kar??l?ks?z yapt?klar? k?lt?r merkezi, masa-sandalyeden perdesine, enstr?manlar?ndan ar?iv raflar?na, konser ses sistemine, sahne platformuna, bilgisayara, mutfak oca??na kadar hemen b?t?n malzemeye ihtiya? duyuyor.
??htiya? listesi?nin, ilgilenenler i?in www.kkkm.org adresinde yay?nland???n? belirten Ozan, k?lt?r merkezinin derslerinin y?r?t?lmesine ili?kin kararlar?n y?netim-y?netilenler ya da ??renci-??retmen ili?kisi d???nda; kat?lacak ??renici ve e?iticilerden olu?turulacak ?Dan??ma Kurulu? taraf?ndan belirlenmesi y?ntemini hayata ge?irmeyi d???nd?klerini de ?zellikle belirtiyor.
K?lt?r merkezinin ?nceli?i, elbette m?zik ?al??malar?nda olacak. Ancak dans, halkoyunlar?, tiyatro, dil, edebiyat, yazarl?k, ?iir, felsefe ve sinema at?lyeleri kurulmas? ve ciddi bir e?itim s?recinin i?letilmesi planlan?yor. Ozan, ?Buradan onlarca, y?zlerce Kaz?mlar ??kacak? diyor.
??rencilerden herhangi bir ?cret al?nmayacak olan k?lt?r merkezinin, g?n?ll? e?itmenler ba?ta olmak ?zere her t?rl? katk?ya ihtiyac? var. (?stanbul/EVRENSEL)
Memik Horuz
www.evrensel.net