G?ney Sanat Toplulu?u kuruldu

Adana?da Arap Aleviler, kendi k?lt?rlerini korumak amac?yla G?ney Sanat Toplulu?u?nu (GST) kurdu.
Emek?i mahallelere sanat? ta??mak, Arap k?lt?r?n? ve dilini ya?atmak...


Adana?da Arap Aleviler, kendi k?lt?rlerini korumak amac?yla G?ney Sanat Toplulu?u?nu (GST) kurdu.
Emek?i mahallelere sanat? ta??mak, Arap k?lt?r?n? ve dilini ya?atmak amac?yla bir araya gelen topluluk ?yeleri, ?nceki ak?am Adana?n?n Seyhan il?esine ba?l? Akkap? Mahallesi?nde bulunan Ulu?ay M?zikhol?de yap?lan etkinlikle toplulu?un kurulu?unu duyurdu.
D?zenlenen etkinlikte tiyatro, ?iir ve m?zik dinletisi ger?ekle?tirilirken, mahalle halk?n?n etkinli?e yo?un ilgi g?stermesi dikkat ?ekiciydi.
Etkinli?e kat?lanlar, Grup Halk?a ve Grup Fecir?in Arap?a ve T?rk?e ?ark?lar?yla halaylar ?ekerken, Ayna Tutanlar isimli tiyatro toplulu?unun yine Arap?a ve T?rk?e ske?leriyle e?lenceli vakit ge?irdi.
Etkinlikte bir konu?ma yapan G?ney Y?lmaz, emek?i mahallelerinde k?lt?rel ve sosyal etkinliklerin ger?ekle?tirilmedi?ini s?ylerken, ?Buralarda gen?ler kendilerine a??lanmaya ?al???lan bir t?ketim k?lt?r?n?n pen?esinde, Arap halk?, dilini ve k?lt?r?n? ya?atmakta zorluklar ?ekiyor. Gen?lerimizden ba?lamak ?zere t?m halk?m?z?, kurulan toplulu?umuza sahip ??kmaya ?a??r?yoruz? dedi.
Adanal? ?air Levent U?ur?un da ?iirler okudu?u etkinli?in ard?ndan mahalle halk? b?yle etkinliklerin art?r?lmas? gerekti?ini belirtti.
Tekstil pazarlamac?l??? i?iyle u?ra?an Erdo?an Buyun, bug?nlerde gen?lerin kitap, gazete okumad???n?, kendilerine imkan tan?nmad??? i?in k?lt?rel sosyal faaliyetlerde bulunmad???n? belirterek, ?Gen?lerimiz, pop?ler k?lt?r denilen ??r?m?? bir t?ketim k?lt?r?yle bo?u?uyor. Maddi imkans?zl?klardan dolay? kendilerini geli?tirecek olan bu me?galelerle u?ra?am?yorlar, ancak ba?ta okullar olmak ?zere hi?bir devlet kurumu da bu yoksul gen?lere olanak yaratm?yor. Bu y?zden mahallemizde bu tip etkinliklerin yap?lmas?n? destekliyoruz? diyerek d???ncelerini dile getirdi.
Etkinlik sonras?nda g?r??t???m?z GST ?yesi Burcu Y?lmaz, toplulu?u kurmaktaki ama?lar?n?n yoksul gen?lere ilgi alanlar? yaratmak oldu?unu s?ylerken ?Bizler gen?leri sorgulayan, ara?t?ran ve bir arada hareket etmeyi bilen bireyler haline getirmek istiyoruz. Onlar? sanatla bulu?turmak ve k?lt?r sanat alan?nda var olan yozla?maya kar??t olarak kendi alternatif k?lt?r?m?z? yaratmak d???ncesindeyiz? dedi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net