Yazarlar Sendikas??nda birlik zaman?.

T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n Ola?an?st? Genel Kurulu?nun ard?ndan farkl? listelerde se?ime kat?lan yazarlar kameralara birlikte poz verdi. Yeniden ba?kan se?ilen Enver Ercan, birlikte ?al??ma ?a?r?s? yapt?.


T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n Ola?an?st? Genel Kurulu?nun ard?ndan farkl? listelerde se?ime kat?lan yazarlar kameralara birlikte poz verdi. Yeniden ba?kan se?ilen Enver Ercan, birlikte ?al??ma ?a?r?s? yapt?.
Hafta sonunda yap?lan TYS genel kuruluna, Enver Ercan??n ba?kan aday? oldu?u ?Yaz?n?n S?z Birli?i? ile Af?ar Timu?in?in ba?kan aday? oldu?u ?Dayan??ma Giri?imi? adlar?n? ta??yan iki liste kat?lm??t?. Enver Ercan??n listesi 127, Af?ar Timu?in?in listesi ise 79 oy ald?. Seyyit Nezir ise kongreye kat?lmad?.
TYS Genel Ba?kanl????na yeniden se?ilen Enver Ercan, se?im sonu?lar? ?zerine, ?TYS sendeliyor mu, kapan?yor mu diyenlere gereken yan?t? verdi?imiz bir genel kurul oldu? dedi. Bu yan?t?, se?ime kat?lan iki listenin ?ortak ba?ar?s?? olarak niteleyen Ercan, di?er listenin de ba?ta Af?ar Timu?in olmak ?zere ?ok de?erli isimlerden olu?tu?unu vurgulad?. Timu?in ve arkada?lar?na kendi listesindeki arkada?lar? ad?na te?ekk?r eden Ercan, ??imdi bize, y?netime yeniden se?ilmemizin TYS i?in bir kazan? oldu?unu kan?tlamak d???yor? dedi. ?nlerinde yaz?nsal a??dan da siyasal a??dan da zorlu bir d?nemin oldu?unu belirten TYS Ba?kan?, ?Bu d?nemden de y?z?m?z?n ak?yla ??kaca??m?za inan?yoruz? diyerek ??yle devam etti: ?E?er hepimiz bir yazar ?rg?t? ?yesi olman?n bilinci ve ?zverisiyle ?al???rsak, sendikam?z? ?ok daha etkili bir noktaya ta??r?z. B?yle bir g??, TYS?nin gelene?inde var zaten.? (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net