RAMP I?IKLARI

 • Bir yandan Devlet Tiyatrolar? genel m?d?r? a??klama yap?yor: ?Salon s?k?nt?s?ndan seyirci say?m?z? art?ram?yoruz.? Di?er yandan ?ehir Tiyatrolar? yetkilileri ?aresizliklerini dile getiren a??klamalar yap?yor.


  Bir yandan Devlet Tiyatrolar? genel m?d?r? a??klama yap?yor: ?Salon s?k?nt?s?ndan seyirci say?m?z? art?ram?yoruz.? Di?er yandan ?ehir Tiyatrolar? yetkilileri ?aresizliklerini dile getiren a??klamalar yap?yor. Ama ne bir h?k?met yetkilisinden ve ne de K?lt?r Bakanl????ndan herhangi bir a??klama geliyor.
  Sorun ?u; ?stanbul Atat?rk K?lt?r Merkezi?nden (bu bina mart ay?nda bo?alt?l?yor) sonra ?imi de ?stanbul Belediyesi ?ehir Tiyatrolar??na ba?l?, ayn? zamanda tiyatronun idari bina olarak da kulland??? Muhsin Ertu?rul Sahnesi art?k olmayacak. Bu yaz? yay?nland???nda bo?altma i?lemleri ba?lat?lm?? olacak. ??nk? ?ehir Tiyatrolar? ekim ay? g?sterim b?lteninde bu sahneye oyun vermemi?ler. Belli ki ecel geldi; pardon, m?teahhit geldi ve yer istiyor. Y?neticilerin boynu b?k?k, sanat??lar suskun, kamuoyu haberdar de?il, haberdar olanlar?n da mecali yok kar?? ??kmaya ve b?ylece, tarihi Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin arsas?, ?Kongre Vadisi? (bu vadilerden de s?k?ld?k art?k) ad? alt?nda rantiyerlere pe?ke? ?ekiliyor.
  Muhsin Ertu?rul Sahnesi?nin yerine her ne kadar yenisi yap?lacak deniyorsa da ortal?kta dola?an s?ylentiye g?re yap?lacak olan ne bir tiyatro sahnesi ne de idare binas?. Yap?lacak olan bina, bir i? merkezi ve bodrum kat?nda da bir tiyatro sahnesi. Hepsi bu.
  ?ncelikle bu mecrada yazar, y?netmen, dramaturg, oyuncu ve teknik personel olarak ?al??an, ?rg?tl? ?rg?ts?z herhangi bir ?al??andan ya da yeri geldi?inde buralarda sahneye ??kacak olan tiyatro ??rencilerinden ses ??kmamas? tuhaf de?il mi? Ya da ne bileyim, tiyatroyu ?ok sevdi?ini her defas?nda dilinden d???rmeyen di?er sanat dallar?nda varl?k g?steren sanat??lar ve entelekt?el ortam?n belirleyici g?c? oldu?unu sanan akademisyenlerden de bir ses ??kmamas? ilgin?.
  Ayr?ca T?rkiye?de bulunan bir milyona yak?n tiyatro seyircisinin yakla??k 250 bini ?stanbul?da ya??yor ve bunlar?n yar?s? da s?rekli izleyiciler aras?nda yer al?yor. Bu kesimden de bir kar?? ??k?? gelmiyor.
  Belki haberleri yoktur diye toplumsal yap?n?n kitle g?c? y?ksek ya da marjinal gruplar?na ve sistemden rahats?zl???n? her defas?nda dile getiren b?y?kl? k???kl? muhalif yap?lara bir kez daha an?msatmakta yarar var san?yorum.
  Ba?ta anayasa tart??malar?na toplumu odaklam?? ve g?z? ba?ka bir olay? g?rmemekte ?srar eden medyan?n k??e ba?lar?n? tutmu?, her ?eyi her defas?nda ?ok?a bildi?ini sanan, ?a?r?ld??? her platformda ilgisi olsun olmas?n konu?an, rezil ve kepaze oldu?unun ayr?m?nda olmayan ve derinli?ine ve etrafl?ca d???nme yetisini yitirmi? man?et?rler ve k??e yazarlar? olmak ?zere, toplumsal g?ndemi belirleyen ve ona y?n veren herkese bir ?a?r?m?z olacak.
  Bir de kendilerini 2. cumhuriyetin 11 ki?ilik tak?m? olarak tan?mlayan (kendileri eski solcu ve ?imdilerde liberal ve AKP a???? k??e yazarlar?d?r -yoksa ba?ka bir kelime mi kullan?lmal?yd??) ve onlar?n ?evresinde bulunan taklavatlara hat?rlatmakta yarar var.
  T?rkiye?de mevcut iktidar?n h?kmetme bi?imini ve icraatlar?n? tart??mak, ya?ananlar?n ve gidi?at?n do?ru ya da yanl?? seyretti?inin sa?lamas?n? yapmak i?in Malezya?dan veri toplaman?z ve arg?man olu?turman?z, en hafif deyimiyle samimiyetsiz bir tutum olarak tarihe ge?ecek. G?z?n?z?n ?n?nde, kendi topra??n?zda ve kendi kentinizde ya?ananlar da size bir ipucu ve bilgi vermek i?in ger?eklik olarak s?r?t?yor ve sizin aymazl???n?z devam ediyor.
  ?ok de?il, bundan ?? ay ?ncesine kadar ?AKP?ye hay?r ama bu iktidara evet? derken kendi hezayanlar?n?z? ve deli sa?mas? ?eli?ik tutumlar?n?z? topluma kabul ettirmek i?in att???n?z taklalar unutulmad?. ?imdiyse pa?as? tutu?mu? o?lak gibi ba??r?yorsunuz ama at? alan ?sk?dar?? ge?ti, ?oktan.
  Bu ?lkenin sanat kurumlar? bir bir y?k?l?r, sinemas? ve tiyatrosu kapat?l?rken, salt iktisadi g?stergeleri (bu g?stergelerin hangisi ne kadar ger?ekse) ?l?? alarak savunulan bir iktidar?n, toplumsal ya?am?n di?er alanlar?nda yapt?klar? g?rmezden gelinir ve sessiz kal?n?r ya da ele?tirel bir tutumla g?zden ge?irilmezse, bunun ad? d?r?st gazetecilik ya da vatanseverlik falan olmaz herhalde. Bu davran??? g?steren ki?iliklere de ayd?n de?il, iktidar?n d?men suyunda ?st?ne binilen ?istetme lasti?i? denir.
  Metin Boran
  www.evrensel.net