GER?E??N G?Z?YLE

 • G?nlerdir medyay? u?ra?t?ran ?nemli konular?n ba??nda, sanki tezgahlanm?? gibi g?r?nen, bir s?yle?inin yaratt??? yeni g?ndemimiz yat?yor.


  G?nlerdir medyay? u?ra?t?ran ?nemli konular?n ba??nda, sanki tezgahlanm?? gibi g?r?nen, bir s?yle?inin yaratt??? yeni g?ndemimiz yat?yor. T?rkiye yak?n bir d?nemde Malezya olur mu? Oysa as?l sorulmas? ve yan?t?n?n a??kl?kla istenmesi gerekli soru kan?mca, T?rkiye?nin yak?n bir gelecekte polis devletine d?n???p d?n??meyece?i olmal?yd?. AKP?nin siyaset kurmaylar?n?n s?yle?i ve deme?lerinde eksik etmedikleri ??zg?rl?k? ve ?demokrasi? kavramlar?n?n neden hayata ge?irilemedi?i tart???lmal?yd?. Hrant Dink suikast?n?n emniyet g??lerinin baz? birimlerinde ?nceden bilinmesine kar??n neden ?nlem al?nmad??? sorgulanmal?yd?. G?r?nt?leri g?venlik kameralar?na da yans?yan k???k bir k?z? markette h?rs?zl?k yapt??? gerek?esiyle sille tokat d?ven polis i?in nas?l bir i?lem yap?ld??? ara?t?r?lmal?yd?. Polis karakolunda esrarengiz bi?imde ?ld??? a??klanan Afrika k?kenli gence ili?kin yok edilen delillere de?gin hukuk insanlar?n?n g?r??leri varsa bu do?rultuda yapt?klar? ?al??malar kamuoyu ile payla??lmal?yd?. Karakollarda insan haklar?na, hukuka ayk?r? davran??lar?n artmas? ile genel se?imlerden hemen ?nce ivedi bir bi?imde meclisten ge?irilen polisin yetkilerini geni?leten yasan?n bir ba?lant?s? bulunup bulunmad??? da irdelenmeliydi.
  Yazar ?izerlerin, d???nce ve ifade ?zg?rl???n?n k?busu TCK 301. maddesi i?in h?k?met cephesinde en k???k bir k?p?rt?n?n olmamas?na al??t?k al??mas?na da, ?imdilerde ne de?i?ti de, ge?mi?te bu konuda ?srarl? haberler yay?nlayan medyadan art?k ne bir ses ne bir nefes var.
  ?l?m?nden sonra da yarg?lanmas? s?ren arkada??m, meslekta??m Hrant Dink?in duru?mas? i?in Be?ikta? meydan?na inerken bunlar? d???n?yordum. Y?llar?n erkek egemen toplumunda romanlara konu olmu? mahalle bask?s?na, yeni i?erikler ekleyerek halka korku salanlar? ibretle seyrediyorum, okuyorum. H?rriyet?te yay?nlanan r?portaj?n hemen ard?ndan yeni g?zdemiz Malezya?ya muhabir, yazar g?ndermekte yar??an medyam?z? da. Malezya?dan gelen birbirini tutmayan haber ve g?zlemleri de... ?eriat kap?da diye korkutuyorlar halk?. As?l korkutucu olan; vars?lla yoksul aras?nda her g?n biraz daha a??lan gelir u?urumunu, a??k bir ?rk??l??a d?n??en ?ovenizmin az?nl?k ?zerindeki bask?lar?n?, fikre, yaz?ya kar?? y?neltilen k?f?r ve tehditleri, devlet katlar?na s?zmaya ?al??an ?etele?meleri, bireysel silahlanman?n korkutucu geli?imini, t?ketim ??lg?nl???n?n ya?ma boyutlar?na ula?mas?n?, insanlar? cinnete s?r?kleyen bor? bata??n?, t?re cinayetlerini g?rmezden geliyorlar. Medyada, siyasette boy g?sterenlerin ad?na ne derseniz deyin; ulusalc?, liberal, demokrat, sa?c?, ?slamc?; hi?biri ama hi?biri i?tenlikle halktan yana de?il. Halk? sevmiyorlar. Yaz?k ki ?o?u i?in ger?ek bu. Hukukun ?st?nl???, insana yak???r bir ya?am, insan haklar?, e?itlik, payla??m, halklar?n karde?li?i t?r?nden kavramlar? duyduklar?nda irkiliyor, ?rk?yorlar. Bir nefret dola??yor y?zlerinde. Aynen sosyalizm s?z?ne de g?c?k kapt?klar? gibi...
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net