Sessiz ve derinden...

Konukseverli?in esamesinin okunmad??? bir hafta geride kald?. Ev sahibi ekipler, b?t?n ma?larda 3 puan? hanelerine yazd?r?p tulum ??kard?lar.


Konukseverli?in esamesinin okunmad??? bir hafta geride kald?. Ev sahibi ekipler, b?t?n ma?larda 3 puan? hanelerine yazd?r?p tulum ??kard?lar.
Sezonun ilk derbisi de bu haftayd?. Galatasaray??n cezas? nedeniyle Ali Sami Yen?in trib?nleri yine ?ss?zd?. Trib?nlerden y?kselen sesler yerine, yedek kul?besindeki teknik adamlar?n ve saha i?indeki oyuncular?n uyar? mahiyetindeki ba??r??lar?, ?a??r??lar?, hayk?r??lar? e?li?inde payla??ld? kozlar. Kar??la?ma ayn? zamanda lig tarihinin seyircisiz ilk derbisi olarak kay?tlara ge?ti.
Daha ?ok orta saha m?cadelesi ?eklinde ge?en ve fazla gol pozisyonunun ya?anmad??? kar??la?mada Galatasaray, Be?ikta??a bu sezonki ilk yenilgisini tatt?rarak zirvedeki yerini biraz daha sa?lamla?t?rd?. Bu sonu?la, ligin tek yenilgisizi olarak kalan sar?-k?rm?z?l? ekip, Fenerbah?e ile aras?ndaki 7 puanl?k fark? korurken, Be?ikta? ile de puan fark?n? 5?e ??karm?? oldu.
Derbideki gollerin alt?nda yeni transfer edilen oyuncular?n imzas? vard?. Galatasaray?dan Hakan Balta ve Nondo, Be?ikta??tan ise Tello. Onlar ilk derbi heyecanlar?n?n yan? s?ra ilk derbilerinde gol atman?n sevincini de ya?ad?lar. Tabii Tello?nunki buruk bir sevin? olarak kald?.
?lgi hakeme
Medya ise derbide oynanan futboldan ?ok, yine hakem kararlar?yla ilgiliydi. Pozisyonlar defalarca izlendi. Olmad?, yava? ?ekimde bir daha izlendi. Hakem kararlar?n?n ma??n skoru ?zerinde etkili olup olmad??? sorusunun yan?t? arand? durdu. Oysa Ertu?rul Sa?lam ma?tan sonra, ?Hakem kararlar?n? bahane edip bunun arkas?na s???nmamal?y?z. ?stediklerimizi sahada neden uygulayam?yoruz, bunu anlamal?, bunun ?zerinde durmal?y?z? diye ne de g?zel konu?tu. Ama sen gel de bunu, her yenilginin ard?ndan teknik adam istifas? bekleyen medya ile futboldaki her sonucu do?al kar??layacak olgunluktan nasibini almam?? y?neticilere anlat. Sinan Engin h?l? ?Hakemler puanlar?m?z? ?ald?? havalar?nda.
Bu hakemlerle ligin bitmeyece?inden, yar?n ?b?r g?n sab?rlar? ta?an seyircilerin sahaya inerek hakemlere sald?rabilece?inden s?z ediyor pervas?zca. Ondan da tam b?yle, futbol k?lt?r?m?ze, futbol ortam?m?za yak??an bir konu?ma beklenirdi. Menajer dedi?in b?yle olacak. Kendi taraftarlar?n?n g?nl?n? ok?arken, rakiplere ve hakemlere korku salacak. Tak?m sahada d?k?ld?k?e, dikkatleri farkl? mecralara ta??yacak...
Feldkamp??n, ma?a saatler kalm??ken disiplinsiz davran??lar?n? ?ne s?rerek Hakan ??k?r ve Lincoln?u kadro d??? b?rakmas? da derbinin ba?ka bir ilgin? y?n?yd?. Derbinin yitirilmesi durumunda Feldkamp, medyan?n kendisine y?nelik ac?mas?zca ele?tirilerine nas?l g???s gerecekti, bilinmez. Alman teknik adam, bu karar?yla birlikte asl?nda T?rkiye?deki gelece?iyle ilgili ne kadar b?y?k bir risk ald???n?n acaba fark?nda m?yd??
Ligdeki en iyi Fenerbah?e
Fenerbah?e, Kad?k?y?de renkta?? Ankarag?c??n? rahat ge?erken, bu sezonki en iyi futbolunu sergiledi?i konusunda ?o?unluk hemfikirdi. Al???k olunmad?k bir bask?yla Ba?kentlileri etkisiz k?ld?lar. Rakibe oyun kurma f?rsat? tan?mayacak kadar diri ve i?tahl? halleriyle, CSKA ma?? i?in de umut verdiler. Aurelio ve Ali Bilgin bu sezon ilk kez topu filelerle bulu?turdu. Zico, ka?an pozisyonlar d???nda her ?eyden memnun oldu?unu s?yledi. Ama zaten ka?an pozisyonlar, i?in en ?nemli k?sm?n? olu?turmuyor mu? Her ?ey bir yana, galibiyet Fenerbah?e i?in ?zel bir anlam ta??yordu. Bu, sar?-lacivertli ekibin lig tarihindeki 900. galibiyetiydi. Ayr?ca 3 hafta aradan sonra yeniden 3 puanla tan??t? Fenerbah?e.
Bu arada Saraco?lu trib?nlerinde zeka(!) ve yarat?c?l?k(!) yine eksik de?ildi. Ciddi bir operasyon ge?iren Galatasaray Ba?kan? ?zhan Canayd?n ile alay eden d?vizler a?acak kadar insanl?ktan uzakla?an zavall?lar bir yana, bir de Ankarag??l? oyuncular?n g?z?ne ???k s?karak onlar? etkisiz hale getirmeye ?al??an uyan?klar(!) vard?. Onlar, belli ki tak?mlar? i?in her t?rl? fedakarl???(!) g?ze alabilen, bu yolda kafa patlat?p sonunda rakip oyuncular? bertaraf edebilmenin yeni y?ntemlerini ke?feden zeka k?p?(!) yi?itlerdi. Ankarag??l? oyuncular?n g?rme yeteneklerini zedeleyerek tak?mlar?n?n m?cadelesine yapt?klar? b?y?k katk?n?n gururunu ta??yacaklar art?k hep. Bundan sonra rakip oyuncular? saf d??? b?rakmak i?in s?rada ne t?r bir eylem var acaba? ??te hayat?n? futbola adamak sonucunda her taraf?ndan yarat?c?l?k f??k?rmaya ba?layan ?st?n zekal?(!) taraftar tipi bu. Bunlar sonra bir de utanmadan, s?k?lmadan e?itlik talebiyle yaygara ederler. Sen, tak?mlar?n e?it m?cadele ?artlar?n? ortadan kald?rmak i?in elinden geleni ard?na koyma, sonra kendi can?n yand??? zaman, ?Ligde e?itlik istiyoruz? diye ortal??? velveleye ver. Aferin size uyan?klar...
Trabzon ve Sivas
Trabzon, belli oyuncular?n yetene?i ve becerisiyle yol almay? s?rd?r?yor. ?imdilik idare ediyorlar ama bunun b?yle s?r?p gitmeyece?ini g?steren i?aretler fazlas?yla mevcut. Konya?y? yendiler yenmesine ama sergiledikleri futbol, h?l? ?ampiyonluk inanc?n? g??lendirecek d?zeyde de?il. Her ?eye ra?men galibiyet, ?st s?ralarda kalmalar?n? sa?lad??? i?in ?nemliydi tabii...
Sivas, istikrarl? gidi?ini bu hafta da bozmad? ve ?st ?ste 4. galibiyetine imza atarak 2. s?raya y?kseldi. ?stelik ald?klar? hi? de s?radan bir galibiyet de?ildi. Bursa gibi di?li bir ekip kar??s?nda ilk yar?y? 2-0 geride kapamalar?na kar??n sahadan 3-2 ?nde ayr?lmay? ba?ard?lar. ?imdilik ?ok iyi gidiyorlar. Ge?en sezonki Manisa?ya benzemezlerse lige bamba?ka bir renk katabilirler.
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net