?Milli tak?m b?rakt???m yerde?

(A) Milli Futbol Tak?m??n?n eski teknik direkt?r? Ersun Yanal, milli tak?m?n, g?revi b?rakt??? noktada bulundu?unu, ileri gitmi?lik ve geli?mi?lik olmad???n? s?yledi.


(A) Milli Futbol Tak?m??n?n eski teknik direkt?r? Ersun Yanal, milli tak?m?n, g?revi b?rakt??? noktada bulundu?unu, ileri gitmi?lik ve geli?mi?lik olmad???n? s?yledi.
Yanal, Futbol Ekstra Dergisi?nde yer alan s?yle?isinde, ?e?itli konularda g?r??lerini a??klad?. Milli tak?m? motive ederken, gerginlik yaratman?n ba?ar? sa?lamad??? inanc?nda oldu?unu, Fatih Terim?in, Macaristan ma?? ?ncesindeki bas?n toplant?s?nda s?zleriyle ortal??? germemesi gerekti?ini kaydeden Yanal, ??S?yleyecekse de o s?zleri iki g?n daha bekleyip, ma?tan sonra s?ylemeliydi. Belki de Emre, o ma?ta bu s?zlerden beslenerek o davran??? yapt?. Germeye gerek yoktu. Bu tarzlar bizi bir yere g?t?rmeyecek. Bu Fatih Hocan?n tarz? ve sayg? duyuyorum, ama ?ok geriliyoruz. Ben gerginlikten ho?lanmam. Gerginlikle beslenmek veya motive etmek uygulamas? pek ho? de?il. Gerginlikle ba?ar?n?n gelmeyece?ine inanan bir teknik adam?m ben. B?yle gerginlik medyana getirerek motive etme metodunun ?a? d??? oldu?unu s?ylemek yanl?? olmaz?? dedi.
(A) Milli Tak?m?a en parlak g?nlerini ya?atan ?enol G?ne??e de medya taraf?ndan en ac?mas?z ele?tirilerin yap?ld???n?, ancak onun yan?t vermedi?ini dile getiren Yanal, ?unlar? kaydetti: ???imdi de Terim?e kar?? bunlardan bir tanesi ya?and?. Kin ve nefret gibi duygular? ortaya ??kararak buradan verim bekleyemezsiniz. Biz teknik adamlar?z ve tak?m? haz?rlamakla y?k?ml?y?z. Medya ?ok ?irkin davrand?, Fatih Hoca da ayn? ?slupla kar??l?k verdi. Fatih Hocan?n konu?malar? a??s?ndan ?irkinlik derken, mezar konusunda s?z ediyorum. Mezar? hi?bir zaman kullanmamak laz?m. Bu kadar germenin alemi yok.??
Milli tak?m?n, g?revden ayr?ld???ndan bu yana ayn? noktada oldu?u iddias?nda bulunan Ersun Yanal, ???leriye gitmi?lik, ?zerine konmu?luk, y?kselmi?lik falan yok. Geriye de gitmedi, ama onca zaman ge?ti, konum olarak ayn? noktaday?z. Bu net?? a??klamas?n? yapt?.
?Medya Hakan?? kulland??
G?rev yapt??? d?nemde Hakan ??k?r?e milli tak?mda yer vermeme konusundaki karar?n? herkesin sayg?yla kar??lamas? gerekti?ini belirten Ersun Yanal, ??O d?nemde o kadar gol at?yorduk ki ona niye sayg? g?stermediler ? Bug?n olsam Hakan?? yine milli tak?ma almazd?m. Sevgili Hakan??n milli tak?ma al?nmay???n?, yetenekleri ve performans?yla de?erlendirmemek laz?m. Ben yeni bir milli tak?m ortaya ??karmak istiyordum?? dedi.
Bu konuda, hakk?nda ?ok ?irkin yaz?lar yaz?ld???n?, Fenerbah?e Kul?b? Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m istemedi?i i?in Hakan??n kadroya al?nmad???n?n bile yaz?ld???n? ifade eden Ersun Yanal, ??Herkes devrini kapat?yor. Avrupa?ya bak?n, bir?ok y?ld?z, kul?b?nde devam etse de milli tak?m? b?rak?yor, arkadan gelenlerin ?n?n? a??yor. Bizde de b?yle olmal?. Bunu bir tek Tugay yapt??? diye g?r?? belirtti.
Ersun Yanal, o d?nemde T?mer?i kadroya almay? ?ok istedi?ini, onu oynatamaman?n, i?inde ukde kald???n?, ya?l? diye ele?tirilen B?lent Korkmaz?? da antren?r yapmay? d???nd??? i?in kadroya ?a??rd???n? anlatt?.
Ulusoy?a ?vg?
Haluk Ulusoy?un, ba?kanl??? d?neminde milli tak?m?n arkas?nda farkl? bir duru?u bulundu?unu, daha sonra y?netim de?i?ikli?inden kaynaklanan bir bo?luk ya?and???n? kaydeden Ersun Yanal, ??Milli tak?mdan bir g?nderili? ?eklimiz var ki d?nyada bunun ?rne?i yok. Levent B??akc? ile aram?zda b?y?k bir uzakl?k vard?. Haluk Ulusoy?un milli tak?ma bak?? a??s? mutlaka bizim motivasyonumuzu art?r?rd?. Ulusoy?un olmamas? b?y?k bir dezavantaj oldu. E?er kalsayd?, mutlaka finallere giderdik?? dedi.
?Art?k Anadolu?ya d?nmem?
Ersun Yanal, art?k hedefleri y?ksek tak?mlarda ?al??mak istedi?ini, Anadolu?daki ?al??ma periyodunu tamamlad??? d???ncesini ta??d???n? belirterek, ??Anadolu?ya tekrar gitmek, geriye d?nmek olur?? dedi.
?ki kez Fenerbah?e, iki kez Trabzonspor ve bir kez de Galatasaray?dan resmi teklif ald???n?, ama hepsinde de ba?ka kul?plerle s?zle?mesinin devam etti?ini anlatan Ersun Yanal, ??Galatasaray?dan teklif ald?m. Benden kaynaklanan bir problem yoktu. Son olarak, Galatasaray??n konjonkt?r?ne uymad???m i?in o proje sonu?lanmad?. Adnan Sezgin b?yle s?yledi?? dedi.
Ersun Yanal, en b?y?k ?d?l?n, milli tak?m?n kendisine emanet edilmesi oldu?unu, amat?r kul?pten ba?lay?p, b?y?k tak?mlarda ?al??madan milli tak?m?n ba??na gelen ba?ka bir teknik adam olmad???n? s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net