Ukrayna?da turuncu d???m

Son ?? senede ?? kez sand?k ba??na giden Ukrayna?da, 2004 y?l?ndaki ?turuncu darbe? ile ba?layan siyasi krize ??z?m olmas? umulan se?imlerden, kesin olmayan sonu?lara g?re yine krizin ba? sorumlusu ?turuncular? ?nde ??kt?.


Son ?? senede ?? kez sand?k ba??na giden Ukrayna?da, 2004 y?l?ndaki ?turuncu darbe? ile ba?layan siyasi krize ??z?m olmas? umulan se?imlerden, kesin olmayan sonu?lara g?re yine krizin ba? sorumlusu ?turuncular? ?nde ??kt?.
Se?imlerde hile ve yolsuzluk olaylar?n?n ya?and??? iddia ediliyor. Turuncu darbecilerin rakibi Ba?bakan Viktor Yanukovi? ise partisinin tek ba??na en ?ok oy alan siyasi grup oldu?u konusunda ?srarl?. Turuncu darbeciler ise zafer ilan etmi? durumda. Yani se?imlerin hen?z ma?lubu yok, ancak en az iki galibi var.
Bu sonu? ile geli?meler ?????nda Ukrayna?y? yeni bir belirsizlik d?nemi bekliyor. Bu sonu?lar, Ukrayna siyaseti a??s?ndan ?ok umut verici bir tablonun ortaya ??kmayaca?? anlam?na geliyor. Zira Yanukovi? de turuncu ittifak da hen?z h?k?meti kuracak ?o?unlu?a ula?m?? de?il. Koalisyon h?k?meti ise zor g?z?k?yor.
Timo?enko ?nde gidiyor
Gayriresmi sonu?lara g?re turuncu darbeyle iktidara oturan Devlet Ba?kan? Yu??enko?nun ?nce ba?bakan olarak atay?p, ard?ndan yayg?n yolsuzluk su?lamalar?yla g?revden ald??? eski Ba?bakan Yulia Timo?enko?nun ?Turuncu? adl? ittifak? s?rpriz bir ?ekilde oylar?n y?zde 33.05?ini ald?. Yine kesin olmayan sonu?lara g?re Rusya yanl?s? olmakla su?lanan Ba?bakan Viktor Yanukovi? liderli?indeki ?B?lgeler Partisi? ise y?zde 30.08 ile Timo?enko?nun grubunu izliyor. Yu??enko?nun liderli?indeki ?Bizim Ukrayna Partisi? ise y?zde 15.79 ile ???nc? s?radayd?.
Yolsuzluk iddialar?
Se?imlerin hile ve yolsuzluk olaylar?na sahne oldu?u da iddia edildi. El Cezire, g?zlemcilere dayand?rd??? haberinde, ?baz? oy pusulalar?n?n par?aland??? iddialar?n?n oldu?unu? bildirdi. G?zlemcilerden Stephen Woloshyn, ?10 bin oyu yasad??? bir ?ekilde listelere ekliyorlard?? dedi. Benzer iddialar?n bir?ok kentte ortaya at?ld??? da s?ylendi. (DI? HABERLER)
Turuncu darbeyle ba?layan istikrars?zl?k

Ukrayna?da ?nceki g?n yap?lan son se?imlerin ?lkede 2004 y?l?ndan bu yana devam eden siyasi kriz ile istikrars?zl??a ??z?m olmas? hayali, turuncu darbecilerin ?zaferi? ile yeniden rafa kalkm?? gibi g?z?k?yor. ?lkede 2004 y?l?nda ABD ve Yahudi spek?lat?r George Soros destekli Devlet Ba?kan? Viktor Yu??enko?nun, turuncu darbeyle iktidara geli?inin ard?ndan ya?anan sanc?l? s?re? ?u ?ekilde ?zetlenebilir;
Kas?m 2004: Bat? destekli Viktor Yu??enko ile siyasi bask? alt?ndaki Devlet Ba?kan? Leonid Kuchma?n?n halefi olarak belirledi?i Viktor Yanukovi??in aday oldu?u devlet ba?kanl??? se?imlerinin ikinci turunda Yanukovi? koltu?a oturma hakk? kazand?.
 • Sonu?lar ?zerine Yu??enko, ?sivil itaatsizlik? ?a?r?s? yapt? ve A??k Toplum Ensit?s? gibi Soros kurumlar? arac?l???yla ba?layan protestolar, Y?ksek Mahkeme?nin se?im sonu?lar?n? ge?ersiz k?lmas?yla sonu?land?.
 • ?Turuncu Darbe? olarak an?lan kadife dalga, G?rcistan, ?zbekistan ve K?rg?zistan ba?ta olmak ?zere baz? eski Sovyet ?lkelerini de etkiledi. ?zbekistan ve K?rg?zistan?da ba?ar?s?z oldu.
  2004 Aral?k: Turuncu Devlet Ba?kan? Yu??enko, devlet ba?kanl??? koltu?una oturdu. Sonu?lara kar?? ??kan Yanukovi?, ba?bakanl?ktan istifa etti.
  2005 Ocak: Son se?imlerden zaferle ??kt??? s?ylenen Yulia Tymo?enko, Yu??enko deste?iyle ba?bakan oldu.
  2005 Eyl?l: Yu??enko, yayg?n yolsuzluk su?lamalar? nedeniyle turuncu ba?bakan? g?revden ald?, yerine Yuri Yekhanurov?u atad?.
  2006 Ocak: Yayg?n yolsuzluk, vaatlerin lafta kalmas? ve Rusya ile do?al gaz krizinin ard?ndan Ukrayna, ?daha az turuncu bir hava?ya b?r?nd?.
  2006 Mart: Se?imlerden Viktor Yanukovi??in B?lgeler Partisi zaferle ??kt?.
  2006 Haziran-Temmuz: Turuncu darbecilerin yeni ittifak giri?imleri ba?ar?s?zl??a u?rad?. B?lgeler?e kaymalar oldu.
  2006 A?ustos: Rusya yanl?s? olmakla su?lanan Yanukovi?, Ba?bakan oldu.
  2007 Mart: Siyasi kriz derinle?ti. Ba?kent Kiev?de kar??l?kl? eylemler.
  2007 Nisan: Erken se?im karar?.
  www.evrensel.net