E?itim Sen ?stanbul ?ubelerinden seminer

Haziran ay?nda, Milli E?itim Bakanl????n?n 100 temel eserine alternatif eserler olu?turup, e?itim emek?ilerine bu alanda yard?mc? olmak amac?yla kitaplar? se?me, kitap se?iminde baz? ?l??tleri saptama ?al??mas? ba?latan E?itim Sen ...


Haziran ay?nda, Milli E?itim Bakanl????n?n 100 temel eserine alternatif eserler olu?turup, e?itim emek?ilerine bu alanda yard?mc? olmak amac?yla kitaplar? se?me, kitap se?iminde baz? ?l??tleri saptama ?al??mas? ba?latan E?itim Sen ?ubeleri, ?? aydan beri devam eden at?lye ?al??mas?n?n sonucunda seminer d?zenledi.
Z?beyde Han?m ??retmenevi?nde 29-30 Eyl?l g?nlerinde yap?lan seminere y?z e?itim emek?isi kat?ld?. Birinci g?n ??, ikinci g?n ise iki oturum olarak d?zenlenen ??ocuk ve Gen?lik Edebiyat? Semineri? olduk?a verimli ge?ti. ?e?itli ?niversitelerin e?itim fak?ltelerinden bilim insanlar? okul ?ncesi ?ocuk edebiyat?, ilk??retim birinci ve ikinci kademe ?ocuk edebiyat?, gen?lik edebiyat?, e?itim psikolojisi ve e?itim felsefesi konusunda sunumlar yapt?lar. Bu sunumlara kat?l?mc?lar sorular sorarak, d???ncelerini belirterek katk? sundular. MEB?in sundu?u 100 temel eser bilimsel, laik, demokratik e?itimin ?l??tleriyle masaya yat?r?larak de?erlendirildi.
Seminere konu olan geli?im ?a?lar?n?n ve okul basamaklar?n?n okuma metinlerinin nas?l olmas? gerekti?ine dair ortaya konan de?erlendirmeler sonucunda bu eserlerde inan?sal ??elerin ve motiflerin yer ald???, bunun bilimsel ele?tiri konusu olamayaca??na dikkat ?ekildi. MEB?in y?z temel eserinin, dil, d???nce, anlam bozukluluklar? i?erdi?i, ?rk?? oldu?u, milliyet?i ?nyarg?lara yer verilerek, bar?? severli?i, h?manizm ve insan sevgisini ikinci plana itti?ine vurgu yap?ld?.
E?itim-Sen ?ubelerinin alternatif kitap se?kisi olu?turma ?al??mas? b?t?n ?ube ve temsilcilikleri kapsayacak ?ekilde s?recek. ?al??ma ile ilgili bilgi veren E?itim-Sen 2 Nolu ?ube Ba?kan? Hasan Toprak, bun ?al??man?n e?itim emek?ilerinin kendilerini yenilemelerine olanak sa?layaca??n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net