G?NL?K

 • Ku?at?lm?? bir ?lke nas?l olur, ?ylesine a??k ya??yoruz ki?Bu bak?mdan d???nce?


  Ku?at?lm?? bir ?lke nas?l olur, ?ylesine a??k ya??yoruz ki?
  Bu bak?mdan d???nce?
  Teori, asl?nda ?ok daha ?nemli bir bi?imde ya?amdaki yerini koruyor.
  Her ne kadar d???ncenin g?zden d??t??? s?ylense?
  ?nsani d???nce ?retimi i?in ?al??anlar ?dinozorlukla? k???msense?
  Ve onlar?n ?ahs?nda, ?ayd?nlanma? karalan?yorsa da?
  Asl?nda ku?at?lm??l?k?
  Paran?n tek yanl? ?kutsal egemenli?ine? teorik temel, sosyolojik kabul t?renleri, ku?at?c?lar?n yaz?nsal tetik?ili?ini yapan ?e?itli unvanlara sahip kesimler taraf?ndan buradan ba?l?yor!
  Ki, devir onlar?n devridir.
  Gazetelerde onlar vard?r.
  TV kanallar? onlara sonuna kadar a??kt?r.
  Her t?rl? yay?n emirlerindedir.
  D???nce tart??mas? alt?nda, asl?nda bug?ne kadar ortaya konmu? b?t?n d???nsel temeller?
  Birikmi? materyaller, kan ?orbas?na do?ranmakta?
  Her ?ey yeni ba?tan ?ekillendirilmeye u?ra??lmaktad?r.
  Kavramlar tersy?z ediliyor.
  Bug?ne kadar en temel tan?mlamalar yok farz ediliyor?
  Veya, o tan?mlar?n ?zerinden en ters, en geri noktalara var?l?yor.
  Gerilik, yobazl?k, modernizm olarak sunuluyor.
  ??te paran?n -diyelim bu Amerika olsun- tek egemenli?ine ?fikirsel altyap??, bu ?rg?tlenmi??
  Yemlenmi??
  Beslenmi??
  Korodan olu?turuluyor.
  ***
  D???nebiliyor musunuz, ?dindar? m?teahhitlerin ?o?almas?n??
  Bunlar?n bilmem hangi marka elbise almas?n??
  L?ks ciplere binmesini?
  Modernle?me olarak sunuyorlar.
  Bu ?sosyal uzmanlar?, yolda cip i?inde tesett?rl? g?r?nce mutlu oluyorlarm??.
  ??nk?, tutuculuk tasfiye oluyor, bu kesim modern oluyormu?!
  Oysa, marka giymek?
  L?ks arabalara, u?aklara binmek modernizm olsayd?...
  Suudi Arabistan d?nyan?n en modern ?lkelerinden?
  Suudi krallar?, prensleri de en modern, ?a?da? insanlar olurdu!
  Dinsel tabular?n?
  ?nyarg?lar?n?
  Yasaklar?n?
  Bilimin, ?zg?r d???ncenin, ?zg?r bireyin en ?nemli engeli oldu?u bilinirken?
  Ve ?imdi bu d?nya g?r??? daha fazla egemenlik pe?inde ko?ar?
  Bilimsel olan?n yerine, fetvalar ge?er?
  Mevcut durumunun bile gerisine gidilirken?
  Hangi modernlikten s?z edebilirsiniz?
  Modernizmi servetle a??klamaya ka?an sosyo salaklara son s?z:
  Feodal d?nemde servet, ?atolar?nda alt?nlar?n? sayan derebeylerdeydi.
  En g?zel, g??l?, h?zl? ko?an atlara onlar binerdi.
  En pahal? z?rhlar? onlar giyerdi.
  Alt?n kaplamal? kupalardan su i?er, alt?n yald?zl? tabaklarda yemek yerlerdi.
  Bunlar modern miydi, salak herifler!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net