?eref Ayd?n an?ld?

?eref Ayd?n, Emek Partisi B?y?k?ekmece ?l?e ?rg?t? taraf?ndan an?ld?. Anmaya ?air-Yazar Sennur Sezer ve EMEP Genel Ba?kan yard?mc?lar? Sabri Top?u ve Nedim K?ro?lu da kat?ld?.


?eref Ayd?n, Emek Partisi B?y?k?ekmece ?l?e ?rg?t? taraf?ndan an?ld?. Anmaya ?air-Yazar Sennur Sezer ve EMEP Genel Ba?kan yard?mc?lar? Sabri Top?u ve Nedim K?ro?lu da kat?ld?. Etkinlikte yap?lan konu?malarda ?eref Ayd?n??n m?cadelesi ve kararl?l??? anlat?l?rken, m?cadele kar??s?ndaki tutumunun herkese ?rnek olmas? gerekti?ivurguland?.
?eref Ayd?n i?in haz?rlanan CD g?sterimi ile ba?layan etkinlikte a??l?? konu?mas?n? yapan ?l?e Ba?kan? Erkan Sar?o?lu, ?eref Ayd?n??n ya?am?ndan ?rnekler vererek, m?cadelesini gelecek ku?aklara ta??man?n ?nemine dikkat ?ekti.
Anman?n konu?mac?lar? aras?nda yer alan Sennur Sezer, ?Partinin yeniden toparlanmas?nda ve ?rg?tlenmesinde ?eref Ayd?n??n kararl? ve disiplinli ?al??mas?n?n b?y?k pay? var? dedi. Sezer, ?eref Ayd?n??n ?zelliklerinin ?rnek al?nmas? gerekti?ini dile getirdi.
Davas?na ba?l?
EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sabri Top?u da ?eref Ayd?n??n, karamsarl??a kap?lmayan ve i??i s?n?f? davas?na sonunu kadar ba?l? birisi olarak ya?am?n?n s?rd?rd???n? dile getirdi.
?eref Ayd?n?la birlikte ??retmenlik yapan Ahmet ?elik, ?Partisinin verdi?i g?revler kar??s?nda asla teredd?t etmezdi. En zor ko?ullarda ald??? sorumluluklar bunun g?stergesidir? dedi.
Konu?mal?r?n ard?ndan G?lgedekiler m?zik gurubunun ?ald??? ezgilerle sonra anma etkinli?i sona erdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net