G?NCEL

 • Ge?en g?n bir toplant?da, kendini Atat?rk?? olarak tan?mlayan bir ?ayd?n? avaz? ??kt??? kadar ba??r?yor: ?Anayasam?z? yok etmek istiyorlar!? Kemalist ayd?n?n, anayasam?z dedi?i anayasa, 12 Eyl?l Cunta Anayasas?.


  Ge?en g?n bir toplant?da, kendini Atat?rk?? olarak tan?mlayan bir ?ayd?n? avaz? ??kt??? kadar ba??r?yor: ?Anayasam?z? yok etmek istiyorlar!? Kemalist ayd?n?n, anayasam?z dedi?i anayasa, 12 Eyl?l Cunta Anayasas?. Muhtemelen (Ya?? uygun) bu ki?i 82 Anayasas??n?n halk oyuna sunuldu?u g?nlerde, anayasaya ?hay?r? denmesi i?in ?al??ma y?r?tm??t?. ?imdi, 82 Anayasas??n? cansiperane savunuyor. Anayasam?z diyor. Onu korumak i?in herkesi m?cadeleye ?a??r?yor.
  Bizim memlekette, kendini Kemalist olarak tan?mlayanlar s?rekli bir ?eli?ki ve tutars?zl?k i?inde oldular. Bir d?nem birbirlerini be?enmezlerdi. Kemalistlerin ?stad-? azam? denilebilecek ?lhan Sel?uk, Kemalistlerden bir k?sm?n? ?Gardrop Atat?rk??s?? diye alaya al?r, ele?tirirdi. ?Atat?rk??l?k muz mudur?? Ba?l?kl? bir yaz? yazm?? ve bu yaz? nedeniyle yarg?lanm??t?. Yaz?da, herkesin Atat?rk??l??? kendine g?re ve birbirinden farkl? tan?mlad???n? anlat?yor, muz yiyen insanlar?n da tad?n? farkl? meyvelere benzetti?inden s?z ederek, ger?ek Atat?rk??l???n kendinin tarif etti?i ideolojik ve siyasal hareket oldu?unu savunuyordu. ?lhan Sel?uk, M?mtaz Sosyal vd. ile Cumhuriyet gazetesi o y?llarda 12 Mart darbesini ve 12 Eyl?l darbesini yapan generalleri Atat?rk?? saym?yorlard?. Onlar?n 12 Mart?ta yapt??? anayasa de?i?ikli?i ve 12 Eyl?l Anayasas??na da kar?? ??k?yorlard?. Bu konuda ciltler dolduracak yaz?lar yazd?lar. 12 Eyl?l Anayasas??n?n oylanmas? s?ras?nda ?hay?r? kampanyas? y?r?tt?ler. Bu nedenle baz?lar? yarg?land?, baz?lar? hapislere kondu.
  Cumhuriyet ?evresi gibi, sosyal demokrat partilerin hepsi; Halk?? Parti, CHP, SODEP, SHP, DSP 12 Eyl?l Anayasas??n?n de?i?tirilmesi gerekti?ini parti programlar?nda, se?im vaatlerinde a??klad?lar. Baz? gazeteler bug?n, bu partilerin ge?mi?te yapt?klar? a??klamalar? hat?rlat?yor. ?imdi, onlar da, Cumhuriyet?iler gibi, anayasam?z? de?i?tirtmeyiz diye yumruklar?n? masaya vuruyor. DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, son demecinde, T?rkiye?de anayasan?n t?mden de?i?tirilmesine acil ihtiya? olmad???n? s?yledi. CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal ise; ?Bu getirilen taslak Atat?rk ad?n? ve Atat?rk d???ncesini tasfiye etmeyi ama?layan bir taslakt?r. Bu do?rultuda ?ok g?z? kara bir at?l?m yapmaktad?r. Atat?rk referans? k?smen korunmaktad?r. Ama bu bir zorunluluk olarak asgariye indirilmi? bir ?ekilde tutulmaktad?r. Yani Atat?rk?e s?rt?n? d?nen bir anayasa s?z konusudur.? ?Bizim anayasam?z 175. maddesinde yeni bir anayasa yap?lmas?n? de?il, anayasan?n nas?l de?i?tirilece?ini d?zenlemi?tir. Yeni bir anayasa yapmak demek, eski anayasay? iptal etmek demektir. B?yle bir yetkimiz bizim yoktur? diyor.
  ?ki ??k var. Kemalistler ve sosyal demokratlar, ya ba?tan beri 12 Eyl?lc? idiler ve halka yalan s?yl?yorlard?. Ya da sonradan 12 Eyl?lc? oldular. Her iki durumda da bug?n bu ?evreler 12 Eyl?l fa?ist diktat?rl???n?n savunucusu pozisyonundad?r.
  Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t ise, 12 Eyl?l Anayasas??n? hi?bir ?arp?tmaya gerek duymadan a??ktan savunuyor. B?y?kan?t, ?Devleti budayarak bireyi y?celtme anlay??? do?ru de?ildir? diyor. Oysa, anayasalar devlet egemenli?ine kar?? bireylerin ya da yurtta?lar?n haklar?n? koruyan metinler olarak kabul edilir. Hukuk fak?ltelerinde, anayasa hukuku dersinde, anayasa hukuku tarihini, devlete kar?? bireyin haklar?n?n geni?letilmesi m?cadelesi olarak anlat?rlar. Yurtta?a kar?? devleti y?celten metinlere anayasa bile denmez. 12 Eyl?l Anayasas? bu nedenle, fa?ist bir anayasad?r. B?y?kan?t, devlete kar?? bireyin y?celtilmesine kar?? ??k?yor. 12 Eyl?l Anayasas??n? savunuyor. Devletin y?celtilmesini istiyor. CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal da, 12 Eyl?l Anayasas??n?n herkesi Atat?rk milliyet?isi olmaya zorlayan ve Atat?rk Milliyet?ili?i d???nda hi?bir ?d???nce ve m?lahaza?n?n, faaliyetin anayasa taraf?ndan korunmayaca?? h?km?n? savunuyor.
  12 Eyl?l Anayasas? toptan de?i?tirilmelidir. AKP?nin haz?rlad??? yasa tasla?? yetersizdir. 12 Eyl?l Anayasas??ndan ciddi bir kopu? getirmemektedir. Esas de?i?tirilmemekte, c?zi, bi?imsel baz? de?i?ikliklerle yetinilmektedir. ???ilerin, emek?ilerin, ayd?nlar?n tutumu haklar ve ?zg?rl?klerin yeni anayasada daha fazla yer bulmas?, emek?ilerin sosyal haklar?na ili?kin d?zenlemeler yap?lmas? i?in m?cadele edilmesi olmal?d?r. 12 Eyl?l Anayasas? bizim anayasam?z de?ildir.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net