PKK, Beyt???ebap?taki sald?r?y? ?stlenmedi

PKK, ??rnak??n Beyt???ebap il?esinde aralar?nda 7 korucunun da bulundu?u 12 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan sald?r?y? ?stlenmedi.


PKK, ??rnak??n Beyt???ebap il?esinde aralar?nda 7 korucunun da bulundu?u 12 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan sald?r?y? ?stlenmedi. F?rat Haber Ajans??n?n internet sitesinde yer alan haberde, PKK?nin silahl? kanad? HPG?nin olayla ilgilerinin olmad???n? a??klad??? ifade edildi.
??rnak??n Beyt???ebap il?esine ba?l? Be?a?a? k?y?nde bir minib?s?n taranmas? sonucu 12 ki?i ya?am?n? yitirmi?ti.
Topra?a verildiler
Sald?r?da hayat?n? kaybeden Kamil Akdo?an, Rahmi Acer, Orhan Acer, Kaz?m Acer, Yusuf Acer, Zeki Acer, Re?it Acer, Harun Acer, Sefer Acer, Bengin Acer, Cuma Ermahan ve Medeni Akdo?an, ?nceki g?n d?zenlenen t?renin ard?ndan topra?a verilmi?lerdi.
K???k Medeni ya??yor
Bu arada ?nceki g?n bir a??klama yapan ??rnak Valili?i, sald?r? s?ras?nda s?r?c? Kamil Akdo?an??n o?lu Medeni Do?an??n da (9) minib?s?n alt?nda ?ld?r?ld???n? a??klad?.
Ancak ??rnak Valisi Selahattin Apar?, bu ak?am saatlerinde d?zelterek ?Mezarl?kta 12 tabut g?r?nce ?ocu?un nerede topra?a verildi?ini sordum. K?yl?ler ?ocu?un ya?ad???n?, yanl?? anla??lma sonucu ?ld???n?n s?ylendi?ini anlatt?. Ailesi de o s?rada day?s?nda olan ?ocu?u bulamay?nca babas?n?n minib?s?yle gitti?ini sanm??? dedi. (HABER MERKEZ?)
Katliama T?VH ve ?HD?den tepki

??rnak Beyt???ebap?ta ge?ti?imiz g?n ya?anan ve 12 ki?inin ya?am?n? yitirmesine neden olan olaya, insan haklar? ?rg?tlerinden tepki geldi. ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) ve T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV) en temel hak olan ya?am hakk?n? koruma ?a?r?s? yapt?.
T?HV taraf?ndan d?n yap?lan yaz?l? a??klamada, son bir ayd?r ??rnak, Siirt, Bing?l, Hakkari ve Tunceli b?lgelerinde yo?unla?an ?at??malardan derin kayg? duyuldu?u belirtildi. A??klamada, ?iddeti ve ?at??malar? t?rmand?rarak hi?bir yere varman?n m?mk?n olmad???na de?inilerek, ?Art?k ?iddetin egemenli?ine daha b?y?k bir kararl?l?kla kar?? ??kmak varolu?sal bir gerekliliktir. Gelin ?iddetin ve ?at??malar?n toplumda kin, nefret ve ?? alma duygular?n? daha fazla derinle?tirmesine f?rsat vermeyelim? denildi. A??klamada, ya?am hakk?n?n bu denli b?y?k tehdit alt?nda oldu?u bu ko?ullarda ne bar??tan, ne ?zg?rl?kten, ne de demokrasiden s?z edilebilece?i kaydedildi.
?HD taraf?ndan yap?lan a??klamada ise olay?n sorumlular?n?n belirsiz oldu?u hat?rlat?larak, ancak ?HD?nin, bar?? d?nemi-sava? d?nemi ayr?m? yapmadan sivillere y?nelik eylemlere kar?? ??kt??? belirtildi. A??klamada, ?Devlet organlar?n?n, ya?am hakk?n?n ihlali demek olan yarg?s?z infazlar?na nas?l kar?? ??k?yorsak, silah? politik faaliyetinde bir ara? olarak kullanan ?rg?tlerin infazlar?na da kar?? ??k?yoruz? denildi.
www.evrensel.net