Koordinat?rl?k ??kt? Ralston da istifa etti

ABD?nin ?PKK ile M?cadele ?zel Temsilcisi? emekli General Joseph Ralston??n istifa etti?i ?ne s?r?ld?. ?stifayla birlikte ABD, T?rkiye ve Irak aras?ndaki ?PKK koordinat?rl???? de ??km?? oldu.


ABD?nin ?PKK ile M?cadele ?zel Temsilcisi? emekli General Joseph Ralston??n istifa etti?i ?ne s?r?ld?. ?stifayla birlikte ABD, T?rkiye ve Irak aras?ndaki ?PKK koordinat?rl???? de ??km?? oldu.
Ralston??n istifa dilek?esini ABD D??i?leri Bakanl????na verdi?i iddia edildi. ?stifa dilek?esinde Joseph Ralston??n, ?Bu i? y?r?m?yor. Devam etmek istemiyorum? dedi?i belirtilirken, ABD D??i?leri Bakanl????n?n istifay? hen?z y?r?rl??e koymad??? kaydedildi.
Ralston??n istifas?yla ABD-Irak-T?rkiye aras?ndaki ?PKK koordinat?rl???? mekanizmas? da resmen ??kt?. Ralston ve T?rk muhatab? emekli Orgeneral Edip Ba?er, birka? kez bir araya gelerek, PKK konusunda at?lacak ortak ad?mlar? g?r??m??t?. ?lk g?nlerde ?ok h?zl? giden Ba?er, ?K?sa zamanda ?ylesine b?y?k ?nlemler alaca??z ki sizler bile ?a??racaks?n?z? diye konu?mu?tu.
Joseph Ralston, 28 A?ustos 2006?dan beri PKK ile m?cadelede ABD devlet kurumlar? aras?nda ?e?g?d?m? sa?lamaya ve PKK?ye kar?? yeni politikalar olu?turmaya ?aba harc?yordu. Ralston, T?rkiye?nin olas? bir s?n?r ?tesi operasyonuna da ?stratejik a??dan zararlar? olaca??? gerek?esiyle kar?? ??k?yordu. Ralston, Ba?er?in g?revden al?nmas?n?n ard?ndan yerine gelen B?y?kel?i Rafet Akg?nay ile de sadece bir kez ve nezaket ama?l? k?sa bir telefon g?r??mesi yapm??t?. (HABER MERKEZ?)
Ralston??n T?rkiye?yle ticari ili?kileri iyi

Orgeneral Joseph Ralston, emekli olduktan sonra Cohen Grup adl? ?irkete girdi. ?irket, ABD?nin eski Savunma Bakanl??? Sekreteri William S. Cohen taraf?ndan y?netiliyor. Ralston ise ikinci ba?kan konumunda.
28 A?ustos 2006?da PKK koordinat?r? olarak atanan Ralston, T?rkiye ile ?ok ?nemli ticari ili?kileri olan Lockheed Martin adl? uluslararas? ?irketin de ?st d?zey y?neticisi. T?rkiye, bu silah ?irketinden 2.9 milyar dolara 30 adet F-16 u?a?? sat?n alma karar? alm?? durumda. Ayr?ca T?rkiye, 216 adet F-16 sava? u?a??n?n modernizasyonu i?in ?irkete 635 milyon dolar ?deyecek.
www.evrensel.net