ALBATROS

 • ?T?rkiye Gazetesi? toplum i?inde kin ve nefret tohumlar? ekmeye devam ediyor.?ki g?nd?r ?bebek katilleri? man?eti devam ediyor.


  ?T?rkiye Gazetesi? toplum i?inde kin ve nefret tohumlar? ekmeye devam ediyor.
  ?ki g?nd?r ?bebek katilleri? man?eti devam ediyor.
  ?mral? davalar? s?ras?nda da??t?lan propaganda bro??rlerinde yer alan, ?calan ile ?ld?r?len bebe?i bir araya getiren resim yeniden man?ette.
  Gazetecilik eti?i ile sava? propagandas?n? man?etten kullanmak ne kadar uyumlu o da bir ayr? tart??ma konusu.
  Bunu Amerikal?lar da yapt? ge?mi?te, ama daha rafine bi?imde.
  Bu kadar propaganda kokan bir yay?nc?l??? nas?l gazetecilik olarak kabul edebiliriz.
  Gazete mi, yoksa sava? propagandas? organ? m? belli de?il.
  K??k?rt?c?l??? meslek edinmenin kimseye bir faydas? yok, yang?n? b?y?tmek d???nda.
  ??rnak?ta Be?a?a? k?y?nde 12 insan?n katledilmesi h?l? ayd?nl??a kavu?mu? de?il.
  Hele hele, gerilla k?yafeti giydirilen ?zel timlere operasyon yapt?r?ld??? yolunda haberler emekli zabitler taraf?ndan s?zd?r?ld?ktan sonra.
  Ge?mi?te de b?ylesi koruculara y?nelik ?aibeli k?y?mlar? da hat?rlayacak olursak.
  Yorgo Andreadis, ?sava??n iyisi g?zeli, adili hakl?s? olmaz?, der sevilen kitab? ?Tamama?da.
  Sava? korkun? bir ?eydir. Ve aslolan ?eli?kileri ve ?at??malar? o d?zeye varmadan ??zmektir.
  Ama sava??n da bir eti?i vard?r ki, bu da uluslararas? sava? hukukunun temelini olu?turan Cenevre Konvansiyonlar?d?r.
  ?u s?ralarda yay?n i?in ?zerinde ?al??t???m bu metinlerin sonuncular?, ki T?rkiye bunlar? hen?z onaylamam??t?r, gerilla sava?lar?n? da kapsam alan? i?ine al?r.
  Bu bak?mdan ?isyanc? g??lerin? sivillere y?nelik sald?r?lar? da kapsam alan? i?ine girer.
  ?rne?in Salvador?da olu?turulan Hakikat ve Uzla?ma Komisyonu, devlet g??leri yan?nda gerilla g??lerinin de sivillere y?nelik ihlallerini ele alm??t?r.
  G?ney Afrika?da oldu?u gibi?
  Ne yaz?k ki, devletler sivillerden milis g??leri olu?turarak, onlar? hedef haline getirmekte, sonra da timsah g?zya?lar? d?kmektedirler.
  Be?a?a? olay? b?t?n ayr?nt?lar? ile mutlaka ayd?nl??a kavu?turulmal?d?r.
  Yeni bir G??l? Konak olay? ile kar?? kar??ya olup olmad???m?z mutlaka ortaya ??kar?lmal?d?r.
  Korucular, ?at??an iki g?? aras?nda s?k???p kalm??lard?r.
  ??te bu nedenle koruculu?un kald?r?lmas? gerekmektedir.
  Gerek toplumlar aras?nda gerekse toplumlar?n kendi i?inde kin ve nefret tohumlar? ekmek hay?rl? bir i? de?il.
  Bunlar?n travmalar? on y?llar boyunca ortadan kalkmamaktad?r.
  Kim i?lerse i?lesin, Be?a?a? k?y?m?n?n sorumlular? ortaya ??kar?lmal?d?r.
  Bu a??k bir sava? su?udur.
  Ama dun yap?lan Hrant Dink davas? ile ilgili olarak, paramiliter ?rg?tlenmeler ile g?venlik elemanlar? aras?nda ortaya ??kan karanl?k ili?kilerden sonra, kimden bekleyece?iz olay? ayd?nlatmas?n??
  ?emdinli Umut Kitabevi davas?n?n geldi?i noktadan sonra hele.
  Hizaya getirmek i?in savc? ve hakimlerinin evinin ?n?nde ?atapat patlatt?ktan sonra?
  Yarg?tay bask?nlar?ndan sonra?
  Gel de ku?kucu olma?
  ??te bunun i?in militarizme kar?? en b?y?k ata?? yapmak gerek.
  Bu da onlar? ?d??mans?z b?rakmak?tan ba?ka bir ?ey de?il.
  Herhalde kay?ts?z ?arts?z silah b?rakmaya en ?ok militaristler bozulur.
  Peki, bir de olay?n ba?ka boyutuna bakal?m.
  1999 y?l?ndaki ate?kesten sonra, da?lardan inerken infaz edilen ?gen?leri? kim hat?rl?yor?
  Rag?p Zarakolu
  www.evrensel.net