02 Ekim 2007 00:00

Meclis?e gitmiyorlar ama politika yap?yorlar

TBMM?nin a??l???na her y?l kat?lan komutanlar, d?n Meclis?e gelmek yerine ?stanbul?daki Harp Akademileri?nin yeni e?itim ve ??retim y?l? a??l???nda haz?r bulundu.

Paylaş

TBMM?nin a??l???na her y?l kat?lan komutanlar, d?n Meclis?e gelmek yerine ?stanbul?daki Harp Akademileri?nin yeni e?itim ve ??retim y?l? a??l???nda haz?r bulundu. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t buradaki konu?mas?nda, anayasa tart??malar?ndan Malezya tart??malar?na ve DTP?ye kadar uzanan kritik konularda sert mesajlar verdi.
B?y?kan?t, silahl? kuvvetlere ?lke i?inden ve d???ndan sald?r?lar oldu?unu savunarak, ?Hi?bir g?? laik yap?y? de?i?tiremez? dedi. B?y?kan?t, iktidar partisinin son tasla??n? bilmediklerini belirterek, ??yle devam etti: ?Son taslak a??kland???nda g?r??lerimizi a??klayaca??z. Bu konuda yorum yapma olana??na sahip de?iliz. ?lkenin ?niter yap?s?, ulus yap?s?, laik devlet yap?s? kar??s?nda hassas?z. Taviz verilemez. K?smi suskunlu?umuz devletin dirlik ve d?zenine duyduklar? sayg?dan ileri geliyor. Devleti budayarak bireyi ?ne ??karma gayretleri var. TSK?ya ?lke i?inden ve d???ndan sald?r?lar var. Her ?eyin bir hududu vard?r ve bunu kimsenin zorlamamas? gerekiyor.?
Malezya tart??mas?na da de?indi
Konu?mas?nda Malezya tart??malar?na da de?inen Genelkurmay Ba?kan?, ??T?rkiye Malezya olur mu? tart??mas?, Atat?rk??n kurdu?u laik ve demokratik T?rkiye Cumhuriyeti?ne yak??m?yor. T?rkiye?nin bu tart??malar?n merkezine konulmas? kayg? verici. Atat?rk T?rkiye?sinde bu nefretle k?nanacak bir durumdur. Temel de?erleri savunanlar? neredeyse gerici olarak savunanlar var. Baz? ?evreler devleti budarken bireyi y?celtme aray???nda. Birey devleti ezer mi? B?yle bir yap? olu?turulmaya ?al???l?yor. Birey ve devlet bir b?t?nd?r.
Hi?bir g?? laik yap?y? de?i?tiremez. TSK mensuplar? ?lkenin birli?ini ve laikli?i koruyacak? ifadelerini kulland?.
?DTP kapanmal?? mesaj?
Genelkurmay Ba?kan? Org. B?y?kan?t, DTP?yi ima ederek Ankara?da ter?re destek verenler oldu?unu s?yledi. B?y?kan?t, ?Birisi Ankara?da ?Ter?r ?rg?t?ne ter?rist diyemezler, e?er bunu dersek biz de sizle?iriz? diyor. Bu ki?iler, T?rk Silahl? Kuvvetleri?ni(TSK) b?l?c?l?kle su?luyor. B?t?n bunlar ortada. Bu durumda bu mesele mutlaka hukuk i?inde ??z?lmeli? ifadelerini kulland?. Genelkurmay Ba?kan??n?n bu s?zleri ??yle yorumland?: ?TSK, Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) hukuki m?eyyide uygulanmas?n? istiyor. Bu kapatmaya kadar gidebilir.?
B?y?kan?t, konu?mas?nda bu konuda ?u vurgular? da yapt?: ?Etnik milliyet?ili?e dayal? b?l?c? ter?r ?rg?t? 2 bine yak?n tesisi tahrip etti ve 1500 kadar sivil g?revlinin hayat?na kastetmi?tir. B?l?c? ter?r ?rg?t? en b?y?k zarar? b?lge halk?na vermi?tir. Son olay bunun en ?nemli ?rne?idir. PKK?ya kar?? m?cadelede kararl???m?z devam edecektir. Bu d?nem ?ok ?nemlidir. Son d?nemde PKK?ya ?ok b?y?k bir darbe vurulmu?tur. Koruculara sald?r?n?n bunun bir nedeni olarak g?r?lebilece?ini d???n?yorum. Uyard???m?z t?m ?lkelerden olumlu bir cevap alabilmi? de?iliz. Bu ?lkeler PKK?ya olays?z ve dolayl? desteklerine devam etmektedir. Ter?r ?rg?t?n?n T?rkiye?deki siyasetteki uzant?lar?d?r.?
Irak mesaj?
Konu?mas?nda Irak ile ilgileri geli?melere de yer veren Orgeneral B?y?kan?t, ?Irak??n konfederatif yap?ya do?ru h?zla ilerledi?ini g?r?yor, bundan duydu?umuz rahats?zl??? ifade ediyoruz. Irak??n kuzeyinde olu?abilecek federatif bir devlet, T?rkiye i?in b?y?k risk olu?turacakt?r. Irak par?alanmaya ?ok m?sait. Yaln?z siyasi boyutuyla de?il g?venlik boyutuyla da T?rkiye i?in tehlike arz ediyor. T?rkiye?nin dikkatle bakmas? gereken yer, Kuzey Irak?taki olu?umdur? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Meclis a??ld?, komutanlar kat?lmad?

Meclis?in yeni d?nemi yap?lan t?renin ard?ndan a??l?rken, a??l?? t?renine kuvvet komutanlar?n?n kat?lmamas? dikkat ?ekti. Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan ba?kanl???nda saat 15.00?te toplanan Meclis Genel Kurulu?na, Harb Akademisi?nin ?stanbul?da a??l?? t?reni gerek?esiyle kuvvet komutanlar? kat?lmazken, y?ksek yarg? organlar? ba?kan ve y?neticileri yer ald?.
Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan, konu?mas?na ??rnak?taki sald?r?y? k?nayarak, ?ortak cephede tav?r alma, oynanan oyunlara gelmeme? ?a?r?s? ile ba?lad?. Anayasa tart??malar?na da de?inerek, cumhuriyetin temel nitelikleri konusunda da kimsenin ku?kusunun olmamas?n? isteyen Toptan, ?Durumdan vazife ??karma anlay???nda olmad???n? ama kendilerinden beklenenleri de yerine getireceklerini? s?yledi. Toptan Meclis k?rs?s?nden ho?lar?na gitmeyecek konu?malar da olabilece?ini, ancak ho?g?r?l? ve tahamm?ll? olmalar? gerekti?ini belirtti.
Askere ?vg?ler ya?d?rd?
Cumhurba?kan? G?l ise, Atat?rk ilkelerine ve cumhuriyetin temel niteliklerine s?k s?k vurgu yapt??? konu?mas?nda, anayasa tart??malar?nda ?ne ??kan laiklik ve t?rban konular?nda, ?st? ?rt?l? ?tela?a gerek yok? mesaj? verdi. ?Kahraman T?rk Silahl? Kuvvetleri? ifadesini de birka? kez kullanan G?l, hi? kimsenin bir ba?kas?n? anayasa tart??malar?ndan d??lay?c? bir niyet ve tutumunun bulunmad???n? ?ne s?rd?.
B?lge gezisine ayr? yer vererek izlenimlerini aktaran G?l, devlet-millet b?t?nle?mesinin ya?and???n?, kendisine g?sterilen ilginin devletin b?t?nl???ne oldu?unu s?yledi. TSK?ya ?vg?ler dizerek, ??anl? ordumuz, kahraman TSK, emniyet g??lerimiz? diyen G?l, ?TSK?n?n ve Emniyet Te?kilat??n?n ter?re kar?? y?r?tt??? m?cadelenin takdire ?ayan oldu?unu? s?yledi.
ÖNCEKİ HABER

Partiler yeni d?neme sanc?l? ba?l?yor

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa