Partiler yeni d?neme sanc?l? ba?l?yor

Meclis?in yeni d?nemi, a??l?? t?reni ve Meclis Ba?kan??n?n resepsiyonunun ard?ndan ba?lad?. ?ktidar? ve muhalefetiyle Meclis?teki partileri sanc?l? bir s?re? bekliyor.


Meclis?in yeni d?nemi, a??l?? t?reni ve Meclis Ba?kan??n?n resepsiyonunun ard?ndan ba?lad?. ?ktidar? ve muhalefetiyle Meclis?teki partileri sanc?l? bir s?re? bekliyor. AKP?yi, ?t?rban? endeksli s?rd?r?len anayasa tasla?? tart??malar? s?k?nt?ya sokacak gibi g?z?k?rken, CHP ?imdiden birka? par?aya b?l?nm?? durumda. Asker ve sivil ?l?mleri nedeniyle hedef al?nm?? olan DTP ise hak ve ?zg?rl?kler, demokratikle?me merkezli bir ?al??ma y?r?tmeyi planl?yor.
Meclis?in yeni d?nemi, b?y?k bir ?o?unlukla iktidar olmas?na ra?men AKP i?in s?k?nt?l? bir s?reci beraberinde getirecek. Bir yandan toplumda b?y?k tepkileri ve ?t?rban? endeksli tart??malar? da beraberinde getiren anayasa taslak ?al??mas?, bir yandan da toplumun b?y?k kesimlerini olumsuz y?nde etkileyecek yasalar? ?nceli?ine alm?? olmas? AKP?nin i?ini zorla?t?racak. Daha ?imdiden anayasa taslak ?al??malar? i?in adeta ?pi?man? olan AKP?nin, bu s?re?ten nas?l ??kaca??, anayasada ne gibi de?i?iklikler yap?laca?? merak konusu. Ancak biAKP?nin s?k?nt? ya?ayaca?? ba?ka bir konu da 21 Ekim?deki cumhurba?kanl??? se?imine ili?kin referandum. AKP?den bu konuda net bir a??klama ya da politika ifade edilmemesi, s?k?nt?y? a??k?a ortaya koyuyor. Sosyal Sigortalar, Genel Sa?l?k Sigortas?, Anayasa Mahkemesi iptal etti?i Kamu Y?netimi Temel Yasas?, Kamu Personel Rejimi, b?t?e gibi konular da AKP?ye y?nelik tepkilerin artmas?n? beraberinde getirecek yasal d?zenlemeler olacak.
CHP par?a par?a
?Muhalefette k???len parti? CHP ise se?im ba?ar?s?zl???n?n ard?ndan, yeni d?neme ?ok par?al? bir yap?yla girecek. Son on y?ld?r, adeta her y?la bir kongre s??d?ran, kongre ve kendi i?indeki muhalefetle u?ra?maktan ba??n? alamayan CHP?nin, Meclis?in a??lmas?yla i?i daha da zorla?acak.?te yandan, Meclis Dan??ma Kurulu d?n toplanarak, Meclis?in ?al??ma saatlerini ve Meclis?teki partilerin toplant? d?zenini g?r??t?. Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan, grup toplant?lar?n?n sadece sal? g?nleri yap?lmas?n? istedi. Bu do?rultuda, MHP?nin 10.30-11.30; AKP?nin 11.30-12.30; DTP?nin 12.30-13.30 ve CHP?nin 13.30-14.30 saatleri aras?nda grup toplant?s?n? yapmalar? karar? al?nd?. Ancak team?l gere?i k???k grup toplant? salonunu DTP ile birlikte kullanmas? gereken MHP, a??k?a ifade etmese de ayn? salonu kullanmak istemedi.
DTP?yi de yeni d?nemde zorlu bir s?re? bekliyor. DTP Grup Ba?kan Vekili Fatma Kurtulan, DTP?nin yeni d?nemde, toplumun t?m sorunlar?n? g?ndemlerine alacaklar?n?, ama ?nceliklerinin hak ve ?zg?rl?kler, demokratik a??l?mlar ve bu do?rultuda ??kar?lacak AB uyum yasalar? olaca??n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net