PETK?M i?vereni geri ad?m att?

PETK?M?de Petrol-?? Sendikas? ile i?verenler aras?nda y?r?t?len toplus?zle?me g?r??melerinde, i??ilerin eylemi i?verene geri ad?m att?rd?.


PETK?M?de Petrol-?? Sendikas? ile i?verenler aras?nda y?r?t?len toplus?zle?me g?r??melerinde, i??ilerin eylemi i?verene geri ad?m att?rd?. Grev yasa?? kapsam?nda olmas?na kar??n de?i?ik zamanlarda i? b?rakarak ger?ekle?tirdikleri grevlerle i?verenleri s?k??t?ran i??iler, s?zle?melerde dayat?lan temel konularda taleplerini kabul ettirdiler. 26 Haziran?da ba?layan s?zle?me g?r??meleri d?n ger?ekle?tirilen imza t?reniyle son buldu.
???iler en son, ge?ti?imiz cuma g?n? Alia?a PETK?M ?n?nde eylem yapm??, ard?ndan da taleplerinin kabul edilmesi i?in i? b?rakm??t?. Eylem s?rerken PETK?M Y?netim Kurulu ?yeleri, Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, Alia?a ?ubesi eski Ba?kan? ve Petrol-?? Genel Mali Sekreteri ?brahim Do?ang?l ve yeni ?ube Ba?kan? Salih Mehmet Ayd?n ile bir araya geldi. Sendikadan ?nerileri alan ve daha sonra yeniden toplanan PETK?M Y?netim Kurulu, ilerleyen saatlerde sendikac?larla bir araya gelerek bir toplant? daha yapt? ve belli konularda anla?maya var?ld?.
?cretler
Temel maddelerden biri olan yeni i?e giren i??i ?cretleri konusunda sendikan?n talebi kabul edildi. Buna g?re yeni giren i??ilere 915 YTL br?t, 2006 y?l?nda i?e girenlere ise 1000 YTL br?t ?cret verilecek. ??verenin asgari ?cret dayatmak istemesine kar??, toplant?da eski ?al??anlara y?zde 10 art?? sa?land?. 2008 y?l? i?in ise enflasyon oran?nda art?? sa?lanacak. Sosyal haklar ve idari maddelerde ise eski haklar korundu.
S?zle?me, 2006 ve 2007 y?l?nda girenler i?in 1 Ekim 2007, eski ?al??anlar i?in ise 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ge?erli olacak. S?zle?me, PETK?M?de ?al??an 3 bin i??iyi kaps?yor. Bunlar?n 155?i 2006 y?l?nda, 175?i de 2007 y?l?nda i?e giren i??iler.
Eylemden sonra tav?r de?i?ti
Gazetemize a??klama yapan Petrol-?? Alia?a ?ube Y?netim Kurulu ?yesi ve PETK?M ??yeri Ba?temsilcisi ?smail Do?an, baz? kay?plara kar??n olabilecek en iyi s?zle?meyi imzalad?klar?n? s?yledi. Do?an ?Bunda tabii yapt???m?z eylemler ve son i? b?rakman?n etkisi b?y?k oldu. Son i? b?rakma T?S s?recini h?zland?rd?. Yoksa bizim taleplerimizi ciddiye bile ald?klar? yoktu? dedi.
PETK?M ??yeri Temsilcisi Cemal Top?u da s?zle?mede as?l s?k?nt?lar?n?n 2006 y?l?nda i?e giren i??ilerin ?cretleri oldu?unu s?yledi.
Top?u, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Bu arkada?lar?m?z?n ?cretlerinin iyile?tirilmesi maddesinde t?kanm??t? s?zle?me. Yap?lan g?r??meler sonras?nda i?verenin, t?kanan bu maddede iyile?tirme yapmay? kabul etmesiyle sorun ??z?ld?. Bu kazan?m? elde etmede bizim kararl? tutumumuz etkili oldu. O ana kadar hi? geri ad?m atmayan i?veren, ge?ti?imiz g?n yapt???m?z i? b?rakma sonras?nda ad?m atmak zorunda kald?. ?? b?rakma ?ncesinde ?zerinde konu?ulan rakam?n bile gerisinde bir teklif getirdiler. Eylemimiz sonras?nda ise bizim istedi?imize yak?n bir ?ekilde teklif geldi.? (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net