21 g?nd?r eylemdeler

T?m Bel-Sen Genel Merkezi taraf?ndan i?ten ??kart?lan i??ilerin, genel merkez binas? ?n?ndeki oturma eylemleri d?n itibariyle 21?inci g?n?n? doldurdu.


T?m Bel-Sen Genel Merkezi taraf?ndan i?ten ??kart?lan i??ilerin, genel merkez binas? ?n?ndeki oturma eylemleri d?n itibariyle 21?inci g?n?n? doldurdu. Tez Koop-??, i??ilerin i?e al?nmas? i?in KESK?e ve T?m Bel-Sen?e bir kez daha ?a?r? yaparken, i??iler i?lerine geri d?neceklerinden umutlular.
T?rk-???e ba?l? baz? sendikalar?n y?netici ve ?yeleri, d?n T?m Bel-Sen ?n?nde bir araya gelerek i??ilere destek verdiler.
Tez Koop-?? Ankara 2 No?lu ?ube Ba?kan? Haydar ?zdemiro?lu, i??iler asgari ?cretle ?al??may? bile kabul ettikleri halde T?m Bel-Sen y?neticilerinin bir giri?imde bulunmamas?n? ele?tirerek, ?Belediye ba?kanlar? ayn? ?ekilde kendi ?yelerine haks?z bir uygulama yap?lmas? durumunda, ?yelerinin davalar?na nas?l sahip ??kacaklar? diye sordu. ?zdemiro?lu, her ekonomik s?k?nt?n?n ??z?m?n?, sermayenin yapt??? gibi i??i ??kartmakta aramamak gerekti?ini s?yleyerek, i??iler i?lerine geri al?nana kadar m?cadele edeceklerini dile getirdi. ?zdemiro?lu, ge?ti?imiz g?nlerde d?zenlenen T?m Bel-Sen Ba?kanlar Kurulu toplant?s?ndan da genel merkez lehine karar ??kmas?na tepki g?sterdi.
T?rk-?? ?l Temsilcisi, Yol-?? 3 No?lu ?ube Ba?kan? Fahri Y?ld?r?m da i??ilerin g?sterdi?i fedakarl??? sendikan?n da g?stermesini talep ederek, KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul?a, bu soruna el koyma ?a?r?s? yapt?.
Sendikan?n Mersin ?ubesinde on y?l ?al??an G?lcan Bozkurt Korkmaz, ?Sendikan?n ?ok b?y?k ekonomik s?k?nt? ya?ad??? d?nemlerde bile b?yle ?eyler olmam??t?. ?imdi sendikalar daha rahat. Yine de i?ten ??karma oluyorsa bunun gerek?esi maddiyat olamaz. ??imdi de i?i siyasete d?kmeye ?al???yorlar? diyorlar. Bunlar bir emek ?rg?t?ne hi? yak??m?yor? diye konu?tu. Sendikan?n Antalya ?ubesinde 4 y?l ?al??an Fidan Da? da kendilerini ziyarete gelenlerden ?ok b?y?k destek g?rd?klerini belirtti. Da?, sokaktan ge?en insanlara da konuyu anlatarak imza toplad?klar?n?, bu davay? mutlaka kazanacaklar?n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net