RT?K?ten canl? m?dahale!

Radyo Televizyon ?st Kurulu (RT?K) Ba?kan? Zahid Akman, Show TV?de yay?nlanan Alt?pas adl? spor program?na ba?lanarak programc?lar? azarlad?. Zahid Akman??n telefonla ba?land??? canl? yay?nda yapt??? konu?ma ??yle:...


Radyo Televizyon ?st Kurulu (RT?K) Ba?kan? Zahid Akman, Show TV?de yay?nlanan Alt?pas adl? spor program?na ba?lanarak programc?lar? azarlad?.
Zahid Akman??n telefonla ba?land??? canl? yay?nda yapt??? konu?ma ??yle: ?Yap?lan program?n s?ylenen s?zlerin programla ilgili konuya katk? sa?lama zorunlulu?u var. Bu programa kat?lamayan, kendini savunamayan ki?ilerin en az?ndan burda olma zorunlulu?u mevcuttur. Hakemlerle ilgili s?zler, bir yay?nc? g?z?yle, RT?K Ba?kan? s?fat?yla de?erlendirme yap?ld???nda ilgili s?zlerin hakemlere b?y?k haks?zl?k oldu?unu g?r?yorum. RT?K uzmanlar?m?z elbette bunun gere?ini yapacakt?r. Size ba?lanma ihtiyac? hissettim, ??nk? program i?inde g?r?len o ki tak?n?lan tutum ve kullan?lan ?slup sorunlar? artt?rmaya y?nelik. Elbette hakemler yanl?? yapacaklar, bunlar?n g?ndeme getirilmesi ve a?a??lanmas?, onlar? ba?lar?n? yerden kald?ramayacak yere getirilmesi ?ok yanl??. Kararlar?na kat?lmasak da hakemlerin kararlar?na sayg? duymak gerekir. Hakemleri mafya, ma? satan gibi s?fatlarla itham etmek hukuki duruma girer.Hakemleri arenan?n i?ine atar gibi insanlar?n ?n?ne atmak ne kadar do?ru? Biz RT?K olarak 9 ki?i bir araya gelip kararlar al?yoruz. Fakat t?m kararlar?m?z i?in idari yol a??kt?r. Bazen kararlar?m?z mahkemeden d?n?yor. Kendisini savunamayan insanlar? ele?tirirken dikkat edin! Dayanamad?m programa ba?land?m.?
S?zlerinin aras?nda sahuru bekledi?ini, gen?lere nas?l iyi ?rnek olmak gerekti?i gibi ayr?nt?lara da vurgu yapan Akman??n azarlay?c? ifadeleri, st?dyoda ?a?k?nl?k yaratt?. Neye u?rad???n? ?a??ran Alt?pas yorumcular? Akman konu?tuktan sonra da bir s?re sessiz kald?. Ard?ndan Ahmet ?akar, RT?K?ten hangi konularda yorum yap?p yapmayacaklar? konusunda yard?m istedi. ?Korkuyorum arkada?lar? diyen ?akar, ne RT?K ile ne de devletle problem ya?amak istemedi?ini s?yleyerek ?Boynumuz k?ldan ince? ifadesini kulland?.
Program ekibinden Hakan Can ile G?rcan Bilgi? ise, RT?K??n m?dahalesinin bas?n ?zg?rl??? a??s?ndan bir skandal oldu?unu ve tart???lmas? gerekti?ini s?yledi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net