?ark?lar?n Pe?inde tv8 22.15

?Songcatcher? (2000)
Y?netmen:Maggie Greenwald
Oyuncular:Janet McTeer, Aidan Quinn, Michael Davis


Y?l 1907?dir. Sayg?n bir ara?t?rmac? ve ?al??malar?yla d?nya ?ap?nda ?n? hak eden bir m?zikolog olan Dr Lily Penleric, s?rf kad?n oldu?u i?in, kendisine verilmesi gereken bir akademik pozisyonu alamay?nca i?inden bir s?reli?ine ayr?l?r. Uzun s?redir eline yapamad??? bu tatilden faydalanmaya, kendisi gibi bir ??retmen olan ve Appala? Da?lar??nda bir okul i?leten k?zkarde?i Elna?y? ziyaret ederek de?erlendirmeye karar verir. Hayal k?r?kl???na u?rayarak geldi?i bu fakir ve geri kalm?? b?lge, bu ?nl? m?zikolog i?in m?thi? s?rprizlere gebedir. Modern d?nyadan kopuk ya?ayan bu insanlar, m?zi?i ya?amlar?n?n ta i?ine sokmu?lard?r. Halk ?ark?lar?n? dinleyen Lily, bunlar? kaydedip yay?nlamak i?in bir istek duyar.
www.evrensel.net