Kendimdeki ?tekini g?ren oldu mu?

Hat?rl?yor musun baba ilkokula ba?lad???m y?l?, bana bilmedi?im bir dille bildi?im de?erlerimi unutmay? ??retmi?lerdi. Evet ??rendim bu dili kendiminkini unutarak ve ?imdi yeniden ??reniyorum baba ?ocuklu?umu.


Asl?nda tarih, ?tekinin ???l?d?r bir nevi; kimi zaman kanlarla, kimi zaman reformlarla, kimi zaman da devrimlerle yery?z?n? de?i?tiren ???l?klar. Ba?? var olan ama sonu gelmemi?, birinin ?teki ?zerindeki h?k?mranl???n?n hikayesi. Tabii ???l???n t?keni?iyle tarihte, tarihteki yerini al?r belki de s?n?fs?zl???n tarihi ba?lar. Yaz?m da K?rt halk?n?n ta(l)(r)ihsizli?i ?zerine.
Uzun bir ge?mi?ten bu yana tarihin haks?zl???na u?rayan taraf?m. T?pk? Aborjinler, K?z?lderililer gibi. Y?zlerce y?l ?ncesinden bu yana kendi k?lt?rlerini ?zg?rce ya?ama ?ans? bulamayan, i?imdeki d??man?m. S?rekli olarak, kendi ya?am alanlar?na hakim olan ?tekinin s?m?rgesi konumunda ya?am?? kanl?m. Bir yandan da i?sizlik, kendi dilini konu?amama, ikinci insan muamelesi, asimilasyon.
Bunca yitip giden zamandan sonra konu?ulmaya ba?lan?yor ?K?rt sorunu?, ?ok a??r i?leyerek ya?am bulsa da; muhabbetler, ezberler al??maya ba?l?yor ?K?rt? ve ?sorun? kelimesinin yan yana gelmesine. Merak ediyorum K?rt ve sorun kelimesinin yan yana gelme olas?l??? nedir matematikte. Bir yanda denklemi ??zmeye ?al??anlar ?te yanda denklemi daha denklem olarak g?rmeyenler. Kald? ki K?rt halk? diye bir halk olmad???n? savunanlar dahi vard? bu ke?meke?te, ?stelik tarihin profes?r? ?nvan?yla! Ermeni d?nmesi Alevilerimiz, asl? T?rkmen olan K?rtlerimiz daha neler neler. Her ?ey i? i?e giriyordu, kim kimdi, daha ben olmadan evvel dedem neydi, biz maymun muyduk yoksa maymunlar m? insand?. Ve bu dikenli co?rafyada ?ocuk oldu?umu an?ms?yorum.
Hat?rl?yor musun baba ilkokula ba?lad???m y?l?, bana bilmedi?im bir dille bildi?im de?erlerimi unutmay? ??retmi?lerdi. Evet ??rendim bu dili kendiminkini unutarak ve ?imdi yeniden ??reniyorum baba ?ocuklu?umu.
Ka? ?ocuk yok edildi b?yle ve ka? beyin. Ka? dil, ka? co?rafya, ka? a?a? e?ildi ve ka? nefes alabildi?ine doldu ci?erlere. Nefesim yetmiyor art?k bana, dolmuyor bende b?rak?lan bo?luk, verebilir misin, i?ini bana ait olmayanla doldurdu?un ci?erimi? De?i?iyor anayasa, art?k nefes istiyorum, bunu anla.
H?d?r Dicle (DEN?ZL?)
www.evrensel.net