Diyarbak?rl? minikler D?nya M?zik Festivali?ne kat?l?yor .

Diyarbak?r Yeni?ehir Belediyesi Gen?lik ?al??ma Grubu b?nyesinde ?al??malar?n? s?rd?ren Koma Deng? Zarok?n Amed? ?ocuk Korosu, San Francisco D?nya M?zik Festivali?ne kat?l?yor.


Diyarbak?r Yeni?ehir Belediyesi Gen?lik ?al??ma Grubu b?nyesinde ?al??malar?n? s?rd?ren Koma Deng? Zarok?n Amed? ?ocuk Korosu, San Francisco D?nya M?zik Festivali?ne kat?l?yor. 15 ki?ilik grup, Amerika?da 8 dilde ?ark?lar s?yleyecek. Sur Belediyesi?nde b?nyesinde daha ?nce ?al??malar?n? y?r?ten, Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba???n g?revden al?nmas? ?zerine faaliyetlerini Yeni?ehir Belediyesi Gen?lik ?al??ma Grubu ?at?s? alt?nda devam ettiren Koma Deng? Zarok?n Amed? ?ocuk Korosu, San Francisco D?nya M?zik Festivali?ne kat?l?yor. Festival komitesi taraf?ndan ABD?ye davet edilen 15 ki?iden olu?an ?ocuk grubu, 3 Ekim?de San Diego, 5 Ekim?de Los Angeles ve 7 Ekim g?n? San Francisco?da K?rt?e, T?rk?e, Ermenice, S?ryanice, ?branice, ?ngilizce, Almanca ve Rus?a?n?n yan? s?ra K?rt?e?nin Zazaca ve Soranice leh?elerinde t?rk?leri seslendirecek.
?Gurur verici bir durum?
Yeni?ehir Belediye Ba?kan Yard?mc?s? ?efik T?rk, bu y?l 8.?si d?zenlenecek olan uluslararas? festivale kat?lmalar?ndan dolay? gururlu olduklar?n? belirterek, ??ocuklar?m?z bizleri, k?lt?r?m?z? temsil edecekler. Di?er halklarla bulu?acaklar. Bizim i?in anlaml?d?r. B?t?n imkans?zl?klar?m?za ra?men ?ocuklar?m?z?n Amerika?da bizi temsil etmelerini sa?lad?k. Bundan sonra bu y?nl? ?al??malar?m?z? s?rd?rmeye devam edece?iz? dedi.
Grubun Koro ?efi Duygu Bayar ise, ??ocuk koromuz seslendirdikleri t?rk?lerle t?m dilleri ve dinleri ayn? ?at? alt?nda topluyor. Kendi k?lt?r?m?z? Amerika?da K?rt ?ocuklar?yla sergilemek gurur verici? diye konu?tu. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net