Dengb?jler ?a?a uygun m?zik yapma aray???nda.

K?rt tarihi ve k?lt?r?n? s?yledikleri stranlarla bug?ne ta??yan dengb?jler, dengb?jli?in g?n?m?z ko?ullar?na uyarlanmas?n? istiyor. Mersin Dengb?jler Toplulu?u ?yeleri, eski klasik klamlar yerine, K?rt toplumunun, ...


K?rt tarihi ve k?lt?r?n? s?yledikleri stranlarla bug?ne ta??yan dengb?jler, dengb?jli?in g?n?m?z ko?ullar?na uyarlanmas?n? istiyor. Mersin Dengb?jler Toplulu?u ?yeleri, eski klasik klamlar yerine, K?rt toplumunun, g?n?m?z ?zlem ve duygular?n? dile getiren klamlar?n yap?lmas? gerekti?ini belirtti.
Mersin Mezopotamya K?lt?r Derne?i b?nyesinde ?al??malar?n? y?r?ten Mersin Dengb?jler Toplulu?u, K?rt co?rafyas?nda as?rlar ?nce ya?anan olaylar? g?n?m?ze ta??yan dengb?jli?in yok olmayla kar?? kar??ya oldu?u d???ncesinde. Klasik K?rt m?zi?inin bat? m?zik tarz?na kayd???n? belirten topluluk, eski klasik klamlar yerine, K?rt toplumunun g?n?m?z ?zlem ve duygular?n? dile getiren klamlar?n yap?lmas?n? istiyor.
Kendilerine ait bestelerle yeni bir ??k?? aray??? i?erisinde oldu?unu s?yleyen dengb?j Xelil? Ko?er, ?Son y?llarda dengb?jler, bulunduklar? durumdan yak?n?yorlar. Ancak K?rtlerin ya?ad??? co?rafyada dengb?jli?in bu seviyeye niye geldi?ini sorgulad???m?zda, 20 y?l ?ncesine kadar teknolojinin geli?medi?ini ve K?rt m?zi?inde dengb?jli?in daha ?ok ?n planda oldu?u g?rmekteyiz. Ancak g?n?m?z itibariyle 200 y?l ?nce b?lgede devlet ve a?iretler aras?nda ya?anan kavgalar? anlatan klamlar?n art?k K?rtlerin dikkatini ?ekmedi?ini g?r?yoruz. Ve onun i?in g?n?m?z itibariyle K?rtlerin bulundu?u konumunu dile getiren yeni bestelerle sanat yapmaya karar verdik? dedi.
??ocuklar?n ard?nda s?yl?yor?
?ocuklu?undan beri dengb?jli?e ilgi duydu?unu belirten Mehmet Aykut (35), ?zellikle evlerinde d?zenlenen dengb?j gecelerinin, ?zerinde b?y?k etki yaratt???n? s?yl?yor. Aykut, ?unlar? s?yledi: ??nsanlar art?k umutlar?n?, beklentilerini dile getiren klam ve ?ark?lar? seviyor. Ben de bu y?nl? bir ?al??ma i?indeyim. Bu konu da 30?a yak?n beste yapt?m. E?er dengb?jlik bu ko?ullara uyarlan?rsa, eski ?nemini tekrar kazanaca??na inan?yorum. ??nk? toplum sorunlar?n? ifade ediyor.?
Siirt?in Eruh ?l?esi?ne ba?l? Bayraml? (Terhan) K?y??nden 30 y?l ?nce ailevi nedenlerden dolay? Mersin?e g?? eden ve 2 o?lunu ?at??malarda yitiren Meryem Erbey (60) de, ?ocuklu?undan beri dengb?jli?e ilgi duyanlardan. Erbey, di?er dengb?jlerden farkl? olarak y?llarca kendi kendine klamlar?n? s?ylemi?. ?imdi Mezopotamya K?lt?r Merkezi?nde klamlar?n? dillendiren Erbey, ?Toplumda kad?na farkl? bir bak?? a??s? vard?. O nedenle kalabal?k ?n?nde s?yleyemiyordum. Art?k MKM?ye gelip klam s?yleyebiliyorum. Bunu da ?zg?rl?k m?cadelesine bor?luyum? dedi. (K?LT?R SERV?S?)
Ferhat Arslan
www.evrensel.net