Bir k??esinde Urla?n?n

T?rk?e edebiyat?n k??e ta?lar?ndan Necati Cumal??n?n ?l?m?nden birka? ay sonra; Nisan 2001 y?l?nda restore edilerek k?lt?r merkezi haline getirilen Urla?daki pembe panjurlu evine girerken, ?m?racaat? yazan k???k odada g?ler y?zle...


T?rk?e edebiyat?n k??e ta?lar?ndan Necati Cumal??n?n ?l?m?nden birka? ay sonra; Nisan 2001 y?l?nda restore edilerek k?lt?r merkezi haline getirilen Urla?daki pembe panjurlu evine girerken, ?m?racaat? yazan k???k odada g?ler y?zle kar??l?yorlar sizi. M?ze evde bulunan g?revli iki gen? kad?n, hi? eksik olmayan ziyaret?ilere s?rayla evi gezdiriyorlar. Kesme ta?tan yap?lan evdeki temizlik ve d?zen kap?s?ndan girer girmez g?ze ?arp?yor hemen.
Ziyaret?ilerin ayaklar?na galo? giyerek gezebildi?i ev, ta??n serinli?i ile ah?ab?n s?cakl???n?n ayn? anda duyumsanabildi?i bir mekan. ?ki katl? olan binan?n bah?esi, sergi alan? ve ?e?itli k?lt?r sanat etkinliklerinin yap?laca?? bir yer olarak d?zenlenmi?. Evin ?st kat? ise ?nl? ozan?n ?zel e?yalar?n?n sergilendi?i m?ze ?eklinde yerle?tirilmi?. Alt katta Cumal??n?n ya?am?n? anlatan kasetlerin g?sterildi?i video-televizyon odas?, okuma odas?, ozan?n de?i?ik foto?raflar? ve ald??? ?d?llerin sergilendi?i odalar bulunuyor. Cumal??n?n ya?am?ndan kesitler, e?yalar, foto?raflar, giysiler, ?iirler ve an?lar, evin her odas?na sinmi? durumda. Dik ah?ap bir merdivenle ??k?lan ?st kat?n koridorlar?nda ozan?n filme ?ekilen eserlerinin afi?leri s?ralanm??. Cam kap?l? bir dolab?n i?erisinde, ?zerinde ??zel e?yalar?? etiketi bulunan k??esinde kahvesini yudumlarken g?r?nen Cumal??n?n foto?raf?, g?zl???ne, kol saatine, k???k el ?antas?na bakan ziyaret?ilere s?cac?k g?l?ms?yor adeta. Ozan?n ?zel e?yalar? daha yeni b?rak?lm?? gibi duruyor dolapta. K???k t?ra? losyonu yar?m kalm??l???n h?zn?n? ?zerinden atamam?? gibi. Yine ?st katta bulunan ayd?nl?k ?al??ma odas?ndaki dinginlik, birazdan masas?n?n ?zerinde duran daktilodan ??kacak tu? sesleri ile bozulacak sanki. ?nl? ozan, Urla?n?n hafif e?imli bir soka??nda, denizden gelen esintinin u?lar? oyal? perdeleri havaland?rd???nda, bu odada yazd? belki ?iirini...

Bir k??esinde y?re?imin
Gider gelir Urla?n?n denizleri
Kimin bu k?y?daki ayak izleri
Bu kum zambaklar? kimin?

Bir k??esi ?ay?r, ?imen
Y?z?ne baksam esintilenir,
Anal?, babal? bir evin
Uzanm?? penceresinden...?
Cumal??y? anlatmak
Bizlere evi gezdiren m?ze g?revlisi H?lya Kat?ks?z, kim bilir ka??nc? kez, ama her seferinde ayr? bir sevin?le anlatt???n? s?yl?yor Cumal??y? ve evini. Kat?ks?z, ?nl? ozan?n oturdu?u as?l evin yol yap?m ?al??malar? nedeniyle y?k?ld???, ?u anki evin ise asl?na uygun olarak sonradan yap?ld??? bilgisini veriyor. Sorumuz ?zerine evde g?reve ba?lamadan ?nce Necati Cumal? hakk?nda hi?bir ?ey bilmedi?ini a??k y?reklilikle anlat?yor. ?Ben ilk??retim mezunu biriyim. Cumal??y? okuma olana??m olmad? hi?bir zaman. Y?llarca uygun bir i? arad?m ve belediyede b?yle bir i? bulunca d?nyalar benim oldu. ??imi ?ok seviyorum ve bu ev benim i?in ayr? bir anlam ta??yor? s?zleriyle anlat?yor duygular?n?. Ozan?n pembe panjurlu evini ziyaret?ilere her g?n artan bir heyecanla anlatt?klar? g?zlemlenen iki kad?n da, Cumal??n?n romanlar?ndaki ki?ilerden sanki. Romanlar?nda, ?yk?, ?iir ve oyunlar?nda sokaktaki insan?, k?yl?leri, kad?nlar?, bulunduklar? yal?n ger?eklikle dile getiren ozan?, ?imdi m?ze haline getirilen evinde iki emek?i kad?n anlat?yor? Cumal? da bunu d??lerdi herhalde? (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net