Yazarlara sormadan anayasa m? haz?rlan?r?

T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n hafta sonunda d?zenlenen Ola?an?st? Genel Kurulu?nun ard?ndan sonu? bildirgesi a??kland?. Yazarlar, anayasa konusundaki g?r??lerini a??klayarak bar?? ?a?r?s? yapt?.


T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n hafta sonunda d?zenlenen Ola?an?st? Genel Kurulu?nun ard?ndan sonu? bildirgesi a??kland?. Yazarlar, anayasa konusundaki g?r??lerini a??klayarak bar?? ?a?r?s? yapt?.
?lkenin ve d?nyan?n i?inden ge?ti?i toplumsal ve siyasal sorunlar?n ?ac?mas?z? olarak nitelendi?i bildirgede, ?Cumhurba?kan? se?imi ?ncesinde ve sonras?nda yarat?lan gerginlik ve anayasa tasla?? tart??malar? ekseninde g?sterilen laik-antilaik ayr??mas?, ?lkemizin temel sorunlar?ndan biridir? denildi. TYS, bar?? konusunda da ??yle dedi: ?TYS, co?rafyam?zda s?ren sava?lardan ?t?r?, insan?m?z?n g?venlik duygusunun sars?ld???n?n fark?ndad?r. Bu nedenle bar?? k?lt?r?n?n geli?mesi ve yerle?mesi i?in yo?un ?aba g?sterecektir.?
Bildirge, ?T?rkiye Yazarlar Sendikas? bu sorumlulukla her t?rl? tutuculu?a, gericili?e kar?? bilin?li sava??m?yla yoluna devam edecektir? c?mlesiyle son buldu.
Bildirgeye ek olarak sunulan anayasa konusundaki iki bildirgede ise ??yle denildi: ?Biz, ?lkemizde yaz?n?n, sanat?n, d???nce ve yaratma ?zg?rl???n?n 12 Eyl?l Anayasas??n?n ?a?c?l, demokratik, insana ve evrene sayg?l? bir anayasaya d?n??t?r?lmesine ba?l? oldu?unu biliyoruz ve b?t?n bu evrensel de?erler yarar?na ?taraf? oldu?umuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Sendikam?z?n kurucu ?yelerinden ve uzun y?llar genel ba?kanl???n? yapm?? olan Say?n Aziz Nesin?in, askeri diktan?n ba?kan? Orgeneral Kenan Evren?e do?rudan do?ruya onun emriyle yaz?lan anayasa ko?ullar?nda dava a?ma cesaretini, bilge atakl???n?; bug?n yap?lmakta olan anayasa tart??malar?nda bir k?lavuz olarak g?r?yoruz.? (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net