?stanbul?da belgesel g?nleri ba?l?yor.

On y?ld?r bir?ok olumsuzlu?a kar??n s?reklili?ini devam ettirebilen Uluslararas? Binbir Belgesel Film Festivali, bu sene de belgesel sineman?n g?c?n? ?stanbullu sinemaseverlere kan?tlamaya haz?rlan?yor.


On y?ld?r bir?ok olumsuzlu?a kar??n s?reklili?ini devam ettirebilen Uluslararas? Binbir Belgesel Film Festivali, bu sene de belgesel sineman?n g?c?n? ?stanbullu sinemaseverlere kan?tlamaya haz?rlan?yor.
Bu ak?am Yeni Melek G?steri Merkezi?nde d?zenlenecek festivalin a??l?? t?reni, saat 21.30?ta Kollektif konseriyle devam edecek ve saat 22.00?de y?netmenli?ini Bahriye Kabaday??n?n yapt??? ?Devrimci Gen?lik K?pr?s?? isimli belgeselin g?sterimi ile son bulacak.
Devrimci Gen?lik K?pr?s?, T?rkiye toplumunun belle?ini tazelemek ve an?lar?n?n unutulmamas?n? sa?lamak amac?yla 1968 y?l?nda, t?m d?nyada oldu?u gibi T?rkiye?yi de etkisi alt?na alan devrimci hareketi inceleyerek yeni nesillere ya unutulmaya y?z tutmu? bir masal, ya da romantik bir ba?kald?r? nostaljisi olarak yans?t?lan bu d?nemde ya?ananlar?n ?zerindeki sis perdesini kald?rmay? ama?l?yor.
Sinemaseverler, Belgesel Sinemac?lar Birli?i taraf?ndan organize edilen ve K?lt?r ve Turizm Bakanl??? taraf?ndan finanse edilen Binbir Belgesel Film Festivali kapsam?ndaki t?m etkinliklere ?cretsiz olarak kat?labilecek. Festival etkinlikleri Beyo?lu Sinemas? ve Tar?k Zafer Tunaya, Naz?m Hikmet, ?talyan K?lt?r merkezlerinde ger?ekle?tirilecek.
(K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: www.bsb.org.tr
www.evrensel.net