??zerime Ya??yorsun?

?Ne var ki, toplumun di?er sanat??lar? gibi ?airler de y?r?y??lerinin belli bir metre ya da kilometresinde yol ayr?m?na gelmek, burada nimetli ve k?lfetli yolu se?mek zorundad?rlar.


?Ne var ki, toplumun di?er sanat??lar? gibi ?airler de y?r?y??lerinin belli bir metre ya da kilometresinde yol ayr?m?na gelmek, burada nimetli ve k?lfetli yolu se?mek zorundad?rlar.
Nimeti se?ip, d?zenin kanatlar? alt?na girenlerin yol haritas?n? gazete-dergi sayfalar?ndan, reklam panolar?ndan, b?y?k ?irketlerin maa? bonolar?ndan ve banka hesap c?zdanlar?ndan izlemek olas?d?r.
K?lfeti se?mek ise u?suz bucaks?z ??lde uzun y?r?y??e ??kmakla e? anlaml?d?r. Memleketimizde de herkese a??k olan kap?lar?n y?z?m?ze kapanmas?n? g?ze almak, t?m zorluklar?n ?zerine y?r?mek demektir.
??te, Osman Bozkurt da bu k?lfetli yolu se?en ?airlerden biridir. ??zerime Ya??yorsun? diye sesleniyor memleketimin insanlar?na.? (G?ng?r Gen?ay, ??iiri Hayattan Dam?tmak?, Osman Bozkurt ?un ??zerime Ya??yorsun? adl? ?iir kitab?n?n ?ns?z?, Ger?ek Sanat Yay?nlar?, 2006)
G?ng?r a?abeyimin s?yledikleri do?ru, ?rne?in ?nimeti se?enler? ?zerine s?yledikleri. ?K?lfeti se?enler? konusunda ise biraz d???n?yorum. ??nk? onlar da ?beyaz k?lfeti se?enler? ve ?zenci k?lfeti se?enler? diye ikiye ayr?l?yor. Evet baz?lar? ?imtiyazl? k?lfeti se?enler?, baz?lar? da ?imtiyazs?z k?lfeti se?enler?. Arkadan itilir, ?Sen aslans?n? diye ?zenci?ler. ?Beyaz?lara ise ?al??t?klar? kurumlarda arka ??k?l?r. G?ng?r a?abey bunu ?ok iyi bilir.
68 y?ll?k ya?am?m?n 54 y?l?nda bu ?lke i?in, insanlar?m?z i?in ?al??t?m. Sonu?, 22 Temmuz?da ??kt?. Baz?lar?, ?Halk? k???msemeyelim; onlar, bar??-karde?lik yerine sava?-darbe isteyenlere ders verdiler? diyor... Verdikleri ders de ??eriat?ileri se?mek? olu-yor. Yani ABD, AB, IMF, Bush ve benzerlerinin dostu, buna kar??l?k demokrasi, emek?i, kad?n, ?ocuk, ayd?n d??manlar?n? se?mek...
1950?den bu yana 57 y?ld?r ad?m ad?m geldiler. ?srailli Prof. B. Rubin, AKP?nin 20 y?l daha kalaca??n? s?yl?yor. 20 y?l sonra T?rkiye kal?r m? acaba!.. Mustafa Kemal, bir hocas?na, ?Ben kurtulu?u sa?layamad?m, yaln?zca ??k??? 50-60 y?l geciktirdim? demi?. (?eng?r, Bilim Teknik, 1 A?ustos 1998/ ?nsanc?l, Ekim 1998) Yine iyi dayanm?? T?rkiye, tam 84 y?l...
Neyse... Osman Bozkurt ?un ??zerime Ya??yorsun? adl? ?iir kitab?na gelince... Birbirinden g?zel bu ?iirlerden sadece birka? al?nt? yapaca??m. Yorum yapmaya, d???ncelerimi s?ylemeye kalksam yine politika a??r basacak...
Diyor ki Osman Bozkurt ilk ?iirinde: ?T?nelden ??kmak ister/ Yeralt?nda y?r?yenler/ Ne yandan baksan/ ?nsan?n kelep?esi insan.? ?lk ?iirden sadece d?rt m?sra...
?Ge? Kald?k? ba?l?kl? ?iirinde de ??yle sesleniyor: ?O zaman ?ok erkendi/ Ku?at?lm??t?k do?uramazd?k/ ?imdi ?ge? kald?k? diyorsun/ ?Ge? kald?k do?uramay?z.?/ Hani biz ?o?alacakt?k?? Evet, hani biz ?o?alacakt?k?..
??zerime Ya??yorsun?dan bir b?l?m: ?Y?z metrede hedefe ula?acakm??/ gibi girdi?imi an?ms?yorum parkura/ Oysa yakla?t?k?a uza??nday?z varaca??m?z yerin.? Yanl?? m?? Yakla?t?k derken uzakla?m?yor muyuz?
?Bellekteki G?lgeler?den: ??zzet ile Nejat gurbetin arkada??/ ?zzet Hamburg emeklisi/ Nejat terk edilmi?li?in delisi/ Alman Cafe?sinde T?rk kanvesi i?iyorlar/ Alman vatanda?lar? gibi/ T?rk demokrasisi ile dalga ge?iyorlar!..?
?Sans?rl? D??lerimiz?in giri? b?l?m? ??yle: ?Yak?lan k?ylerimiz tutu?turdu ormanlar?/ Ba?ka san?k aramay?n/ Ay karanl?k gecelere ???k oldu evlerimiz/ Alev alev yand? bar??/ K?l oldu a??tlara ?ocuklar?m?z.?
Ve ?Mektup?tan bir b?l?m: ???te b?yle/ ?ylesine dayan?kl?y?z ki sefilli?e/ Adamak?ll? olana kar??/ K?hneden yana ayak direriz de?i?ime/ Bizi nerede b?rakt?ysan?z oraday?z h?l???
?iirin bu b?l?m?n? okurken Melih A??k??n k??esinde (Milliyet, 29 Temmuz 2007) okudu?um k?sa bir se?im sonras? anekdotu geldi g?zlerimin ?n?ne. Manisa?n?n Saruhanl? il?esinin Develi k?yl?leri ayaklanm??lar, k?y yak?n?na ??pl?k yap?laca??n? duyunca. Ba?vurduklar? her kap? kapanm??. Sonunda TKP?ye gelmi?ler. Parti avukat bulmu?. ?dare Mahkemesi?nde dava a??lm?? ve y?r?tme durdurulmu?, yani k?yl?ler kazanm??. Gerisini Melih A??k?tan okuyal?m: ?Se?imler yap?ld?. Sand?klar a??ld?... AKP 194, DP 164, MHP 72 derken TKP ka? oy mu ald?? S?f?r...?
Osman Bozkurt?un, ?Bizi nerede b?rakt?ysan?z oraday?z h?l?? m?sras? her akl?ma geldi?inde, arkas?ndan Melih A??k??n bu anekdotu da gelecek... Ne diyeyim, ?Hakl?ym??s?n Osman arkada??tan ba?ka?..
B?lent Habora
www.evrensel.net