03 Ekim 2007 00:00

Tersane i??ilerinin b?y?k bulu?mas?

Tuzla tersane i??ileri son d?nemde artan ?l?ml? i? kazalar?na kar?? 27 Ekim?de b?y?k bir eylem yapacak. ?e?itli tersanelerden bir araya gelen 40 tersane i??isi taraf?ndan ?al??mas? ba?lat?lan eylemde tersanelerde i? g?venli?i...

Paylaş

Tuzla tersane i??ileri son d?nemde artan ?l?ml? i? kazalar?na kar?? 27 Ekim?de b?y?k bir eylem yapacak. ?e?itli tersanelerden bir araya gelen 40 tersane i??isi taraf?ndan ?al??mas? ba?lat?lan eylemde tersanelerde i? g?venli?i ?nlemlerinin al?nmas?, ?cretlerin ve sigortalar?n tam olarak ?denmesi, ta?eron sisteminin kald?r?lmas? gibi talepler dile getirilecek.
Bir?ok tersanede ve i??ilerin kald??? mahallelerde komiteler kuran i??iler, sendikalar?, siyasi partileri, meslek ?rg?tlerin ve y?re derneklerini dola?arak eylemlerine destek istiyorlar. B?y?k bulu?ma i?in Tuzla Kaymakaml????na da ba?vuru yapan i??iler, afi?, pankart ve bildirilerini haz?rlamaya ba?lad?lar. ?al??malar konusunda bilgi veren tersane i??isi Ali Do?an, i? kazalar?na kar?? duyarl? olan herkesi 27 Ekim?de yapacaklar? b?y?k bulu?maya davet etti.
Sorunlar devam ediyor
Tersanelerde son denemde meydana gelen ?l?ml? i? kazalar?n?n ard?ndan bir?ok eylem ve etkinlik yap?ld???n? hat?rlatan Ali Do?an, bu d?nemde olu?an kamuoyu duyarl?l???n?n bitti?ini ifade etti. Patronlar?n h?l? i? g?venli?i ?nlemleri almad???n?, i? kazalar?ndan sorumlu olanlar?n cezaland?r?lmad???n?, m?fetti?lerin yapt?klar? incelemeden sonu? ??kmad???n? dile getiren Do?an, tersanelerde ya?anan sorunlar?n devam etti?ini ifade etti. Bu duruma kar?? de?i?ik tersanelerden 40 i??i ile bir araya geldiklerini ifade eden Do?an, yapt?klar? tart??man?n ard?ndan tersane i??ilerinin ?rg?tleyece?i b?y?k bir eylem yapma karar? ald?klar?n? dile getirdi. ?ncelikli taleplerinin tersanelerde i? g?venli?i tedbirlerinin al?nmas? oldu?unu belirten Do?an ?Bunun yan?nda sigortalar ?denmiyor, ?cretlerini zaman?nda alamayan bir?ok arkada??m?z var. Ta?eron sistemi her ge?en g?n yay?l?yor. Bu konularda ad?mlar at?lmas?n? istiyoruz? diye konu?tu.
Komiteler kuruldu
??u ana kadar 17 tersanede i??i arkada?larla toplant? yapt?k. Ayr?ca 7 tersane ve 6 mahallede komiteler kurduk. Arkada?lar?m?z, g?nd?z tersanelerinde ak?amlar? da mahallelerinde ger?ekle?tirece?imiz b?y?k bulu?maya ?a?r? yap?yorlar. Evleri, kahveleri, dernekleri dola??p ?a?r?lar yapmaya ve bulu?may? tart??maya ba?lad?lar? s?zleriyle ?u ana kadar yapt?klar? ?al??malar? anlatan Do?an, Tuzla?da bulunan y?re derneklerini de ziyaret ettiklerini s?yledi.
Trabzon, Giresun, Ordu, ?ank?r?, Tunceli ve Karsl?lar derneklerinin kendilerine destek s?z? verdi?ini belirten Do?an, g?r??t?kleri sendikalar?n ve siyasi partilerin, baz? milletvekillerinin de destek verece?ini dile getirdi. Tuzla Kaymakaml????na ba?vuruda bulunduklar? bilgisini veren Do?an, bildiri, afi?, pankart ?al??malar?n?n ba?lad???n?, ama?lar?n?n t?m tersane i??ilerine ula?mak oldu?unu, bunun yan?nda ?al??may? t?m ?stanbul?a yaymay? da hedeflediklerini ifade etti.
Mitingden sonra da s?recek
B?y?k bulu?man?n motor g?c?n?n ve dinami?inin tersane i??ileri olaca??na dikkat ?eken Do?an, ?al??malar?n i??iler taraf?ndan y?r?t?lece?ini dile getirdi. Ama?lar?n?n t?m tersane i??ilerine ula?mak oldu?unu s?yleyen Do?an, ?Tersane i??ilerine, birlikte hareket etmekten ba?ka ?ans?m?z?n olmad???n? anlataca??z? diye konu?tu. ?Bulu?man?n ard?ndan geri ?ekilmeyece?iz, taleplerimizin ger?ekle?mesi i?in m?cadeleye devam edece?iz? diyen Ali Do?an, ??yle devam etti: ?Taleplerimiz kar??lanamayacak kadar b?y?k ?eyler de?il. Buralarda denize indirilen devasa gemileri yapan biz i??ilerin insanca ?al??ma ve ya?ama istedi?inin g?r?lmesini ve gerekenlerin yap?lmas?n? istiyoruz. ?nsan yerine konmak istiyoruz. Yan yana geldi?imizde bu sorunlar? ??zece?imizi biliyoruz. Buradaki her gemiyi ve yat? biz ?retiyoruz. Ko?ullar? de?i?tirecek olan da biziz.?
Tersane i??ileri ve duyarl? t?m kesimlere ?Bu ?l?m makinesinin di?lilerini hep beraber k?ral?m? ?a?r?s?nda bulunan Do?an, herkesi yap?lacak eyleme kat?lmaya davet etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
ÖNCEKİ HABER

?zbeton?da grev kap?da

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa