?zbeton?da grev kap?da

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi?ne ba?l? ?zbeton ?irketinde ?al??an Belediye-?? Sendikas? ?yesi i??iler greve gidiyor. Belediye ile sendika aras?nda s?ren ve 709 i??iyi kapsayan toplus?zle?me g?r??melerinin anla?mazl?kla sonu?lanmas?...


?zmir B?y?k?ehir Belediyesi?ne ba?l? ?zbeton ?irketinde ?al??an Belediye-?? Sendikas? ?yesi i??iler greve gidiyor. Belediye ile sendika aras?nda s?ren ve 709 i??iyi kapsayan toplus?zle?me g?r??melerinin anla?mazl?kla sonu?lanmas? ?zerine grev s?reci ba?lad?.
Konuyla ilgili bas?n toplant?s? d?zenleyen Belediye-?? ?zmir 6 No?lu ?ube Ba?kan? Adnan G?ntay, toplam 77 madde ?zerinde yap?lan g?r??melerde ?cret art??? konusunda anla?ma sa?lanamad???n? belirtti.
G?ntay, yap?lan g?r??melerde i?veren taraf?n?n ilk 6 ay i?in y?zde 10, ikinci, ???nc? ve d?rd?nc? 6 ayl?k d?nemler i?in ise enflasyon oran?nda ?cret art??? teklif etti?ini, kendilerinin ise birinci y?l i?in y?zde 20, ikinci y?l i?in ise enflasyon oran? art? y?zde 6?l?k bir zam istediklerini s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net