Allianoi?yi g?merek ?koruyorlar?

1800 y?ll?k Allianoi antik kentinin Yortanl? Baraj? sular? alt?nda kalmas? tart??mas? devam ediyor. 2007 y?l? i?in kaz? izni verilmeyen antik kentle ilgili a??klama yapan K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Kaz?lar ve Ara?t?rmalar...


1800 y?ll?k Allianoi antik kentinin Yortanl? Baraj? sular? alt?nda kalmas? tart??mas? devam ediyor. 2007 y?l? i?in kaz? izni verilmeyen antik kentle ilgili a??klama yapan K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Kaz?lar ve Ara?t?rmalar Daire Ba?kan? Melik Ayaz, antik kentte bug?ne kadar kaz?lar? s?rd?ren ekibi koruma ?nlemlerini almamakla su?lad?. Ayaz??n Allianoi?de art?k kurtarma kaz?lar?n?n bitti?i, bundan b?yle koruma tedbirlerine d?n?k ?al??malar yap?laca?? s?zlerini, ?Allianoi?yi tarih sahnesine yeniden g?mmek i?in bakanl???n yapt??? bir oyun? olarak niteleyen kaz? heyeti ba?kan? Do?. Dr. Ahmet Yara?, koruma ?nlemi almama su?lamas?na da sert yan?t verdi.
?Koruma ?nlemi al?nmam???
Ge?ti?imiz g?nlerde ger?ekle?tirilen EGE?EP 8. b?lge toplant?s?nda Allianoi antik kenti kaz?lar? ile ilgili a??klamalarda bulunan K?lt?r ve Turizm Bakanl??? Kaz?lar ve Ara?t?rmalar Daire Ba?kan? Melik Ayaz antik kentte art?k kurtarma kaz?s? yap?lmayaca??n? s?yledi. Bu s?zler ayn? zamanda Allianoi?yi g?n y?z?ne ??karan Do?. Dr. Ahmet Yara? ve ekibinin art?k kaz?da g?rev almayaca?? anlam?nda geliyordu. Antik kentle ilgili birtak?m s?zl? ?ikayetler ula?t???n? belirten Ayaz, ?Yap?lan ?al??malar?n korumaya d?n?k yap?lmad???, tahribat?n oldu?u, kaz?n?n baraj alt?nda kalacak bir yerin kurtar?lmas? kaz?s?ndan ?ok bir bilimsel kaz? niteli?inde geni?letildi?ini koruman?n ihmal edildi?i y?n?nde bize ciddi manada ?ikayetler ula?t?. Bilim heyeti olu?turarak durumu yerinde incelettik? dedi. ?ncelemenin sonunda kendilerine iletilen raporda, ?Evet, kurtarma kaz?lar?ndan ziyade mevcut olan k?lt?r varl?klar?n?n korunmas?na y?nelik kaz?lar?n yap?lmas? gerekir? dendi?ini aktaran Ayaz, koruma ?al??malar?na ba?lad?klar?n?, finansman i?in de DS??den 200 bin YTL?lik bir kaynak talebinde bulunduklar?n? belirtti.
Bakanl???n son oyunu
Allianoi?de yap?lan kaz?lar?n ba?kanl???n? y?r?ten Do?. Dr. Ahmet Yara? ise iddialara sert yan?t verdi. Allianoi?de yap?lan ?al??man?n bir kurtarma kaz?s? oldu?unu belirten Yara?, bunun mant???n?n ise kaz?lar?n ivedi yap?lmas? ve k?lt?r varl?klar?n?n tam olarak tescil edilmesi anlam?n? ta??d???n? dile getirdi. Yara?, ??u anda elimizde ne oldu?unu dahi bilmiyoruz. Bizim a?t???m?z b?l?m Allianoi?nin y?zde 30?u sadece, y?zde 70?inde ne oldu?u h?l? belli de?il? dedi. Yara?, bakanl???n koruma ?nlemi olarak Allianoi?nin ?zerinin mille kapat?lmas?n? ?nerdi?ini hat?rlatarak, bunun antik kenti yok etmekle e?de?er oldu?unu belirtti. Bakanl???n kendilerine g?rev vermeyerek ba?ka bir heyetle koruma ?al??malar?na ba?lamas?n? ?Alianoi?yi ke?feden ekibin b?lgeden uzakla?t?r?lmas? ve projenin ?st?n?n ?rt?lmesi i?in yap?lan bir oyun? olarak niteleyen Yara?, ?unlar? s?yledi; ? Korumadan bahseden bakanl?k bug?ne kadar neredeydi? ?st?n?n mille ?rt?lmesi talebi bakanl?ktan gelmedi mi? Beni korumamac?l?kla su?luyorlar. Kaz? izni olmad??? halde orada koruma ?nlemlerini almak m?mk?n de?il. ?u an bakanl???n yapm?? oldu?u; kaz? heyetini b?lgeden uzakla?t?rmak ve Allianoi?yi tarih sahnesine tekrar g?mmektir. Bunu yaparak da bakanl?k tarih ?n?nde su?lanacakt?r.? Kendisine kaz? alan?nda koruma ?nlemi almad???na dair herhangi resmi bir yaz? iletilmedi?ini aktaran Yara?, bug?ne kadar kaz? ?al??malar?n? incelemeye gelen bakanl?k temsilcilerinden de bu y?nde hi?bir uyar?n?n olmad???n? belirtti.
Yara?, ?Aksine, ?ok fazla yer a??ld???na, insan ?st? gayret g?sterildi?ine dair raporlar verildi bakanl??a hep. Bu a?amadan sonra koruma ?nlemi almak s?ylemi safsatadan ba?ka bir ?ey de?ildir. ?ki ta?eron ?niversite hocas?na b?yle bir rapor yazd?rmak gaflet ve dalalettir? dedi.
Allianoi Giri?im Grubu S?zc?s? Av. Hilal K?ey?de 2007 y?l?nda izin verilmedi?i i?in kaz? alan?na giremeyen Yara???n koruma ?nlemi almamakla su?lanmas?n?n anlams?z oldu?unu s?yledi. K?ey, son yap?lan i?lemle ilgili de dava a?acaklar?n? dile getirdi. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net