At?klar ku?lar? ve bal?klar? zehirledi

Zehirli at?klar?n? Porsuk?a de?arj eden ?eker fabrikas?, t?m ?ikayetlere ve verilen para cezalar?na ra?men, ?evreyi kirletmeye devam ediyor.
Eski?ehir B?y?k?ehir Belediyesi?nden yap?lan a??klamada, fabrikan?n ...


Zehirli at?klar?n? Porsuk?a de?arj eden ?eker fabrikas?, t?m ?ikayetlere ve verilen para cezalar?na ra?men, ?evreyi kirletmeye devam ediyor.
Eski?ehir B?y?k?ehir Belediyesi?nden yap?lan a??klamada, fabrikan?n de?arj yapt??? yerden sonraki k?s?mlarda ?len binlerce k???k ve b?y?k bal???n, Porsuk Nehri?nin y?zeyini kaplad??? belirtildi. A??klamada ?unlar kaydedildi: ?B?y?k?ehir Belediyesi?nin ve ?l ?evre ve Orman M?d?rl????n?n at?kl? sudan ald??? numuneler, tahlil i?in laboratuara verildi. Bas?nda yer alan haber ?zerine fabrika m?d?r?, at?klar?n Porsuk?a verildi?ini kabul etmi? ancak, at?klar?n?n zararl? olmad???; B?y?k?ehir Belediyesi?nin, ?laboratuar tahlilleri olmaks?z?n kendilerini haks?z yere su?lad???? ?eklinde savunma yapm??t?. Tahlil sonu?lar? 3 g?n ?nce belli olmu? ve fabrikan?n Porsuk?a bo?altt??? at?k kirli suyun, azot, fosfor, demir ve a??r metaller ile y?ksek oranda ya? ve gres i?erdi?i rapora ba?lanm??t?r. Zehirli at?klar?n? Porsuk?a de?arj eden fabrika b?t?n ?ikayetlere, verilen cezalara ra?men ?evreyi kirletmeye devam ediyor.??
?l ?evre ve Orman M?d?rl????n?n, bal?k ?l?mlerine ??seyirci kald????? belirtilerek, fabrika ve ?l ?evre M?d?rl??? hakk?nda su? duyurusunda bulunaca?? kaydedildi. Belediye fabrikan?n kirletmeye devam etmesi durumunda, de?arj noktalar?n? t?kayacaklar?n? a??klad?. (Eski?ehir/EVRENSEL)
www.evrensel.net